STREDOSLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA

BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 

 

 

 

 

 

R O Z P I S

 

 

 

 

 

 

 

 

SÚŤAŽÍ  RIADENÝCH  STREDOSLOVENSKÝM  ZVÄZOM

ĽADOVÉHO  HOKEJA

 

 

PRE  SÚŤAŽNÝ  ROČNÍK

2017 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANSKÁ  BYSTRICA, august  2017

 

 

 

 

 

 

Stredoslovenský zväz ľadového hokeja

Telefón : 048/4145103

E-mail : hokej@sszlh.sk

Web :  www.sszlh.sk

 

Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica

Číslo účtu: 1697675351/0200

Peňažný ústav: VÚB Banská Bystrica

IČO/DIČ: 14224623 / 2021730821                  

 

 

VÝKONNÝ  VÝBOR   SsZĽH

 

Predseda

Mgr. Miroslav Marcinko                                                                           

Novozámocká 31                                     0903 653879                     mmarcinko@zvolen.sk

960 01 Zvolen

 

Podpredseda

Michal  Longauer                                      0905 484023                                 mladez@hc05.sk

Podháj 57

974 05 Banská Bystrica                                                                           

 

Sekretár  

Drahomír Mydlo                                        0905 294602                                  hokej@sszlh sk

Dr. Clementisa 7

977 01  Brezno

 

Členovia

Koloman Bielečka                                    0903 691998         bielecka.koloman@gmail.com

Donátova 1                                               

010 01  Žilina

 

Ing. Ľuboš Jakubec                                  043/4289784                   elf.com@orangemail.sk

Ul. Mládeže 13/4,                                      0905 223547                        

036 01 Martin                                           

 

Mgr. Norbert Javorčík                               0905 722530                         javorcikn@gmail.com

J. Bánika 7                                                                                                 

960 01  Zvolen

 

Róbert Rehák

Hollého 3                                                    0911 331007                    rehak@mshkmzilina.sk

010 01  Žilina

 

Ekonómka

Marta Mojžišová                            0907 818279

 

 

Komisia rozhodcov

 

Predseda

Ján  Majling                                                                                               

SNP  58                                                      0917 623747                jan.majling@jpjpoboz.sk

974 01  Banská Bystrica                         

 

 

 

Disciplinárna komisia

 

Predseda

Ing. Martin  Číž                                          0948 523401                         hokej24@gmail.com

Družby  17                                                                                                  

974 04 Banská Bystrica

 

Súťažná komisia

 

Predseda

Erik  Neuzer                                               0948 453160                         sszlh@centrum.sk     

Novomeského 21

977 01   Brezno

 

Trénerská komisia

 

Predseda

 

Koloman Bielečka                                    0903 691998

Donátova 1                                               

010 01  Žilina

 

 

 

Adresár SZĽH

 

 

 

Slovenský zväz ľadového hokeja       tel.: 02 / 32340901                                www.szlh.sk

Trnavská cesta 27/B

 831 04 Bratislava                                     fax: 02 / 32340921                              szlh@szlh.sk

 

generálny sekretár

JUDr. Miroslav  Valíček                         0905 234898                                    valicek@szlh.sk       

                                                                    

sekretariát                                                02/32340901                                                          

Agáta Štubniaková                                   0918 234872                       stubniakova@szlh.sk  

 

riaditeľ súťaží SZĽH a regionálneho rozvoja                                                                     

 

 

trénersko-metodické oddelenie

Mgr. Igor Andrejkovič, PhD                     0918 234636                       andrejkovic@szlh.sk                 

matrika

Karol  Belko                                               0918 224769                                  belko@szlh.sk 

                                                                    

ekonomický riaditeľ

Ing. Vladimír  Baluška                              02/32340905                              baluska@szlh.sk   

 

štatistické oddelenie                                                                                                             

 

Mgr. Michal Orolín                                    0905 234365                                  orolin@szlh.sk

Róbert Svitok                                             0918 234842                                     svitok@szlh.sk

 

správca IS  SZĽH

Jaroslav  Laifer                                         0903 561606                                   laifer@szlh.sk

                                                                    

 

Adresár regionálnych zväzov

 

 

 

Východoslovenský zväz ľadového hokeja

Alejová 2,

042 96 Košice                                               vszlhke@orangemail.sk                                

prezident:  Ing. Vladimír Šándrik               0903 802904

sekretár: Ing. Ladislav Vasiľňák                0905701730

                                                                                                                                                    

Západoslovenský zväz ľadového hokeja

ZŠ, Hlboká 92, P.O. Box 16/A

921 01  Piešťany                                      zapadszlh@gmail.com

prezident :  Ing. Milan Novák                    tel. : 0903 793443

                                                                        

Bratislavský zväz ľadového hokeja

Junácka 6,

832 80 Bratislava                                         bzlh@bzlh.sk

predseda:  Ing. Vladimír Michálek            tel./ fax : 02/55564448            0905 723500  

 

Oravský zväz ľadového hokeja

ul. Športovcov 1181/3

026 80 Dolný Kubín                                    

predseda:  Jozef Babinský                         tel./fax: 043/5893113              0904 625005

 

                                                                    

 

 

Štruktúra súťaží v sezóne 2017 - 2018

 

Súťaže riadené z poverenia SZĽH :

 

1.    I. liga / 8,7,6, 5. ročník / starší a mladší žiaci /

2.    II. liga starší žiaci / 8+7 ročník / a I. liga mladší žiaci / 6 + 5. ročník /

 

Súťaže riadené SsZĽH :

 

3.   Minihokej prípraviek                 - žiaci 4. ročník

4.   Minihokej prípraviek                 - žiaci 3. ročník

 

 

Vekové kategórie pre sezónu 2017 – 2018

 

 

SENIORI                     nar. od 01. 01. 1997                                 ročník 1997 a starší

 

JUNIORI                     nar. po 31. 12. 1997 do 01. 01. 2000     ročník 1998, 1999

 

DORAST                     nar. po 31. 12. 1999 do 01. 01. 2002    ročník 2000, 2001

 

KADETI                       nar. od 31.12. 2001  do 31.8.2003         ročník 2002,   do 31.8.2003

 

STARŠÍ ŽIACI            nar. po 31. 8. 2003 do 01. 9. 2005         ročník 2003, 2004, do 01.09.2005

                                     

MLADŠÍ ŽIACI            nar. po 31. 08. 2005 do 01. 9. 2007 ročník 2005, 2006,  do 01.09.2007

 

PRÍPRAVKA - HP     nar. po 31. 08. 2007 do 01. 9. 2008        ročník 2007, 2008, 4. trieda

 

PRÍPRAVKA - HP     nar. po 31. 08. 2008 do 01.9.2009        ročník  2008, 2009, 3. trieda

 

PREDPRÍPRAVKA  HPP  nar. po 31.08.2009 do 01.9.2010   ročník  2009, 2010

 

 

 

 

I. Všeobecné ustanovenia pre súťaže riadené SsZĽH

 

  1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozpisu je Súťažný poriadok SZĽH, Disciplinárny    poriadok SZĽH, Registračný poriadok SZĽH, Prestupový poriadok SZĽH, Smernica pre medzinárodný styk a ostatné ustanovenia, vykonávacie pokyny a smernice SZĽH, ktoré sú záväzné pre všetkých účastníkov súťaží, ktoré riadi SsZĽH so sídlom v Banskej Bystrici.

  2. Kluby a oddiely štartujúce v súťažiach riadených SsZĽH sú riadnymi členmi SsZĽH so sídlom v Banskej Bystrici.

  3. Všetky majstrovské, kvalifikačné, turnajové a priateľské stretnutia sa hrajú podľa platných Pravidiel ĽH IIHF, Súťažného poriadku SZĽH, ostatných noriem a nariadení SZĽH a podľa Rozpisu súťaží SsZĽH pre ročník 2017 - 2018.

  4. Záväzná prihláška do súťaží na nasledujúce súťažné obdobie musí byť doručená na SsZĽH do termínu stanoveného sekretárom SsZĽH.

  5. Štart hráčov v súťažiach riadených SsZĽH je povolený na základe registrácie hráča v  IS  SZĽH.

  6. V prípade, že v  IS  SZĽH nebudú zahrnuté doklady - ostaršenie a potvrdenie o návšteve, tak tieto doklady / originály / odovzdá zástupca družstva prostredníctvom zapisovateľa rozhodcom stretnutia.  

  7. Každý hráč štartujúci v súťažiach riadených SsZĽH je povinný pri každom stretnutí mať so sebou  platný preukaz poistenca ( originál ) a po dovŕšení 15. roku veku  platný preukaz totožnosti .

  8. Stretnutia v minihokeji sa v súťažnom ročníku 2017 - 2018 hrajú na 2 x 30 min. čistého času, počas turnajových stretnutí / viac ako 1 / jedno / stretnutie v priebehu dňa 2 x 15 min. čistého času.

 9. V prípade oneskoreného príchodu družstiev k majstrovským stretnutiam z akéhokoľvek dôvodu v zápasoch I. ligy starších a mladších žiakov / 8,7,6, 5. ročník / odohrá prvý zápas družstvo „A“. V zápasoch II. ligy starších žiakov / 8+7 ročník / a

      mladších žiakov / 6+5 / odohrá prvý zápas družstvo starších žiakov / 8+7 /.

10. Domáce družstvá sú povinné na majstrovské súťaže nastúpiť v dresoch bielej, alebo svetlej farby. Hosťujúce družstvo nastupuje na majstrovské stretnutia v dresoch tmavých.

11. Usporiadateľ  majstrovského  stretnutia / domáci /  v súťažiach riadených SsZĽH je povinný poskytnúť hosťujúcemu družstvu 25 ks pukov na rozcvičku družstva a ten po ukončení rozcvičky je povinný ich vrátiť domácemu družstvu.

12.Delegačný list rozhodcov pre súťaže SsZĽH bude zverejňovaný na internetovej stránke www.rozhodca.net. Kluby a rozhodcovia sú povinní delegačné listy priebežne sledovať, pretože sa v nich budú zverejňovať zmeny jednotlivých stretnutí, delegácií a iné oznamy.  Delegačné listy nebudú v písomnej forme zasielané hokejovým klubom ani rozhodcom.

13. Predohrávky majstrovských stretnutí v zmysle čl. 6.12 SP SZĽH.

     14.Dohrávky majstrovských stretnutí vzhľadom k regulárnosti súťaží nie sú    prípustné, ak nie sú v osobitných prípadoch schválené SK SsZĽH ( hromadné ochorenia, epidémia a pod. ).

15.V prípade neodohrania majstrovského stretnutia z vyššej moci, hromadnej epidémie a ochorenia sú kluby povinné sa riadiť podľa článku 4.2.5 SP SZĽH.

  16.SsZĽH upozorňuje hokejové kluby a rozhodcov stretnutia najmä na dodržiavanie ustanovení čl. 3.12, čl. 3.13 a čl. 3.14 SP SZLH.

 

   17.Kontrola totožnosti hráčov sa môže vykonať na žiadosť kapitána ktoréhokoľvek družstva, maximálne do konca tretej tretiny, a to všetkých hráčov uvedených v Zápise o stretnutí cez prestávku po prvej, prípadne po druhej tretine a len jedného hráča súpera kedykoľvek v priebehu tretej tretiny. Konfrontácie sa zúčastňujú kapitáni oboch družstiev, hlavný rozhodca, prípadne čiaroví rozhodcovia a konfrontovaní hráči. V prípade osôb mladších 18 rokov sa konfrontácie zúčastní jeden zástupca s každého družstva (manažér, tréner alebo vedúci družstva). Pri konfrontácii sú konfrontovaní hráči  starší ako 15 rokov povinní predložiť hodnoverný preukaz - občiansky preukaz alebo pas a originál preukazu poistenca (zdravotnej poisťovne). Meno a priezvisko konfrontovaných hráčov, ako aj výsledok konfrontácie je hlavný rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, príp. do prílohy k Zápisu o stretnutí. V prípade, že konfrontované osoby nepreukážu svoju totožnosť, nesmú v stretnutí ďalej pokračovať a túto skutočnosť uvedie hlavný rozhodca do Zápisu o stretnutí a uloží menší trest pre hráčsku lavicu konfrontovaného družstva. Ak hráč konfrontovaný v tretej tretine preukáže svoju totožnosť uloží rozhodca družstvu, ktoré neopodstatnene požiadalo o konfrontáciu menší trest pre hráčsku lavicu za zdržovanie hry. Nepredloženie dokladu totožnosti v rámci účasti na konfrontácii sa

      nepovažuje  za  neoprávnený  štart hráča. Rozhodca aj ostatní zástupcovia družstiev

      ( kapitáni, vedúci družstiev ) sú povinní k Zápisu o stretnutí priložiť podpísaný protokol s výsledkom konfrontácie, vrátane fotodokumentácie hráčov, ktorí nepreukázali totožnosť druhým dokladom prostredníctvom mobilného telefónu, fotoaparátu a pod. s uvedením, či sa jedná o hráča štartujúceho podľa registračného preukazu alebo nie. V prípade, že sa  konfrontovaný  / í / hráč /-i nedostaví / na konfrontáciu alebo ju  odmietne, rozhodca  uvedenú skutočnosť  uvedie do Zápisu o stretnutí a jeho / ich dovtedajší štart bude považovaný za neoprávnený so športovo – technickými a disciplinárnymi, ak následne nie je preukázaný opak.

 18. Hlavný rozhodca stretnutia do 30 minút po ukončení stretnutia je povinný uviesť závažné nedostatky do zápisu o stretnutí a informovať o tom vedúcich oboch

      družstiev .

  19. Zdravotné zabezpečenie

      Usporiadateľ stretnutia je povinný zabezpečiť počas rozcvičenie na ľade a počas stretnutia seniorov, juniorov, dorastencov a žien prítomnosť lekára alebo zdravotníckeho záchranára v rámci záchrannej zdravotníckej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci a u žiackych kategórií prítomnosť lekára  alebo zdravotníckeho záchranára v rámci záchrannej zdravotníckej služby, alebo rýchlej lekárskej pomoci alebo osoby, ktorá je oprávnená poskytovať neodkladnú zdravotnícku pomoc podľa osobitných predpisov.

      Lekár alebo kvalifikovaný zdravotník sa musí prihlásiť najneskôr 40 min. pred začiatkom každého stretnutia a preukázať sa rozhodcom občianskym preukazom. V prípade, že lekár alebo zdravotník nie je prítomný pred začiatkom rozcvičky družstiev na ľade resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi, ale dostaví sa do úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca uvedie túto skutočnosť do Zápisu o stretnutí a stretnutie sa uskutoční. V prípade, že lekár alebo zdravotník nie je prítomný pred začiatkom rozcvičky resp. nezahlási sa hlavnému rozhodcovi do doby úradne stanoveného začiatku stretnutia, hlavný rozhodca to uvedie do zápisu, stretnutie sa neuskutoční a riadiaci orgán súťaže rozhodne o stretnutí v súlade so SP a DP SZĽH.

      Zdravotná služba počas stretnutia nesmie vykonávať žiadnu inú funkciu          (časomerač, trestomerač, zapisovateľ a iné pomocné funkcie). 

20.Usporiadateľ   majstrovského   stretnutia  ( domáci )   je  povinný  v  zmysle  Zákona

     č. 84/90 o zhromažďovacom práve zo dňa 27. 03. 1990 zabezpečovať, aby na      uvedené stretnutia neboli pripustení diváci s predmetmi ohrozujúcimi zdravie    (reťaze, zástavy s tyčami a pod.), výrazne sa prejavujúcich vplyvom alkoholu, alebo       iných omamných látok. Zároveň je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia zák. č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. 300/2008 Z. z o organizácii a podpore športu a o zmene   a doplnení niektorých zákonov.

21. Nariadenie na ochranu dopravného prostriedku a šatne rozhodcov

         a/ Klub je povinný zabezpečiť ochranu dopravných prostriedkov rozhodcov, inštruktorov rozhodcov vo vyhradenom chránenom priestore pre motorové vozidlá v okruhu miesta, kde sa stretnutie hrá. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti klubom je rozhodca povinný túto skutočnosť uviesť do Zápisu o stretnutí, inštruktor rozhodcov do svojej správy, a prípad bude prerokovaný DK SsZĽH. Rozhodca, inštruktor rozhodcov je povinný pred stretnutím zaparkovať osobné motorové vozidlo v tomto vyhradenom chránenom priestore a odovzdať vozidlo hlavnému usporiadateľovi stretnutia, ktorý zabezpečí ochranu a stráženie vozidla. Po stretnutí si rozhodca, inštruktor rozhodcov toto motorové vozidlo od hlavného usporiadateľa prevezme. V prípade poškodenia stráženého motorového vozidla rozhodca, inštruktor rozhodcov ihneď oznámi túto skutočnosť klubu a uvedie ju do Zápisu o stretnutí alebo do svojej správy. DK SsZĽH bude tento prípad riešiť v zmysle DP SZĽH.

         b/ Vstup do šatne rozhodcov majú povolený len delegovaní rozhodcovia stretnutia, delegovaný inštruktor rozhodcov a zapisovateľ. Každý hokejový klub (usporiadateľ stretnutia) je povinný mať vybavené vstupné dvere šatne rozhodcov guľatým uzáverom (guľatou kľučkou) otvárateľnou iba zvnútra šatne rozhodcov.

         c/ Iné osoby môžu vstúpiť do šatne rozhodcov len na základe pozvania hlavného rozhodcu stretnutia.

        

 

    22.Po skončení stretnutia a uzatvorení Zápisu o stretnutí na pokyn hlavného     rozhodcu stretnutia poverený usporiadateľ ukončí svoju činnosť.

 

           Upozornenie! Pri nedodržaní tohto nariadenia sa postupuje v zmysle príslušných   ustanovení Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

  23. Súťažná komisia SsZĽH žiada hokejové kluby o striktné uvádzanie skratiek jednotlivých súťaží v Zápisoch o stretnutí :

        

        I. liga starších žiakov / 8.ŠHT/                                                     I. LSŽA

         I. liga starších žiakov / 7. ŠHT/                                              I. LSŽB

         I. liga mladších žiakov / 6. ŠHT/                                                 I. LMŽA

        I. liga mladších žiakov / 5. ŠHT/                                                 I. LMŽB

       II. liga starších žiakov / 8 + 7.ŠHT/                                             II. LSŽA

       II. liga mladších žiakov / 6 + 5. ŠHT/                                         II. LMŽB

         Stredoslovenská divízia prípraviek 4. ročník                          HP 4

         Stredoslovenská divízia prípraviek 3. ročník                          HP 3

 

24. Súťažná komisia  SsZĽH si vyhradzuje právo určiť aj iné termíny ( hrací deň a čas majstrovských stretnutí ) v záujme vyšších spoločenských a športových      záujmov, resp. nedať súhlas aj na včas podanú žiadosť na zmenu termínu      alebo času majstrovského stretnutia.

 

25. Pri  platbách  ( poplatky, pokuty, atď. )  hokejové kluby sú povinné uvádzať ako variabilný symbol EČČ + SKR, viď adresár hokejových klubov !

 

 

 

II. Ustanovenia o poplatkoch

v súťažiach riadených SsZĽH 2017 – 2018

 

1.     Štartovný poplatok za každé prihlásené družstvo :

         Žiaci (prípravky HP 4, HP 3)                 33,00 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

         Žiaci - II. liga                                           50,00 €

         Žiaci - I. liga ŠHT                                   50,00 €

        

       Kluby - oddiely sú povinné doložiť úhradu štartovného poplatku kópiou dokladu o bankovom prevode  do 30.06. príslušného roku.

      

  2.    Poplatok za prerokovanie športovo - technických otázok :

         Žiaci (prípravky)                                    6,70 €

         Dorastenci (juniori)                              8,30 €

         Dospelí                                                 10,00 €

         Tieto sadzby sú súčasne sadzbami pokút súťažnej komisie za nedodržanie ustanovení SP SZĽH, Rozpisu súťaží, prípadne iných nariadení vydaných SsZĽH.

 

  3.    Poplatky disciplinárnej komisie :

         Žiaci a (prípravky I. a II.)                 jednotlivec                         6,70 €

                                                                     družstvo                             8,30 €

         Dorastenci (juniori)                         jednotlivec                         6,70 €

                                                                     družstvo                                 10,00 €

         Seniori                                               jednotlivec                         8,30 €

                                                                     družstvo                                 11,60 € 

 

  4.    Úhrada poplatkov a pokút za prerokovanie športovo-technických a disciplinárnych prípadov.

         Úhrada poplatkov a pokút uvedených v bode 2. a 3. bode za prerokovanie športovo-technických a disciplinárnych prípadov musí byť uskutočnená do  stanoveného termínu, HK sú povinné zaslať kópiu dokladu o úhrade poplatku ..

         Ak nedôjde k úhrade a doloženiu kópie dokladu o úhrade poplatku v stanovenom termíne, riadiaci orgán bude postupovať v zmysle DP SZĽH.

        

 

 

SMERNICA PRE POSTIH KLUBOV PRI ODHLÁSENÍ DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM ALEBO POČAS PRÍSLUŠNEJ SÚŤAŽE SsZĽH.

 

Čl. I. Preambula

 

      Táto Smernica upravuje postih klubov ľadového hokeja – členov SsZĽH, ktoré odhlásia svoje družstvo riadne prihlásené do súťaží SsZĽH pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SsZĽH v príslušnej sezóne.

 

Čl. II. Výklad pojmov

 

1.   Pojem „pred začiatkom príslušnej súťaže“ – znamená časové obdobie odo dňa podania záväznej prihlášky do súťaží SsZĽH, tzn. najneskôr v termíne stanovenom sekretárom SsZĽH až do začiatku (štartu) príslušnej súťaže podľa vyžrebovania súťaže v príslušnom súťažnom období.

2.   Pojem „počas príslušnej súťaže“ – znamená časové obdobie odo dňa začiatku príslušnej súťaže až do ukončenia príslušnej súťaže v príslušnom súťažnom období.

3.   Pojem „Kluby ľadového hokeja“ – všetky kluby a oddiely ľadového hokeja v zmysle Stanov SsZĽH, čl. 4 a sú riadne registrované na Matrike SZĽH.

4.   „Riadiaci orgán príslušnej súťaže“ – je orgán uvedený v Rozpise súťaží riadených SsZĽH na príslušnú sezónu – VV SsZĽH a odborné komisie SsZĽH.

 

Čl. III. Sankcie

 

1.   Pokiaľ klub ľadového hokeja odhlási ktorékoľvek svoje družstvo v kategórii seniori, juniori, dorastenci a žiaci (aj prípravka I. a II.) pred začiatkom príslušnej súťaže, riadiaci orgán tejto súťaže po obdržaní písomného oznámenia klubu o odstúpení družstva vyhotoví zápis s rozhodnutím o tejto skutočnosti a uloží klubu, ktorého družstvo bolo prihlásené do súťaže pokutu:

 

1.1

a)   v prvom prípade vo výške  415 € (slovom:  štyristopätnásť eur ) za jedno družstvo, ktorá je splatná do 15 dní odo dňa tohto rozhodnutia na účet SsZĽH.

 

b) v prípade, že klub v tomto stanovenom termíne uloženú pokutu neuhradí, automaticky po uplynutí lehoty splatnosti sa pokuta klubu zvyšuje na dvojnásobok t.j. 830 € (slovom:  osemstotridsať eur ).

 

2.   Pokiaľ klub ľadového hokeja odhlási ktorékoľvek svoje družstvo v kategórii seniori, juniori, dorastenci a žiaci (aj prípravka I. a II.) počas príslušnej súťaže postupuje sa obdobne ako v čl. III. ods. 1.1, písmeno a, b tejto smernice, avšak pokuta je v prvom prípade stanovená na 664 € (slovom: šestošesťdesiatštyri eur ) v prípade, že klub v stanovenom termíne pokutu neuhradí, tak sa automaticky zvyšuje na dvojnásobok, t.j.  1328 € (slovom:  jedentisíctristodvadsaťosem  eur ).

 

3.   Pokiaľ klub neuhradí pokuty uložené podľa čl. III. ods. 1 alebo ods. 2 tejto Smernice riadiaci orgán tejto súťaže, klub postúpi na ďalšie disciplinárne konanie DK SsZĽH, ktorá bude postupovať voči previnivšiemu klubu v zmysle Prílohy 2B/16-1, príp. II. a podá na Výkonný výbor SZĽH návrh na pozastavenie výkonu členských práv klubu podľa čl. 4 a čl. 5 Stanov SZĽH až do zaplatenia.

 

4.   Pokuty stanovené v čl. III., ods. 2 tejto Smernice sa vzťahuje aj na klub, ktorého družstvo riadiaci orgán vylúčil v zmysle čl. 57 SP SZĽH, t.j. za tri kontumácie v priebehu jedného súťažného obdobia a za dva kontumačné výsledky vyhlásené pre družstvo podľa čl. 53 písm. j SP SZĽH v priebehu jedného súťažného obdobia.

 

5.   Riadiaci orgán príslušnej súťaže môže okrem sankcií uvedených v tomto článku uložiť previnivšiemu klubu povinnosť uhradiť aj preukázateľné a zdokladované výlohy (náklady na cestu, ľadovú plochu, stravovanie, ubytovanie, rozhodcov) tým klubom, ktorým už náklady spojené so zabezpečením odohrania majstrovských stretnutí vznikli, ale to iba tým, ktoré si ich v lehote do 15 dní odo dňa písomného oznámenia riadiaceho orgánu o odhlásení družstva písomne uplatnia prostredníctvom riadiaceho orgánu.

 

6.   Zároveň pre čl. III. tejto Smernice platia ďalšie športovo-technické dôsledky riadiaceho orgánu v zmysle ustanovení čl. 52 resp. čl. 59 SP SZĽH.

 

Čl. IV. Záverečné ustanovenie

 

1.   Výklad tejto Smernice vykonáva VV SsZĽH.

2.   Táto Smernica bola schválená VV SZĽH dňa 28.02.2008 a Radou SsZĽH dňa 24.04.2008 s  účinnosťou od 25.04.2008 a je záväzná pre všetkých členov SsZĽH.

 

 

SMERNICA  

pre poskytovanie náhrad rozhodcom a funkcionárom mimo ľadovej plochy  SsZĽH v sezóne 2017 – 2018.

 

 

Náhrady  rozhodcom  a  funkcionárom  mimo  ľadovej  plochy  SsZĽH  v  sezóne  2017  –  2018  hokejové  kluby  sú   povinné vyplácať   v   zmysle  schválenej  „Smernice pre poskytovanie náhrad  rozhodcom  a ... SZĽH “ pre súťažný ročník 2017/2018 v plnom rozsahu.

 

 

 

SADZOBNÍK ODMIEN

 

 

Majstrovské, medzištátne a medzinárodné stretnutia

 

 

                                                             HR        ČR    delegát   zapis.  časom.  ostatní   štatist.

 

1.  ŽENY  A  ŽIACI                       18,00     9,00    9,00     8,50    8,00    7,50    8,50

2.   MINIHOKEJ                              9,00                            7,00    6,50    6,00     

3.   MEDZ. STRET. KLUBOV

      - juniori a dorastenci                20,00      10,00   9,00    8,50    8,00    7,50    8,50

      - ženy a žiaci                            18,00      9,00    9,00    8,50    8,00    7,50    8,50                   

 

      V prípade rozhodovania 2 rozhodcami, náhrada je vo výške hlavného rozhodcu pre oboch rozhodcov.

      V stretnutiach hraných v pracovné dni  s úradným začiatkom pred. 16. hodinou, sa všetky odmeny uvedené v sadzobníku odmien zvyšujú o 50%.

            

Priateľské a  turnajové a ostatné stretnutia družstiev z regionálnych súťaží  :

 

1) Juniori s juniormi alebo s vyššou súťažou :

 

            HR               ČR            zapis.               časom.                     ostatní                        štatist.

           18,00       9,00           9,00              8,50                       8,00                        7,50

 

2) Dorast s dorastom alebo s vyššou súťažou :

 

            HR               ČR            zapis.               časom.                    ostatní                        štatist.

            18,00       9,00           9,00             8,50                       8,00                        7,50

 

3) Žiaci a ženy :

 

            HR               ČR           zapis.                 časom.                   ostatní                        štatist.

            18,00        9,00         9,00               8,50                      8,00                       7,50

 

4) Minihokej :

 

            HR               ČR            zapis.                 časom.                   ostatní                       

            8,00                           5,00                 4,50                     4,50                      

 

     

 

SMERNICA

PRE VÝKON PRAVIDIEL HRY

MLADŠÍCH ŽIAKOV  ( 6. a 5. ROČNÍK )

2016 –  2017

 

1.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

 

a) Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja

 

b) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku / zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive vrátane registračných preukazov na príslušný regionálny zväz ( do 1.septembra kalendárneho roku, pokiaľ príslušný regionálny zväz neurčí iný termín). Ďalšie zmeny v súpiskách ( napr. hosťovanie, striedavé štarty a iné zmeny ) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušný regionálny zväz. Štart hráčov v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na základe predloženia platného registračného preukazu s vyznačením príslušnosti  ku  klubu  –  oddielu,  prípadne  hosťovania  alebo  striedavého  štartu      ( prípadného potrebného ostaršenia – bez povinnosti predložiť menný zoznam – súpisku ). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude kontrolovať vykonávať príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 6.13  SP SZĽH. ( Vyhlásenie kontumačného výsledku )

 

2.  DRUŽSTVO A HRÁČI       

 

a)  K stretnutiu musí nastúpiť predpísaný počet hráčov. Počet hráčov stanovuje ods. 3.2.1. a 3.2.2. SP SZĽH.

b) MO SZĽH odporúča v tejto kategórii zaradiť čo najväčší počet hráčov ( max.22      hráčov ).

c) Za 5. ŠHT môže nastúpiť na stretnutie maximálne 5 / päť/ hráčov, ktorí        patria vekovo do kategórie prípravky HP 4  ( 4. ročník ).

 

3.  POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA

 

a) Vyplniť „ ZÁPIS O STRETNUTÍ “ a  v zápise uvedie všetkých hráčov.

b)   Predložiť registračné preukazy prostredníctvom zapisovateľa na kontrolu rozhodcom stretnutia.

 

4. PRAVIDLÁ  HRY

 

a) VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ HRY – hrá sa podľa platných pravidiel ľadového hokeja SZĽH.

 

b) STRIEDANIE HRÁČOV – striedanie hráčov sa uskutočňuje podľa platných  pravidiel ľadového hokeja.

 

c) STRIEDANIE BRANKÁROV – striedanie brankárov sa uskutočňuje podľa platných pravidiel ľadového hokeja.

 

5. HRACÍ  ČAS

 

    ČAS STRETNUTIA – stretnutie  trvá  3 x 20 minút čistého času.

 

6. HRÁČSKY  VÝSTROJ

 

     Hráči  nastupujú  na stretnutie  s  kompletným  výstrojom  podľa  platných pravidiel  ľadového  hokeja ,  vrátane  certifikovaného  chrániča  krku  (  tzv.  nákrčník  )  a  celotvárového  chrániča  tváre  (  tzv.  košík  )  určeného  výrobcom  pre  ľadový  hokej.

 

7. PRIEBEH STRETNTIA - ORGANIZÁCIA

 

Vždy 15 minút pred začiatkom stretnutia začína rozcvičenie obidvoch družstiev na ľadovej ploche.Po I. tretine je prevedená úprava ľadovej plochy. Po II. tretine je prestávka 5 minút. Usporiadateľ stretnutia (domáce družstvo) je povinné poskytnúť družstvu hostí 25 kusov pukov k rozcvičke na ľade. Hosťujúce družstvo je povinné po ukončení vrátiť rovnaký počet pukov usporiadateľovi stretnutia.

 

8. HRA  TELOM

 

V kategórii  mladších žiakov 6. a 5. ročníka ľadového hokeja je hra telom ZAKÁZANÁ. Súboj  o puk  sa  môže  uskutočniť  len  v činnosti hokejka – hokejka     v rámci platných        pravidiel ľadového  hokeja. Ak  vznikne fyzický  kontakt blokovaním hráča –  hra  sa neprerušuje . Hra  telom je povolená iba v prípade, že     kontakt  s  protihráčom je     evidentne  v  súboji  o  puk. Cieľom  tohto  pravidla je        zmenšiť  pravdepodobnosť       vzniku zranení spôsobených fyzickým

kontaktom tiel      hráčov. Preto akýkoľvek úmyselný kontakt  s protihráčom,  na   ktorý  sa  použije        fyzická  sila ( bez úmyslu získať puk ) sa trestá. Náhodný  kontakt   tiel  hráčov        vyplývajúci   z  bežnej   hry         s  pukom  sa netrestá.

Rozhodca  posudzuje  každý     fyzický  kontakt   na  základe      toho, či  ho  hráč  vyvolá  úmyselne alebo nie.      Potrestaný  je  vždy  hráč,  ktorý vyvolá fyzický  kontakt, aby  zasiahol telom      protihráča,  keď  nedokázal  získať puk  iným

povoleným  spôsobom. Pri úmyselnom fyzickom kontakte hráča   rozhodcovia  postupujú podľa   výkladu    pravidla 541 – Hra  telom  v hokeji žien     ( v ženskom hokeji ).

      Trest  v hre  sa  ukladá  len  pri  mimoriadne  brutálnych  zákrokoch  alebo pri     nešportovom správaní sa hráča ( funkcionára ) !

 

9. POSUDZOVANIE TRESTOV

 

   Pri posudzovaní a udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu podľa platných pravidiel ľadového hokeja

V kategórii mlaších žiakov 6. a 5. ročníka  je  každý nedovolený zákrok     trestaný  1 min. ( nie 2 min. )  trestom,  osobný  trest  5 minút ( nie 10  min. )

  V prípade porušenia pravidiel, za ktoré sa ukladá 5 min. + OK alebo TH bude nariadené  3 min. vylúčenie a potrestaný  hráč  ( funkcionár )  bude  vykázaný  do  šatne.

  V prípade viacnásobného  porušenia pravidiel v rovnakom čase, ktorýmkoľvek družstvom budú všetky nariadené tresty realizované ( 1 min. ). Princíp  rušenia  vzájomných trestov ostáva zachovaný.

 

10. HODNOTENIE  STRETNUTÍ :

 

 

     V kategórii  mladších žiakov 6. a 5. ročníka sa nevedú tabuľky !

   

 

11.  SANKCIE

 

a). Klub, ktorý poruší smernice  a platné  pravidlá bude riešený príslušným riadiacim      orgánom, disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH v zmysle platných ustanovení SP SZĽH kontumáciou a následne riešené podľa DP SZĽH. Jeho       konanie bude mať za následok prehodnotenie jeho  budúceho zaradenia  rámci ŠHT    – ÚTM.

 

b) V prípade troch kontumačných výsledkov v zmysle ustanovenia ods. 6.13 SP SZĽH,   nebude družstvo z dôvodu narušenia systému mládežníckych súťaží vyradené zo   súťaže  ale budú mu krátené finančné prostriedky zo systému  SZĽH. Prípadné       sankcie stanoví komisia mládeže samostatnou prílohou.

 

12.  KOMISIA  MLÁDEŽE

 

      Táto smernica pre 6. a 5. ročník bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže    dňa 28.7.2016, Súťažnou komisiou dňa 03.8.2016 a VV SZĽH dňa 17.8.2016 s      účinnosťou od 01.09.2016. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie    rozhodcov ĽH berú na vedomie a sú povinní rešpektovať špecifické ustanovenia       uvedené v týchto pravidlách.

     

13. POZNÁMKA  

       

      Pokiaľ  MO SZĽH a SK SZĽH nerozhodne inak !

 

 

PRAVIDLÁ  HRY  PRE  MINIHOKEJ

2016 – 2017

 

1.  VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

 

a) Stretnutia hráčov  4. ročníka a  3. ročníka  sa  hrajú  v zmysle pravidiel   o minihokeji formou prípravných stretnutí a turnajov.

 

b)  Riadiacim orgánom sú príslušné regionálne zväzy ľadového hokeja.

 

c) Každý klub má povinnosť predložiť súpisku / zoznam hráčov družstva na predpísanom tlačive  vrátane  registračných  preukazov  na  príslušný  regionálny zväz

      ( do 1. septembra kalendárneho roku, pokiaľ príslušný regionálny zväz neurčí iný termín ). Ďalšie zmeny v súpiskách ( napr. hosťovanie, striedavé štarty a iné zmeny ) riešiť prostredníctvom elektronickej pošty s povinnosťou nahlásiť zmenu minimálne 24 hodín pred skutočným začiatkom stretnutia na príslušný regionálny zväz. Štart hráčov v majstrovských žiackych stretnutiach riadených regionálnymi zväzmi SZĽH je povolený len na základe predloženia platného registračného preukazu s  vyznačením príslušnosti ku klubu – oddielu, prípadne hosťovania alebo striedavého štartu ( prípadného potrebného ostaršenia – bez povinnosti predložiť menný zoznam – súpisku ). Kontrolu takto doplnených súpisiek bude kontrolovať vykonávať príslušný regionálny zväz. V prípade pochybenia alebo nedodržania takejto povinnosti sa bude postupovať v zmysle čl. 52 SP SZĽH.

      ( Vyhlásenie kontumačného výsledku ).

 

d) Všeobecné ustanovenia sa vzťahujú aj na hráčov 3. ročníka v tých prípadoch ak kluby usporiadajú priateľské, turnajové stretnutia pre hráčov 3. ročníka za podmienky dodržania tejto smernice.

 

e) V prípade účasti hráčov 3. ročníka v priateľských medzinárodných a  turnajových stretnutiach usporiadaných klubmi iných federácií sú kluby povinné dodržiavať ostatné smernice SZĽH, napr. smernicu pre medzinárodný styk.

      Za organizáciu a účasť na takomto stretnutí zodpovedajú výlučne kluby, zástupcovia klubov a zákonný zástupca (- ovia ) hráča.

 

f)  Metodické oddelenie SZĽH považuje v tejto vekovej kategórii za nosný tréningový proces  na ľade a mimo neho, ktorý má hráčom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu.

 

g)  V prípade priateľských medzinárodných a turnajových stretnutí organizovaných klubmi však Metodické oddelenie SZĽH apeluje na kluby, zástupcov klubov a zákonných zástupcov zvážiť primeraný počet týchto stretnutí pre hráčov zodpovedajúci nielen ich fyzickému a psychickému vývoju s cieľom dodržať etapu športovej prípravy v tejto vekovej kategórii, ale aj upevniť ich záujem o šport, najmä o ľadový hokej.

 

2.  HRACIA  PLOCHA

 

Minihokej sa hrá  na upravenej hracej ploche oficiálneho ihriska pre ľadový hokej. Obvod takto upravenej plochy  je vyznačený typizovaným minimantinelom, ktorý je položený  na  modrej  čiare,  po  celej  jej  dĺžke. Zvyšný  obvod  hracej  plochy  je  ohraničený mantinelom pre ľadový hokej. Takto  upravená  hracia  plocha  vytvorí  dve  menšie  ihriská  v krajných pásmach, veľkého“ ihriska, v ktorých prebieha  samotné  stretnutie.  Stredová   plocha  zostáva  voľná a slúži pre  rozkorčuľovanie  nehrajúcich  hráčov  lebo  pre rôzne súťaže,  ktoré môže  usporiadateľ  realizovať  ( súťaže  technickej,  korčuliarskej  zručnosti  a pod. V strednej časti ihriska môžu byť umiestnené  lavičky, ktoré slúžia na oddych striedajúcich hráčov.

 

a)  MINIBRÁNKY – sú   bránky  s rozmermi  146 cm x 97 cm. Pokiaľ  usporiadateľ   nemá  k dispozícii  minibrány,  využívajú  sa  štandardné brány podľa platných  pravidiel  ľadového  hokeja   v počte  4 ks  ( 2  v každom   hracom  priestore ).      Minibrány  sú  v hracích  priestoroch  pre  minihokej  uložené  v strede  medzi    bránkovou  čiarou  riadneho ihriska a položeným minimantinelom ( stredová os    bránky je cca 6 m od bránkovej čiary) a 1,5 m od mantinelu v osi hracej plochy.

 

b)  ROZMERY HRACEJ PLOCHY

 

      Maximálne rozmery :  dĺžka 30 m a šírka 20 m.    

      Minimálne rozmery  :  dĺžka 26 m a šírka 18,6 m.

 

c)  VYZNAČENIE HRACEJ PLOCHY – pre minihokej sa nevyžaduje žiadna úprava v značení ihriska.

 

d)  HRÁČSKE LAVICE – v strednej časti môžu byť umiestnené lavičky, ktoré slúžia   na oddych striedajúcich hráčov. Lavice  sú  umiestnené na bodoch na   vhadzovanie v strednom pásme.

 

e)  MINIMANTINEL  –  pod pojmom minimantinel sa rozumie predmet oddeľujúci     hrací priestor pre minihokej od zvyšnej časti „ veľkého “ ihriska do maximálnej     výšky 25 cm (  štandardná  veľkosť : 20 cm x 20 cm ). Minimantinel  je zhotovený      z molitanu, ale bez ostrých hrán. 

 

3.  DRUŽSTVO A HRÁČI

 

a)   ZLOŽENIE  DRUŽSTVA  –  každé   družstvo   je  rozdelené  na   dve   minidružstvá 

      ( minidružstvo  A a minidružstvo  B ).  Minimálny  počet  hráčov  pre  odohranie    stretnutia  (  minidružstvo  A + B  )  je  18 hráčov  a  2 brankári  ( 9 hráčov  a    1 brankár na  každej strane.

b)  V zápise o stretnutí môžu byť uvedení v jednej hernej formácii aj 4 hráči rovnakej      farby, ktorých tréner obmieňa počas jednotlivých striedaní na ľade.

 

c)  MINIDRUŽSTVO – tréner rozdelí hráčov do dvoch minidružstiev.  Minidružstvo  A tvorí minimálne 9 hráčov a 1 brankár. Povinnosťou  trénera  je  zaradiť hráčov  podľa výkonnosti do jednotlivých herných formácií ( t.j. najlepších  hráčov do prvých  dvoch ) a nešpekulovať  s ovplyvnením  výsledku  zaradením  najlepších hráčov do tretej prípadne štvrtej hernej formácie. Podobným  spôsobom  tréner  vytvorí minidružstvo  B ( výkonnostne slabší hráči ).

 

d) HERNÁ FORMÁCIA – na každej jednej strane družstva A + B  nastupujú 3 herné formácie a v hernej formácii nastupujú 3 hráči s páskami rovnakej farby a jeden brankár. V Zápise o stretnutí môžu byť uvedení v jednej hernej formácií aj  4. hráči  rovnakej  farby, ktorých  tréner  obmieňa počas jednotlivých striedaní na  ľade.

 

      Minidružstvá  sú  rozdelené  do nasledovných  herných formácií  podľa jednotlivých farieb :

 

      Minidružstvo  A :

      - Červená farba ( páska ) – prvá trojka   ( resp. štvorka )  

      - Modrá farba ( páska )     – druhá trojka ( resp. štvorka )

      - Biela farba ( páska )       – tretia trojka  ( resp. štvorka )

 

      Minidružstvo  B :

      - Zelená farba ( páska )    – štvrtá trojka ( resp. štvorka )

      - Žltá farba ( páska )         – piata trojka  ( resp. štvorka )

      - Hnedá farba ( páska )    – šiesta trojka ( resp. štvorka )          

 

e) KAPITÁN DRUŽSTVA –  každé  družstvo  má   jedného  kapitána  a asistenta       kapitána,  ktorí  sú  rozdelení  v minidružstvách  nasledovne :  ak   je  kapitán v   minidružstve  „A“,  asistent  kapitána  musí  byť  v  minidružstve „ B“  resp. naopak.

 

f) OZNAČENIE HRÁČOV – minimálne 30 minút pred začiatkom stretnutia predloží   vedúci každého družstvo súpisku všetkých hráčov s prideleným číslom na drese  a farebným označením zapisovateľovi stretnutia.

 

g)   KAŽDÝ HRÁĆ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ FAREBNOU  PÁSKOU  NA ĽAVEJ RUKE, podľa   vyplnenej   prílohy   k    Zápisu   o  stretnutí.  Počas   jednotlivých    striedaní  sú ZAKÁZANÉ akékoľvek obmeny hráčov medzi jednotlivými formáciami.

 

4.  HRACÍ  ČAS

 

a)   ČAS STRETNUTIA –  počas  turnajových  stretnutí   ( ak  družstvo  odohrá  viac  ako jedno stretnutie denne ) sa hrá  2 x 15 minút čistého času, so zastavením  len  pri  striedaní  hráčov.  Počas  priateľských  stretnutí  sa  hrá  2 x  30 minút  čistého času, so zastavením len pri striedaní hráčov.

 

b)   ČAS POVINNÉHO STRIEDANIA HRÁČOV – striedanie  hráčov  sa  uskutočňuje   v obidvoch  minidružstvách  súčasne  a povinne  po  60 sekundách čistého  času na znamenie časomerača.

 

5.  HRÁČSKY  VÝSTROJ

 

     Hráči  nastupujú  na  stretnutie  s kompletným výstrojom podľa platných pravidiel      ľadového  hokeja ,  vrátane  certifikovaného  chrániča  krku  (  tzv. nákrčník  )  a   celotvárového  chrániča  tváre  (  tzv.  košík  ) určeného výrobcom  pre  ľadový      hokej.

 

6.  POVINNOSTI DRUŽSTVA PRED ZAČIATKOM STRETNUTIA

 

a)  Vyplniť „ ZÁPIS  O STRETNUTÍ “ a „ PRÍLOHU  K ZÁPISU  O STRETNUTÍ “. Rozhodcovia  nesmú  začať  stretnutie  bez  vyplnenej  a odovzdanej prílohy    k Zápisu o stretnutí od obidvoch družstiev.

 

b)  Pripevniť  farebné  označenie  hráčov  –  podľa  vyplnenej „ Prílohy  k Zápisu o     stretnutí “.

 

c)   Rozkorčuľovanie pred začiatkom stretnutia trvá 5 minút a je bez pukov. Každé

      družstvo sa rozkorčuľuje v jednej tretine hokejového ihriska.

 

7.  FUNKCIONÁRI  STRETNUTIA

 

a)  ROZHODCOVIA   –   stretnutie   vedie  dvojica   rozhodcov   tak,  že  každý rozhoduje   na  jednom  minihrisku.  Okrem  vhadzovania  puku  sa obidvaja pohybujú  pri  mantineli  čelom  k  sebe.  Pri  udeľovaní   trestu rozhodca  uplatní  signalizáciu trestu podľa  platných pravidiel ľadového hokeja a ukáže na  miesto  začiatku  trestného  strieľania. Vhadzovanie  puku do  hry sa vždy  uskutočňuje  na  pomyselnom  bode  v   strede hracej plochy  medzi bránkami. Ostaní  hráči  stoja cca  2 m  od  bodu vhadzovania.

Každý rozhodca eviduje počet strelených gólov na svojom  miniihrisku.

 

 

b)   ČASOMERAČ  –  meria   časovým   zariadením   čas   hry.  Jedno  striedanie  trvá    60 sekúnd. Po   naplnení   času  časomerač   zastavuje čas a zvukovým signálom      resp. hlasom oznamuje rozhodcom uplynutie času ( rozhodcovia  majú 5  sekúnd  na     prerušenie hry ).

 

c)   ZAPISOVATEĽ  –   má  všetky  povinnosti  vyplývajúce  z platných   pravidiel ľadového  hokeja.  Okrem  týchto  povinností  je  jeho  úlohou  v prípade  ak tréner družstva nedodrží vopred zapísanú hernú formáciu ( viditeľne značenú farebnou páskou ) oznámiť uvedenú skutočnosť rozhodcom, ktorí sú povinní ju zapísať do „ Zápisu o stretnutí “.

 

8.  PRAVIDLÁ  HRY

 

a)  VŠEOBECNÉ  PRAVIDLÁ  HRY – pre  minihokej  platia  všetky  pravidlá ľadového    hokeja ,  okrem  pravidla  hry  na  telo ,  postavení  mimo  hry a  zakázanom     uvoľnení .  Udelené  tresty  za  porušenie  pravidiel  sa  vždy trestajú trestným      strieľaním. V    prípade  posunutia  minimantinelov  rozhodca  hru  neprerušuje ,  ale vo  hodnom    čase minimantinel upraví. V prípade  zaľahnutia  puku  brankárom – vyzve rozhodca brankára, aby puk rozohral  za  bránku. Ak  brankár nemôže tak       urobiť, rozhodca pisknutím hru  preruší  tak, že čas  naďalej  beží. Útočiaci  hráči sa   musia od brány vzdialiť cca 5 m. Brankár následne puk rozohráva a hra pokračuje

      ďalej.  Striedanie hráčov počas hry nie je povolené.

      Výmena hráčov medzi jednotlivými trojkami a minidružstvami A a B nie je     povolená okrem bodu 10 ( nespôsobilosť hráča pokračovať v hre ). 

 

b) TRESTNÉ  STREĽANIE  –   sa  vykonáva  vždy   zo stredu  ihriska na pokyn     rozhodcu   v   čistom   hracom  čase .  Trestné  strieľanie   realizuje   vždy faulovaný  hráč. V  prípade  faulu  na  brankára vykonáva trestné  strieľanie jeden     z hráčov, ktorý bol na hracej ploche v čase priestupku. Ostaní hráči stoja na    vlastnej polovici ihriska v blízkosti miesta na striedanie hráčov.

 

      Úspešné trestné strieľané   –  po  úspešnom  trestnom  strieľaní  rozhodca  puk      vhadzuje v strede ihriska.

      Neúspešné  trestné   strieľanie   –   po  neúspešnom  trestnom  strieľaní       rozohráva  družstvo, na  ktorého  brankára  bolo  trestné  strieľanie    realizované.  Družstvo,  ktoré  trestné strieľanie vykonáva sa musí vzdialiť na       vlastnú  polovicu ihriska k miestu na striedanie hráčov.

 

c)   VHADZOVANIE PUKU – puk  sa vhadzuje do hry vždy na začiatku stretnutia, po       dosiahnutom  góle  a  prerušenom  povinnom  striedaní  hráčov  po  60 sekundách    hry. Puk  sa  do hry vhadzuje vždy v strede ihriska na pomyselnom bode medzi        modrou  a  bránkovou čiarou. Ostatní hráči musia byť od   miesta  na vhadzovanie    vzdialení cca 2 m.

      Dôležitá  je  vizuálna  kontrola  rozhodcov  pred vhadzovaní puku. Rozhodca, ktorý  rozhoduje  na  strane   minidružstva   A   vizuálne  skontroluje,  či  je  druhá  strana  

      ( minidružstva B )  pripravená   na  vhadzovanie  puku  (  hráči zaujali  základné        postavenie  a rozhodca  zdvihne  ruku  hore ). Ak  je  druhá strana  pripravená   rozhodca   na   strane   minidružstva   A  vhadzuje   puk  do   hry  (  následne  aj   rozhodca    na  druhej   strane  )   pričom  časomerač  zapína  časomieru.

 

 

d)   STIEDANIE   BRANKÁROV  –  brankára   nie   je   možné   odvolať   z brány   počas tretiny   alebo  signalizácie vylúčenia  súperovho hráča rozhodcom.  Ak  družstvo  nastúpi  s  jedným  brankárom  na  každej  z hracích  plôch  ten  sa        zraní,   musí nastúpiť  do  brány  hráč (v brankárskom  výstroji )  a nesmie byť počas     zápasu dopísaní náhradný  brankár.  

 

e)   SPÔSOB STRIEDANIA MINIDRUŽSTIEV –  na   stretnutie   v  minihokeji  nastupujú   na  jednom  minihrisku  proti   sebe   minidružstvá   a  A  a   na   druhom   minihrisku    nastupujú  proti  sebe   minidružstvá   B.   Po  1.  polčase   nedochádza  k  výmene    minidružstievMinidružstvá  A  a minidružstvá  B  hrajú proti sebe  v  priebehu    celého stretnutia.

 

f)   VÝSLEDOK  STRETNUTIA  –  je  súčtom dosiahnutých gólov minidružstva  A  a       minidružstva  B  v  danom stretnutí.

 

9. TRESTY

 

a)   UDEĽOVANIE TRESTU - pri udeľovaní trestu rozhodca uplatňuje signalizáciu      podľa  platných  pravidiel  ľadového  hokeja  a ukáže  na  miesto  začiatku        trestného  strieľania. Každý nedovolený  zákrok   je trestaný  samostatným nájazdom     ( trestné strieľanie ).

 

b) V kategórii  3. a 4. ročníka   ľadového  hokeja  je   hra  telom  ZAKÁZANÁ.    Súboj puk  sa  môže  uskutočniť  len  v činnosti  hokejka – hokejka v rámci  platných pravidiel  ľadového  hokeja. Ak  vznikne  fyzický kontakt blokovaním       hráča  –  hra   sa   neprerušuje .   Každé  porušenie  platných pravidiel, vrátane     nešportového správania v zmysle  pravidla 116 a 168, sa  trestá nariadením    trestného  strieľanie. V prípade vzájomného vylúčenia sa trestné strieľania     nenariadia a hra pokračuje vhodením puku v strede ihriska.

      Hra  telom je povolená iba v prípade, že kontakt s protihráčom je evidentne v       súboji o   puk.  Cieľom   tohto   pravidla  je   zmenšiť   pravdepodobnosť   vzniku   zranenia    spôsobených  fyzickým  kontaktom  tiel hráčov.

Preto  akýkoľvek  úmyselný  kontakt  s  protihráčom  na  ktorý  sa  použije fyzická  sila  ( bez  úmyslu  získať  puk )  sa   trestá  samostatným  nájazdom. Náhodný  kontakt tiel  hráčov  vyplývajúci z  bežnej  hry  s pukom sa netrestá.  

Rozhodca  posudzuje  každý  fyzický  kontakt  na  základe  toho,  či  ho  hráč  vyvolá  úmyselne alebo nie. Potrestaný  je  vždy hráč,  ktorý  vyvolá  fyzický  kontakt,  aby  zasiahol  aspoň  telo  protihráča,  keď  nedokázal  získať  puk  iným  povoleným  spôsobom.

      Trest v hre  sa  ukladá  len  pri  mimoriadne  brutálnych  zákrokoch  alebo  pri     nešportovom  správaní  sa  hráča ( funkcionára ), ktorý  musí  okamžite  opustiť       hraciu  plochu a odísť do kabíny.  

 

10.  NESPÔSOBILOSŤ HRÁČA POKRAČOVAŤ V HRE

 

O nespôsobilosti  hráča  pokračovať  v hre  rozhodne  lekár  stretnutia. Ten  je povinný túto skutočnosť oznámiť rozhodcom stretnutia a po skončení  stretnutia  ju uviesť v Zápise o stretnutí.

 

a) V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z hernej formácie, ktorá má v     prílohe k Zápisu  o stretnutí  zapísaných  viac  ako  3 hráčov, tak ho nahradí voľný      hráč  z tejto formácie.

 

b) V prípade ak má družstvo v „ Prílohe k Zápisu o stretnutí “ zapísaných voľných       hráčov na 19. 20. a 21. pozícii nahradzuje zraneného hráča takýto voľný hráč, v  danom minidružstve. Ak minidružstvo takýchto voľných hráčov nemá, nahradí  ho     voľný hráč z druhého minidružstva.

 

c)   V prípade  nespôsobilosti pokračovať v hre hráča z trojky, ktorá má v „ Prílohe k   Zápisu  o  stretnutí “  zapísaných  len  3  hráčov , tréner nahradzuje  striedavo    zraneného hráča :

 

       - červenej farby, vždy iný hráč modrej farby a naopak

       - zelenej farby,  vždy iný  hráč  žltej farby a naopak

 

      V prípade nespôsobilosti pokračovať v hre viacerých hráčov jednej päťky, ich      nahradia ľubovoľní hráči inej päťky rovnakej farby.

 

 

11. SANKCIE

 

Ak obidve  družstvá  odohrali   stretnutie  bez   porušenia   platných  pravidiel minihokeja , výsledok  sa  zaznamená  do  „ Zápisu  o  stretnutí “ bez  pripomienok Ak  jedno  z  družstiev  akýmkoľvek  spôsobom   poruší  povinnosti   vyplývajúce  z  týchto  pravidiel  (  počet  hráčov,  ich  označenie, pravidelné  nasadzovanie  do  hry, atď )  rozhodcovia  sú  povinní  uviesť  túto  skutočnosť do Zápisu o stretnutí.

Každý  klub  (  každé družstvo  ),  ktoré  je  zaradené  do  systému  SZĽH  má   povinnosť  hrať  podľa  týchto  pravidiel  nielen  súťažné ,  ale  aj  prípravné,       priateľské  a  turnajové  stretnutia  na  celom  území  Slovenska.

Tréneri,  ktorí  porušujú smernice  a platné  pravidlá budú riešení príslušným        riadiacim        orgánom, disciplinárnym orgánom a Metodickým oddelením SZĽH.  Ich    konanie  bude  mať  za  následok prehodnotenie ich  budúceho zaradenia v rámci   ŠHT – ÚTM.

 

V prípade porušenia tejto smernice budú družstvám , klubom, trénerom alebo      funkcionárom krátené prostriedky zo systému SZĽH.

Spôsoby a výšky krátenia finančných prostriedkov pre družstvá, kluby, trénerov   alebo   funkcionárov   nedodržujúci   predpísaný   počet   hráčov   na stretnutie  a  porušujúcu Smernicu  pre povinné striedanie v minihokeji 4. a 3. ročník za jednotlivé      stretnutia budú stanovené a zverejnené Metodickým oddelením SZĽH a Komisiou mládeže SZĽH.

 

12. KOMISIA  MLÁDEŽE

 

Táto smernica pre 3. a 4. ročník minihokeja bola prerokovaná a schválená Komisiou mládeže dňa 28.7.2016, Súťažnou komisiou dňa 03.08.2016 a VV SZĽH dňa 17.8.2016 s účinnosťou od 01.9.2016. Komisia rozhodcov SZĽH a regionálne komisie rozhodcov ĽH berú na vedomie a rešpektujú špecifické ustanovenia uvedené v týchto pravidlách.

 

13. POZNÁMKA  

       

Pokiaľ  MO SZĽH a SK SZĽH nerozhodne inak !

 

 

 I. LIGA  STARŠÍCH  ŽIAKOV   ( 8. – 7. ročník ŠHT )

2017 - 2018

  Počet účastníkov :  9

 

  Účastníci - / podľa vyžrebovaných čísel / :

 

  Počet účastníkov :  9

 

  Účastníci - / podľa vyžrebovaných čísel / :

 

  1.  HC Lučenec

  2.  HK  Brezno

  3.  HKm  Zvolen - mládež

  4.   HK 95 Považská Bystrica

  5.  MŠK  Púchov

  6.  HC ´05 Banská Bystrica

  7.  MsHKM  Žilina

  8.  Hokejové talenty MHk 32 L. Mikuláš

  9.  MHA  Martin

 

Vekové kategórie:  po 31.8.2003 01.9.2005 ( ročník 2003, 2004, do 01.9.2005 )

 

St. žiaci  ( 8. roč. ŠHT ) :     Hráči narodení po 31. 8.  2003  do 01. 9. 2004

St. žiaci  ( 7. roč. ŠHT ) :     Hráči narodení po 31. 8. 2004 do 01. 9. 2005

 

V kategóriách predprípravky až po kategóriu starších žiakov je povolený štart hráča len o 1 ( jeden ) ročník vyššie ( nie o jednu kategóriu ), žiak 2. triedy do 3. triedy, 3.-4., 4.-5.,6.-7.)

 

Hráči jednej kategórie môžu nastupovať v rámci svojej kategórie za obe družstvá bez potreby tlačiva o ostaršení. Napr. hráč 7. ročníka za 8. ročník a naopak.

 

V  kategórii  starších  a  mladších  žiakov  sa  neuplatňuje  pravidlo  „ hybridné zakázané  uvoľnenie“ !

 

Model súťaže : 8. a 7. ročník

 

Hrací systém :

 

I. časť základná :

 

9 družstiev každý s každým, 2 x doma a 2 x vonku ( 36 kôl / 32 zápasov )  

 

Bodovanie : 2 body – výhra, 1 bod – remíza, 0 – bodov prehra.

 

II. časť : Majstrovstvá starších žiakov SR

 

Na majstrovstvá SR starších žiakov od sezóny 2016/2017 postúpia družstvá 8. ŠHT z regiónov , ktoré sa umiestni na 1. mieste  a  družstvo umiestnené na 2. mieste organizátora  M – SR  po ukončení I. časti súťaže / celkom 4 (štyri družstvá) systémom každý s každým turnajovým spôsobom .

 

Organizátorom  M – SR  od sezóny 2017 / 2018  budú regióny systémom  rotácie a to :2016 / 2017 – Západ, 2017 / 2018 – Stred, 2018 / 2019 – Východ.

 

Hracie dni   :     sobota – 30 x sobota, štvrtok – 4 x, piatok – 1x, utorok – 1x,

 

HT MHk 32 L. Mikuláš :     sobota –  09:00 – 7. ŠHT

                                                                  11:30  – 8. ŠHT

 

Úradný začiatok : o 09:00 hod. st. žiaci   (8.roč. ŠHT)

  o 11:30 hod. st. žiaci   (7.roč. ŠHT)

 

Pracovné dni       : o 14,30 a 17,00 hod.

 

 

Vyžrebovanie

 

 

1. kolo:  sobota  02. 9. 2017

2. kolo:  sobota  09. 9. 2017

 

 

8301 / 7301

Brezno          -

 Martin  

8305 / 7305

 Žilina             -

  Púchov  

 

8302 / 7302

Zvolen          -

 L. Mikuláš

8306 / 7306

 L. Mikuláš      -      

  P. Bystrica

 

8303 / 7303

P. Bystrica    -

 Žilina

8307 / 7307

 Martin            -

  Zvolen

 

8304 / 7304

Púchov         -        

 B. Bystrica

8308 / 7308

 Lučenec         -

  Brezno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  kolo:  sobota  16. 9. 2017    

 

4.   kolo:  sobota  23. 9. 2017

 

8309 / 7309

Zvolen            -

 Lučenec

8313 / 7313

 L. Mikuláš       -

  B. Bystrica  

 

8310 / 7310

P. Bystrica     -

 Martin  

8314 / 7314

 Martin             -

  Púchov

 

8311 / 7311

Púchov          -        

 L. Mikuláš

8315 / 7315

 Lučenec          -

  P. Bystrica

 

8312 / 7312

B. Bystrica     -

 Žilina

8316 / 7316

 Brezno            -

  Zvolen

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   kolo:  sobota  30. 9. 2017

 

6.   kolo:  sobota  07. 10. 2017

 

 

8317 / 7317

 P. Bystrica     -

 Brezno

8321 / 7321

Martin              -

 Žilina

 

8318 / 7318

 Púchov          -    

 Lučenec

8322 / 7322

Lučenec           -

 B. Bystrica

 

8319 / 7319

 B. Bystrica     -

 Martin

8323 / 7323

 Brezno            -  

 Púchov

 

8320 / 7320

 Žilina             -

 L. Mikuláš

8324 / 7324

Zvolen              -

 P. Bystrica

 

 

 

 

 

 

7.   kolo:  sobota  14. 10. 2017

 

8.   kolo:  sobota  21. 10. 2017

 

 

8325 / 7325

 Púchov       -

 Zvolen

8329 / 7329

 Lučenec       -

L. Mikuláš        

 

8326 / 7326

 B. Bystrica  -

 Brezno

8330 / 7330

 Brezno          -

Žilina          

 

8327 / 7327

 Žilina          -

 Lučenec

8331 / 7331

 Zvolen           -

B. Bystrica 

 

8328 / 7328

 L. Mikuláš   -

 Martin

8332 / 7332

 P. Bystrica     -            

Púchov    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   kolo:  sobota  28. 10. 2017

 

10.  kolo:  utorok  31. 10. 2017

 

 

8333 / 7333

B. Bystrica    -

P. Bystrica               

8337 / 7337

 Martin            -  

Brezno        

 

8334 / 7334

Žilina            -

Zvolen  

8338 / 7338

 L. Mikuláš      -

Zvolen        

 

8335 / 7335

L. Mikuláš    -

Brezno 

8339 / 7339

 Žilina             -

P. Bystrica 

 

8336 / 7336

Martin          -

Lučenec    

8340 / 7340

 B. Bystrica     -

Púchov               

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  kolo:  sobota  04. 11. 2017

 

12.  kolo:  sobota  11. 11. 2017

 

 

8341 / 7341

  Púchov      -  

 Žilina            

8345 / 7345

 Lučenec         -

Zvolen            

 

8342 / 7342

  P. Bystrica -

 L. Mikuláš     

8346 / 7346

 Martin            -

P. Bystrica    

 

8343 / 7343

  Zvolen       -

 Martin           

8347 / 7347

 L. Mikuláš      -

Púchov                  

 

8344 / 7344

  Brezno      -

 Lučenec        

8348 / 7348

 Žilina             -

B. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  kolo:  sobota  18. 11. 2017

 

14.  kolo:  sobota  25. 11. 2017

 

 

8349 / 7349

  B. Bystrica -  

 L. Mikuláš      

8353 / 7353

 Brezno            -

 P. Bystrica    

 

8350 / 7350

  Púchov      -

 Martin             

8354 / 7354

 Lučenec          -

 Púchov             

 

8351 / 7351

  P. Bystrica -

 Lučenec         

8355 / 7355

 Martin             -

 B. Bystrica    

 

8352 / 7352

  Zvolen       -

 Brezno           

8356 / 7356

 L. Mikuláš       -

 Žilina             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  kolo:  štvrtok  30. 11. 2017

 

16.  kolo:  sobota  02. 12. 2017

 

8357 / 7357

 Žilina           -

Martin             

8361 / 7361

 Zvolen             -

 Púchov         

 

8358 / 7358

 B. Bystrica  -

Lučenec          

8362 / 7362

 Brezno            -

 B. Bystrica  

 

8359 / 7359

 Púchov       -

 Brezno              

8363 / 7363

 Lučenec          -

 Žilina          

 

8360 / 7360

 P. Bystrica  -

Zvolen             

8364 / 7364

 Martin             -

 L. Mikuláš   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  kolo:  sobota  09. 12. 2017

 

18.  kolo:  sobota  16. 12. 2017

 

 

8365 / 7365

L. Mikuláš    -            

 Lučenec       

8369 / 7369

P. Bystrica       -               

B. Bystrica    

 

8366 / 7366

Žilina          -

 Brezno         

8370 / 7370

Zvolen             -

Žilina           

 

8367 / 7367

B. Bystrica   -

 Zvolen          

8371 / 7371

Brezno            -

L. Mikuláš    

 

8368 / 7368

Púchov        -

 P. Bystrica    

8372 / 7372

Lučenec          -

Martin         

 

 

 

 

 

 

 

 

19. kolo:  piatok  22. 12 . 2017

 

20.  kolo:  štvrtok  04. 01. 2018

 

 

8373 / 7373

Brezno        -   

 Martin              

8377 / 7377

 Žilina             -

  Púchov  

 

8374 / 7374

Zvolen         -

 L. Mikuláš     

8378 / 7378

 L. Mikuláš      -      

  P. Bystrica

 

8375 / 7375

P. Bystrica   -

 Žilina            

8379 / 7379

 Martin            -

  Zvolen

 

8376 / 7376

Púchov        -       

 B. Bystrica    

8380 / 7380

 Lučenec         -

  Brezno

 

 

 

 

 

 

 

 

21. kolo:  sobota  06. 01. 2018

 

22.  kolo:  sobota  13. 01. 2018

 

8381 / 8381

Zvolen            -

 Lučenec

8385 / 7385

 L. Mikuláš      -

  B. Bystrica  

 

8382 / 7382

P. Bystrica     -

 Martin  

8386 / 7386

 Martin            -

  Púchov

 

8383 / 7383

Púchov          -        

 L. Mikuláš

8387 / 7387

 Lučenec         -

  P. Bystrica

 

8384 / 7384

B. Bystrica     -

 Žilina

8388 / 7388

 Brezno           -

  Zvolen

 

 

 

 

 

 

 

 

23.   kolo:  sobota   20. 01. 2018

 

24.   kolo:  sobota  27. 01. 2018

 

 

8389 / 7389

 P. Bystrica     -

 Brezno

8393 / 7393

Martin             -

 Žilina

 

8390 / 7390

 Púchov          -    

 Lučenec

8394 / 7394

Lučenec          -

 B. Bystrica

 

8391 / 7391

 B. Bystrica     -

 Martin

8395 / 7395

Brezno           -  

 Púchov

 

8392 / 7392

 Žilina             -

 L. Mikuláš

8396 / 7396

Zvolen             -

 P. Bystrica

 

 

 

 

 

25.   kolo:  sobota  03. 02. 2018

26.   kolo:  sobota  10. 02. 2018

 

 

8397 / 7397

 Púchov        -

 Zvolen

8401 / 7401

 Lučenec       -

L. Mikuláš            

 

8398 / 7398

 B. Bystrica   -

 Brezno

8402 / 7402

 Brezno          -

Žilina          

 

8399 / 7399

 Žilina           -

 Lučenec

8403 / 7403

 Zvolen           -

B. Bystrica 

 

8400 / 7400

 L. Mikuláš    -

 Martin

8404 / 7404

 P. Bystrica     -            

Púchov    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   kolo:  sobota   17. 02. 2018

 

28.   kolo:  štvrtok  22. 02. 2018

 

 

8405 / 7405

B. Bystrica    -

P. Bystrica               

8409 / 7409

 Martin            -  

Brezno        

 

8406 / 7406

Žilina            -

Zvolen  

8410 / 7410

 L. Mikuláš      -

Zvolen        

 

8407 / 7407

L. Mikuláš    -

Brezno 

8411 / 7411

 Žilina             -

P. Bystrica 

 

8408 / 7408

Martin          -

Lučenec    

8412 / 7412

 B. Bystrica     -

Púchov               

 

 

 

 

 

 

29.   kolo:  sobota  24. 02. 2018

 

30.  kolo:  sobota  03. 3. 2018

 

 

8413 / 7413

  Púchov      -  

 Žilina            

8417 / 7417

 Lučenec         -

Zvolen            

 

8414 / 7414

  P. Bystrica -

 L. Mikuláš     

8418 / 7418

 Martin            -

P. Bystrica    

 

8415 / 7415

  Zvolen       -

 Martin           

8419 / 7419

 L. Mikuláš      -

Púchov                  

 

8416 / 7416

  Brezno      -

 Lučenec        

8420 / 7420

 Žilina             -

B. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  kolo:  sobota  10. 3. 2018

 

32.  kolo:  sobota  17. 3. 2018

 

 

8421 / 7421

  B. Bystrica  -  

 L. Mikuláš      

8425 / 7425

 Brezno                 

 P. Bystrica    

 

8422 / 7422

  Púchov       -

 Martin            

8426 / 7426

 Lučenec         

 Púchov              

 

8423 / 7423

  P. Bystrica  -

 Lučenec         

8427 / 7427

 Martin            

 B. Bystrica    

 

8424 / 7424

  Zvolen        -

 Brezno           

8428 / 7428

 L. Mikuláš      

 Žilina            

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  kolo:  sobota  24. 3. 2018

 

34.  kolo:  štvrtok  29. 3. 2018

 

8429 / 7429

 Žilina          -

Martin             

8433 / 7433

 Zvolen       -

 Púchov        

 

8430 / 7430

 B. Bystrica   -

Lučenec          

8434 / 7434

 Brezno       -

 B. Bystrica  

 

8431 / 7431

 Púchov        -

Brezno              

8435 / 7435

 Lučenec     -

 Žilina          

 

8432 / 7432

 P. Bystrica   -

Zvolen             

8436 / 7436

 Martin        -

 L. Mikuláš   

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  kolo:  sobota  31. 3. 2018

 

36.  kolo:  sobota  07. 4. 2018

 

8437 / 7437

L. Mikuláš    -            

 Lučenec       

8441 / 7441

P. Bystrica   -               

B. Bystrica    

 

8438 / 7438

Žilina           -

 Brezno         

8442 / 7442

Zvolen         -

Žilina           

 

8439 / 7439

B. Bystrica   -

 Zvolen          

8443 / 7443

Brezno        -

L. Mikuláš    

 

8440 / 7440

Púchov        -

 P. Bystrica    

8444 / 7444

Lučenec      -

Martin         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. LIGA  MLADŠÍCH  ŽIAKOV   ( 6. – 5.) ročník ŠHT )

2017 - 2018

 

 

Počet účastníkov :  9

 

Účastníci - / podľa vyžrebovaných čísel / :

 

 

  1.  HC Lučenec

  2.  HK  Brezno

  3.  HKm  Zvolen - mládež                                                                

  4.  HK 95 Považská Bystrica

  5.  MŠK  Púchov

  6.  HC ´05 Banská Bystrica

  7.  MsHKM  Žilina

  8.  Hokejové talenty MHk 32 L. Mikuláš

  9.  MHA  Martin

 

Vekové kategórie:  po 31.8.2004 do 01.9.2006 ( ročník 2004, 2005, do 01.9.2006 )

 

Ml. žiaci  ( 6. roč. ŠHT) :     Hráči narodení po 31. 8. 2005 do 01. 9. 2006

Ml. žiaci  ( 5. roč. ŠHT):    Hráči narodení   po 31. 8. 2006 do 01. 9. 2007

 

 

Model súťaže : 6. a 5. ročník

 

Hrací systém :

 

I. časť základná :

 

9 družstiev každý s každým, 2 x doma a 2 x vonku ( 36 kôl / 32 zápasov )  

 

Bodovanie : 2 body – výhra, 1 bod – remíza, 0 – bodov prehra.

 

Hracie dni: sobota – 30 x sobota, štvrtok – 4 x, piatok – 1x, utorok – 1x,

 

HT MHk 32 L. Mikuláš : sobota : 09 : 00 – 5. ŠHT

                                                             11 : 30  – 6. ŠHT   

Úradný začiatok : o 09:00 hod. st. žiaci   (8.roč. ŠHT)

  o 11:30 hod. st. žiaci   (7.roč. ŠHT)

 

Pracovné dni       : o 14,30 a 17,00 hod.

 

 

Vyžrebovanie

 

1. kolo:  sobota  02. 9. 2017

 

2. kolo:  sobota  09. 9. 2017 

 

6301 / 5301

 Martin            -  

Brezno        

6305 / 5305

  Púchov      -  

 Žilina            

 

6302 / 5302

 L. Mikuláš      -

Zvolen        

6306 / 5306

  P. Bystrica -

 L. Mikuláš     

 

6303 / 5303

 Žilina             -

P. Bystrica  

6307 / 5307

  Zvolen       -

 Martin           

 

6304 / 5304

 B. Bystrica     -

Púchov               

6308 / 5308

  Brezno      -

 Lučenec        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  kolo:  sobota  16. 9. 2017    

4.   kolo:  sobota  23. 9. 2017

 

6309 / 5311

 Lučenec         -

Zvolen            

6313 / 5316

  B. Bystrica  -  

 L. Mikuláš      

 

6310 / 5312

 Martin            -

P. Bystrica    

6314 / 5317

  Púchov       -

 Martin            

 

6311 / 5313

 L. Mikuláš      -

Púchov                  

6315 / 5318

  P. Bystrica  -

 Lučenec         

 

6312 / 5314

 Žilina             -

B. Bystrica    

6316 / 5319

  Zvolen        -

 Brezno           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. kolo: sobota  30. 9. 2017

 

6.   kolo:  sobota  07. 10. 2017

 

 

6317 / 5317

 Brezno           -

 P. Bystrica    

6321 / 5321

 Žilina           -

Martin             

 

6318 / 5318

 Lučenec       -

 Púchov              

6322 / 5322

 B. Bystrica   -

Lučenec          

 

6319 / 5319

 Martin            -

 B. Bystrica    

6323 / 5323

 Púchov        -

Brezno               

 

6320 / 5320

 L. Mikuláš      -

 Žilina            

6324 / 5324

 P. Bystrica   -

Zvolen             

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   kolo:  sobota  14. 10. 2017

 

8.   kolo:  sobota  21. 10. 2017

 

 

6325 / 5325

 Zvolen           - 

 Púchov        

6329 / 5329

L. Mikuláš    -            

 Lučenec       

 

6326 / 5326

 Brezno          -

 B. Bystrica  

6330 / 5330

Žilina           -

 Brezno         

 

6327 / 5327

 Lučenec        -

 Žilina          

6331 / 5331

B. Bystrica   -

 Zvolen          

 

6328 / 5328

 Martin            -

 L. Mikuláš   

6332 / 5332

Púchov        -

 P. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   kolo:  sobota  28. 10. 2017

 

10.  kolo:  utorok  31. 10. 2017

 

6333 / 5333

P. Bystrica      -               

B. Bystrica    

6346 / 5346

Brezno        -   

 Martin               

 

6334 / 5334

Zvolen            -

Žilina           

6347 / 5347

Zvolen         -

 L. Mikuláš     

 

6335 / 5335

Brezno           -

L. Mikuláš    

6348 / 5348

P. Bystrica   -

 Žilina            

 

6336 / 5336

Lučenec         -

Martin         

6349 / 5349

Púchov        -       

 B. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

1  11.  kolo:  sobota  04. 11. 2017

 

12.  kolo: sobota  11. 11. 2017

 

6351 / 5351

 Žilina             -

  Púchov  

6345 / 5345

Zvolen            -

 Lučenec

 

6352 / 5352

 L. Mikuláš      

  P. Bystrica

6346 / 5346

P. Bystrica     -

 Martin  

 

6353 / 5353

 Martin            -

  Zvolen

6347 / 5347

Púchov            

 L. Mikuláš

 

6354 / 5354

 Lučenec        -

  Brezno

6348 / 5348

B. Bystrica     -

 Žilina

 

 

13.  kolo:  sobota  13. 11 . 2017

 

14.  kolo:  sobota  25. 11. 2017

 

6349 / 5349

 L. Mikuláš      -

  B. Bystrica  

6353 / 5353

 P. Bystrica     -

 Brezno

 

6350 / 5350

 Martin            -

  Púchov

6354 / 5354

 Púchov          -    

 Lučenec

 

6351 / 5351

 Lučenec        -

  P. Bystrica

6355 / 5355

 B. Bystrica     -

 Martin

 

6352 / 5352

 Brezno           -

  Zvolen

6356 / 5356

 Žilina             -

 L. Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  kolo:  štvrtok   30. 11. 2017

 

16.  kolo:  sobota   02. 12. 2017

 

6357 / 5357

Martin             -

 Žilina

6361 / 5361

 Púchov        -

 Zvolen

 

6358 / 5358

Lučenec        -

 B. Bystrica

6362 / 5362

 B. Bystrica   -

 Brezno

 

6359 / 5359

Brezno           -  

 Púchov

6363 / 5363

 Žilina           -

 Lučenec

 

6360 / 5360

Zvolen           -

 P. Bystrica

6364 / 5364

 L. Mikuláš    -

 Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  kolo:  sobota  09. 12. 2017

 

18.  kolo:  sobota  16. 12. 2017

 

6365 / 5365

 Lučenec       -

L. Mikuláš            

6369 / 5369

B. Bystrica    -

P. Bystrica               

 

6366 / 5366

 Brezno          -

Žilina          

6370 / 5370

Žilina            -

Zvolen  

 

6367 / 5367

 Zvolen           -

B. Bystrica 

6371 / 5371

L. Mikuláš     -

Brezno 

 

6368 / 5368

 P. Bystrica     -            

Púchov    

6372 / 5372

Martin           -

Lučenec    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  kolo:  piatok  22. 12. 2017

 

20.  kolo:  štvrtok  04. 01. 2018

 

6373 / 5373

 Martin            -  

Brezno        

6377 / 5377

  Púchov      -  

 Žilina            

 

6374 / 5374

 L. Mikuláš      -

Zvolen        

6378 / 5378

  P. Bystrica -

 L. Mikuláš     

 

6375 / 5375

 Žilina             -

P. Bystrica 

6379 / 5379

  Zvolen       -

 Martin           

 

6376 / 5376

 B. Bystrica     -

Púchov               

6380 / 5380

  Brezno      -

 Lučenec        

 

 

 

 

21. kolo:  sobota  06. 01. 2018    

22. kolo: sobota  13. 01. 2018

 

6381 / 5381

 Lučenec     -

Zvolen            

6385 / 5385

  B. Bystrica  -  

 L. Mikuláš      

 

6382 / 5382

 Martin         -

P. Bystrica    

6386 / 5386

  Púchov       -

 Martin            

 

6383 / 5383

 L. Mikuláš   -

Púchov                  

6387 / 5387

  P. Bystrica  -

 Lučenec         

 

6384 / 5384

 Žilina          -

B. Bystrica    

6388 / 5388

  Zvolen        -

 Brezno           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. kolo:  sobota 20. 01. 2018

24.   kolo:  sobota  27. 01. 2018

 

6389 / 5389

 Brezno              -         

 P. Bystrica    

6393 / 5393

 Žilina           -

Martin             

 

6390 / 5390

 Lučenec      -   

 Púchov              

6394 / 5394

 B. Bystrica   -

Lučenec          

 

6391 / 5391

 Martin         -   

 B. Bystrica    

6395 / 5395

 Púchov        -

Brezno              

 

6392 / 5392

 L. Mikuláš   -  

 Žilina            

6396 / 5396

 P. Bystrica   -

Zvolen             

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   kolo:  sobota  03. 02. 2018

26.  kolo:  sobota  10. 02. 2018

 

6397 / 5397

 Zvolen         -

 Púchov        

6401 / 5401

L. Mikuláš    -            

 Lučenec       

 

6398 / 5398

 Brezno        -

 B. Bystrica  

6402 / 5402

Žilina           -

 Brezno         

 

6399 / 5399

 Lučenec      -

 Žilina          

6403 / 5403

B. Bystrica   -

 Zvolen          

 

6400 / 5400

 Martin         -

 L. Mikuláš   

6404 / 5404

Púchov        -

 P. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  kolo:  sobota  17. 02. 2018

 

28.  kolo:  štvrtok  22. 02. 2018

 

6405 / 5405

P. Bystrica   -               

B. Bystrica    

6409 / 5409

Brezno        -   

 Martin              

 

6406 / 5406

Zvolen         -

Žilina           

6410 / 5410

Zvolen         -

 L. Mikuláš     

 

6407 / 5407

Brezno        -

L. Mikuláš    

6411 / 5411

P. Bystrica   -

 Žilina            

 

6408 / 5408

Lučenec      -

Martin         

6412 / 5412

Púchov        -       

 B. Bystrica    

 

 

 

 

 

 

 

 

29.  kolo:  sobota  24. 02. 2018

 

30.  kolo:  sobota  03. 3. 2018

 

6413 / 5413

 Žilina             -

  Púchov  

6417 / 5417

Zvolen            -

 Lučenec

 

6414 / 5414

 L. Mikuláš      -      

  P. Bystrica

6418 / 5418

P. Bystrica     -

 Martin  

 

6415 / 5415

 Martin            -

  Zvolen

6419 / 5419

Púchov          -        

 L. Mikuláš

 

6416 / 5416

 Lučenec       -

  Brezno

6420 / 5420

B. Bystrica     -

 Žilina

 

 

 

 

 

 

 

 

31.  kolo:  sobota  10. 3. 2018

 

32.  kolo:  sobota  17. 3. 2018

 

6421 / 5421

 L. Mikuláš      -

  B. Bystrica  

6425 / 5425

 P. Bystrica     -

 Brezno

 

6422 / 5422

 Martin            -

  Púchov

6426 / 5426

 Púchov          -    

 Lučenec

 

6423 / 5423

 Lučenec      -

  P. Bystrica

6427 / 5427

 B. Bystrica     -

 Martin

 

6424 / 5424

 Brezno           -

  Zvolen

6428 / 5428

 Žilina             -

 L. Mikuláš

 

 

 

 

 

 

 

 

33.  kolo:  sobota  24. 3. 2018

 

34.  kolo:  štvrtok  29. 3. 2018

 

6429 / 5429

Martin             -

 Žilina

6433 / 5433

 Púchov        -

 Zvolen

 

6430 / 5430

Lučenec        -

 B. Bystrica

6434 / 5434

 B. Bystrica   -

 Brezno

 

6431 / 5431

Brezno           -  

 Púchov

6435 / 5435

 Žilina           -

 Lučenec

 

6432 / 5432

Zvolen           -

 P. Bystrica

6436 / 5436

 L. Mikuláš    -

 Martin

 

 

 

 

 

 

 

 

35.  kolo:  sobota  31. 3. 2018

 

36.  kolo:  sobota  07. 4. 2018

 

6437 / 5471

 Lučenec       -

L. Mikuláš            

6441 / 5441

B. Bystrica    -

P. Bystrica               

 

6438 / 5472

 Brezno          -

Žilina          

6442 / 5442

Žilina            -

Zvolen  

 

6439 / 5473

 Zvolen           -

B. Bystrica 

6443 / 5443

L. Mikuláš     -

Brezno 

 

6440 / 5474

 P. Bystrica     -            

Púchov    

6444 / 5444

Martin           -

Lučenec    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LIGA  STARŠÍCH  ŽIAKOV  / 8 + 7 / a II. LIGA  MLADŠÍCH  ŽIAKOV  / 6 + 5 /

 2017 – 2018

 

Počet účastníkov : 8

 

 

Účastníci – / podľa vyžrebovaných čísel / :

 

1. MHK Dolný Kubín

2. HK ALTIS Námestovo

3.

4. MHK Dubnica nad Váhom

5. MŠHK - mládež Prievidza

6. HKM Rimavská Sobota 

7. HC 07  Detva

8. MHK Ružomberok

 

 

      Hrací deň :  ( nedeľa – NE )               :  09:00  a  11,30 hod.

                           pracovné  dni                    : 14,30  a  17,00 hod.

 

      Veková kategória st. žiaci   : po 31.8.2003 do 01.9.2005   

 

      Veková kategória ml. žiaci  : po 31.08.2005 do 01.9.2007 

 

 

Model : starší žiaci    / 8 +  7. ročník /, 8 družstiev  každý s každým 2x doma a 2x vonku, - 28 kôl / 28 zápasov

 

Bodovanie : 2 body – výhra, 1 bod – remíza, 0 – bodov prehra.

 

 

V  kategórii  starších  a  mladších  žiakov  sa  neuplatňuje  pravidlo  „ hybridné zakázané  uvoľnenie“ !

 

Vyžrebovanie :

 

 

1.   kolo:  nedeľa  10. 9. 2017

2.   kolo:  nedeľa  17.9. 2017

 

11001/12001

D. Kubín

-

 

 

Ružomberok

11005/12005

Ružomberok

-

Prievidza

 

 

 

11002/12002

Námestovo

-

 

 

HC 07 Detva

11006/12006

Rim. Sobota

-

Dubnica

 

 

 

11003/12003

 

-

 

 

Rim. Sobota

11007/12007

HC 07 Detva

-

 

 

 

11004/12004

Dubnica

-

 

 

Prievidza

11008/12008

D. Kubín

-

 Námestovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   kolo:  nedeľa  24. 9. 2017

4.   kolo:  nedeľa 01. 10. 2017

 

11009/12009

Námestovo

-

 

 

Ružomberok

11013/12013

Ružomberok

-

Rim. Sobota

 

 

 

11010/12010

 

-

 

 

D. Kubín

11014/12014

HC 07 Detva

-

Prievidza

 

 

 

11011/12011

Dubnica

-

 

 

HC 07 Detva

11015/12015

D. Kubín

-

Dubnica

 

 

 

11012/12012

Prievidza

-

 

 

Rim. Sobota

11016/12016

Námestovo

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   kolo:  nedeľa  08. 10. 2017

6.   kolo:  nedeľa 15 . 10. 2017

 

11017/12017

 

-

 

 

Ružomberok

11021/12021

Ružomberok

-

HC 07 Detva

 

 

 

11018/12018

Dubnica

-

 

 

Námestovo

11022/12022

D. Kubín

-

Rim. Sobota

 

 

 

11019/12019

Prievidza

-

 

 

D. Kubín

11023/12023

Námestovo

-

Prievidza

 

 

 

11020/12020

Rim. Sobota

-

 

 

HC 07 Detva

11024/12024

 

-

Dubnica

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   kolo: nedeľa 22. 10. 2017

8.   kolo:  nedeľa  29. 10. 2017

 

11025/12025

Dubnica

-

 

 

Ružomberok

11029/12029

Ružomberok

-

D. Kubín

 

 

 

11026

Prievidza

-

 

 

 

11030/12030

HC 07 Detva

-

Námestovo

 

 

 

11027/12027

Rim. Sobota

-

 

 

Námestovo

11031/12031

Rim. Sobota

-

 

 

 

 

11028/12028

HC 07 Detva

-

 

 

D. Kubín

11032/12032

Prievidza

-

Dubnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.   kolo:  nedeľa 05. 11. 2017

10.  kolo:  nedeľa  12. 11. 2017

 

11033/12033

Prievidza

-

 

 

Ružomberok

11037/12037

Ružomberok

-

Námestovo

 

 

 

11034/12034

Dubnica

-

 

 

Rim. Sobota

11038/12038

D. Kubín

-

 

 

 

 

11035/12035

 

-

 

 

HC 07 Detva

11039/12039

HC 07 Detva

-

Dubnica

 

 

 

11036/12036

Námestovo

-

 

 

D. Kubín

11040

Rim. Sobota

-

Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.   kolo:  nedeľa  19. 11. 2017

12.  kolo:  nedeľa  26. 11. 2017

 

11041/12041

Rim. Sobota

-

 

 

Ružomberok

11045/12045

Ružomberok

-

 

 

 

 

11042/12042

Prievidza

-

 

 

HC 07 Detva

11046/12046

Námestovo

-

Dubnica

 

 

 

11043/12043

Dubnica

-

 

 

D. Kubín

11047/12047

D. Kubín

-

Prievidza

 

 

 

11044/12044

 

-

 

 

Námestovo

11048/12048

HC 07 Detva

-

Rim. Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.   kolo:  nedeľa 03.12. 2017

14.  kolo:  nedeľa  10. 12. 2017

 

11049/12049

HC 07 Detva

-

 

 

Ružomberok

11053/12053

Ružomberok

-

Dubnica

 

 

 

11050/12050

Rim. Sobota

-

 

 

D. Kubín

11054

 

-

Prievidza

 

 

 

11051/12052

Prievidza

-

 

 

Námestovo

11055/12055

Námestovo

-

Rim. Sobota

 

 

 

11052/12052

Dubnica

-

 

 

 

11056/12056

D. Kubín

-

HC 07 Detva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  kolo:  nedeľa  17. 12. 2017

16.  kolo:  nedeľa  07. 01. 2018

 

11057/12057

D. Kubín

-

 

 

Ružomberok

11061/12061

Ružomberok

-

Prievidza

 

 

 

11058/12058

Námestovo

-

 

 

HC 07 Detva

11062/12062

Rim. Sobota

-

Dubnica

 

 

 

11059/12059

 

-

 

 

Rim. Sobota

11063/12063

HC 07 Detva

-

 

 

 

 

11060/12060

Dubnica

-

 

 

Prievidza

11064/12064

D. Kubín

-

Námestovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  kolo:  nedeľa  14. 01. 2018

18.  kolo:  nedeľa  21. 01. 2018

 

11065/12065

Námestovo

-

 

 

Ružomberok

11069/12069

Ružomberok

-

Rim. Sobota

 

 

 

11066/12066

 

-

 

 

D. Kubín

11070/12070

HC 07 Detva

-

Prievidza

 

 

 

11067/12067

Dubnica

-

 

 

HC 07 Detva

11071/12071

D. Kubín

-

Dubnica

 

 

 

11068/12068

Prievidza

-

 

 

Rim. Sobota

11072/12072

Námestovo

-

 

 

 

 

 

 

 

19.  kolo:  nedeľa  28. 01. 2018

20.  kolo:  nedeľa  04. 02. 2018

 

11073/12073

 

-

 

 

Ružomberok

11077/12077

Ružomberok

-

HC 07 Detva

 

 

 

11074/12074

Dubnica

-

 

 

Námestovo

11078/12078

D. Kubín

-

Rim. Sobota

 

 

 

11075/12075

Prievidza

-

 

 

D. Kubín

11079/12079

Námestovo

-

Prievidza

 

 

 

11076/12076

Rim. Sobota

-

 

 

HC 07 Detva

11080/12080

 

-

Dubnica

 

 

 

 

 

 

21.  kolo:  nedeľa  11. 02. 2018

22.  kolo:  nedeľa  18. 02. 2018

 

11081/12081

Dubnica

-

 

 

Ružomberok

11085/12085

Ružomberok

-

D. Kubín

 

 

 

11082

Prievidza

-

 

 

 

11086/12086

HC 07 Detva

-

Námestovo

 

 

 

11083/12083

Rim. Sobota

-

 

 

Námestovo

11087/12087

Rim. Sobota

-

 

 

 

 

11084/12084

HC 07 Detva

-

 

 

D. Kubín

11088/12088

Prievidza

-

Dubnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.   kolo:  streda 21.02. 2018

24.  kolo:  nedeľa  25. 02. 2018

 

11089/12089

Prievidza

-

 

 

Ružomberok

11093/12093

Ružomberok

-

Námestovo

 

 

 

11090/12090

Dubnica

-

 

 

Rim. Sobota

11094/12094

D. Kubín

-

 

 

 

 

11091/12091

 

-

 

 

HC 07 Detva

11095/12095

HC 07 Detva

-

Dubnica

 

 

 

11092/12092

Námestovo

-

 

 

D. Kubín

11096/12096

Rim. Sobota

-

Prievidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.   kolo:  nedeľa 04.3. 2018

26.  kolo:  nedeľa  11. 3. 2018

 

11097/12097

Rim. Sobota

-

 

 

Ružomberok

11101/12101

Ružomberok

-

 

 

 

11098/12098

Prievidza

-

 

 

HC 07 Detva

11102/12102

Námestovo

-

Dubnica

 

 

11099/12099

Dubnica

-

 

 

D. Kubín

11103/12103

D. Kubín

-

Prievidza

 

 

11100/12100

 

-

 

 

Námestovo

11104/12104

HC 07 Detva

-

Rim. Sobota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.   kolo:  nedeľa 18.3. 2018

28.  kolo:  nedeľa  25. 3. 2018

 

11105/12105

HC 07 Detva

-

 

 

Ružomberok

11109/12109

Ružomberok

-

Dubnica

 

 

11106/12106

Rim. Sobota

-

 

 

D. Kubín

11110

 

-

Prievidza

 

 

11107/12107

Prievidza

-

 

 

Námestovo

11111/12111

Námestovo

-

Rim. Sobota

 

 

11108/12108

Dubnica

-

 

 

 

11112/12112

D. Kubín

-

HC 07 Detva

 

 

 

 

 

 

STREDOSLOVENSKÁ DIVÍZIA PRÍPRAVIEK - 4. ročník

 

MINIHOKEJ   2017 - 2018

 

 

  Počet účastníkov :   16

 

  1.   HC ´05 Banská Bystrica

  2.   HK  Brezno

  3.   HC  07 Detva

  4. Dolný Kubín

  5.  MHK  Dubnica nad Váhom

  6.  Hokejové talenty MHk  32 L. Mikuláš

  7.  HC  Lučenec

  8.  MHA  Martin

  9.  HK ALTIS  Námestovo

10.  MŠK  Púchov 

11.  HK 95  Považská Bystrica

12.  MŠHK - mládež Prievidza

13.  HKM  Rimavská Sobota

14.  MHK  Ružomberok

15.  HKm  Zvolen

16.  MsHKM  Žilina

 

 

Veková kategória  : narodení po 31. 08. 2007 do 01. 09. 2008

Hrací systém         :  Turnajovým systémom u každého účastníka skupiny !

Hrací deň               :  po dohode hokejových klubov

Úradný začiatok     :   po dohode hokejových klubov

 

Všeobecné ustanovenia :

 

1. Stretnutia SDP 4. roč. – minihokej sa hrajú turnajovým systémom  družstiev  ako  aj  po   vzájomnej  dohode  hokejových  klubov.  

2. Stretnutia  SDP  4.  ročník   môžu   rozhodovať  len  rozhodcovia,  ktorí majú  platnú licenciu rozhodcu pre súťažný ročník 2017/2018 .

3. Stretnutia  4.  tried   –   minihokej   sa   hrajú   podľa  „ Pravidlá hry   minihokej 2016 - 2017 “ .

4. Štart  hráča   v stretnutiach  SDP  4.  ročník  –  minihokej  je  povolený    na základe registrácie v IS  SZĽH !

5. Rozhodcovia stretnutí  zodpovedajú  za  doručenie podpísaného„  Zápisu o stretnutí “na SsZĽH do stanoveného termínu / do 48 hodín /.

6. Termíny turnajových stretnutí sú hokejové kluby povinné nahlásiť na SsZĽH, najneskôr do 10 dní po vyžrebovaní súťaží SZĽH 2017-2018.

 

7. Rozdelenie družstiev do skupín :

 

Skupina  A                                   Skupina  B

 

1. Dolný Kubín                              1. MHK Dubnica nad Váhom

2. MHK 32 Liptovský Mikuláš         2. HK 95 Považská Bystrica

3. MHK Ružomberok                      3. MŠK Púchov

4. HK ALTIS Námestovo                4. MsHKM Žilina

                                                                  

Skupina  C                                   Skupina  D

 

1. HC ´05 Banská Bystrica              1HK Brezno

2. MHA Martin                                2. HC 07 Detva

3. MŠHK – mládež Prievidza          3. HC Lučenec

4. HKm Zvolen - mládež                 4. HKM Rimavská Sobota

 

 

Všeobecné ustanovenia v bodoch 1. až 6. sú záväzné pre všetky hokejové kluby, ktoré majú zaradené družstvá v SDP 4. ročník minihokej.

 

 

 

 

STREDOSLOVENSKÁ DIVÍZIA PRÍPRAVIEK - 3. ročník

 

MINIHOKEJ   2017 - 2018

 

  Počet účastníkov :   13

 

  1.   HC ´05 Banská Bystrica

  2.   HK  Brezno

  3.   MHK  Dolný  Kubín

  4.  MHK  Dubnica nad Váhom

  5.  Hokejové talenty MHk  32 L. Mikuláš

  6.  MHA  Martin

  7.  HK 95  Považská Bystrica

  8.  MŠHK - mládež Prievidza

  9.  MŠK  Púchov

10.  MHK  Ružomberok

11.  HC  Veľký Krtíš

12. HKm  Zvolen

13. MsHKM  Žilina

14. HC 07 Detva

 

 

Veková kategória   :  narodení po 31. 08. 2008 do 01. 09. 2009

Hrací systém          : Turnajovým systémom u každého účastníka skupiny !

Hrací deň                :  po dohode hokejových klubov

Úradný začiatok     :   po dohode hokejových klubov

 

Všeobecné ustanovenia :

 

1. Stretnutia SDP 3. roč. – minihokej sa hrajú turnajovým systémom  družstiev  u každého účastníka v skupine, ako  aj  po   vzájomnej  dohode  hokejových  klubov.  

2. Stretnutia  SDP  3.  ročník   môžu   rozhodovať  len  rozhodcovia,  ktorí majú platnú licenciu rozhodcu pre súťažný ročník 2015/2016 .

3. Stretnutia   3.  tried   –   minihokej  sa   hrajú   podľa  „ Pravidlá hry minihokej 2016 - 2017 “ .

4. Štart  hráča   v stretnutiach  SDP  3.  ročník  –  minihokej  je  povolený      na základe registrácie v  IS SZĽH !

5. Rozhodcovia stretnutí  zodpovedajú  za  doručenie podpísaného„  Zápisu o stretnutí “na SsZĽH do stanoveného termínu / do 48 hodín /.

6. Termíny turnajových stretnutí sú hokejové kluby povinné nahlásiť na SsZĽH, najneskôr do 10 dní po vyžrebovaní súťaží SZĽH 2017-2018.

 

 

7. Rozdelenie družstiev do skupín :

 

Skupina  A                                   Skupina  B

 

1. HK Brezno                                      1. MHK Dubnica nad Váhom

2. MHK Dolný Kubín                           2. HK 95 Považská Bystrica

3. HT MHk 32 Liptovský Mikuláš         3. MŠK Púchov

4. MHK Ružomberok

                  

Skupina  C                                   Skupina  D

 

1. HC ´05 Banská Bystrica                   1. MHA Martin

2. HC 07 Detva                                   2. MŠHK – mládež Prievidza

3. Veľký  Krtíš                                    3. MsHKM Žilina

4. HKm Zvolen - mládež                

 

 

 

ADRESÁR  HOKEJOVÝCH  KLUBOV

EČČ / SKR                                                                                Telefón/mobil                                    web – mail – fax

     -––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   095  HC ´05 Banská Bystrica,  o.z.                                                           www. hc05.sk

BBO Komenského 3, P.O.BOX 198                                                        sekretariat@hc05.sk

    974 01 Banská Bystrica               048/4148766                       Fax :048/4148741

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prezident       : JUDr. Juraj Koval            0903 501113                  koval@kovallawyerrs.sk

predseda      : Michal Longauer             0905 484023                               mladez@hc05.sk

man.mlád.     : Mgr. Rastislav Paľov       0917 887207                           r.palov@gmail.com

ved.ZŠ           : Peter  Michalička            0917 473429

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

026  HK BREZNO, o.z.                                                                                www.hk.brezno.sk

BRE ŠLN 34                                                                                            hkbrezno@gmail.com

   977 01 Brezno                                                                                          Fax . 048/6113638

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prezident        : Ing. Peter Dvorský        0903 566614                        hkbrezno@gmail.com    

viceprezident   : Mgr. Rastislav Vagaday                             0905 601310                             hkbrezno@gmail.com

man. mlád.       : Mgr. Tomáš Turňa       0915 813860                       hkbrezno@gmail.com

ved. ZŠ            : Jozef  Cibuľa                 0918 466035

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

109  HC 07 DETVA, s.r.o.  :                                                              www.hc07@gmail.com

DTV M. R. Štefánika 59                                                                       hc07detva@gmail.com

        962 12 Detva

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      konateľ          : Róbert Ľupták              0905 650383                 roboluptakdt@gmail.com

      man. mláseže            : Silvia  Golianová                            0949 676925             sisamail34@gmail.com

                             : Tomáš  Chlebničan     0908 945318                   tomaschlebo@gmail.com

      org. pracovník      : Ivana Šufliarska                       0905 650383              hc07detva@gmail.com 

      ved. ZŠ          : Ján  Podhorec             0907 821001

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

044  MHK DOLNÝ KUBÍN,  o.z.                                                                        www.hkdk.sk

DKU ul. Športovcov 1182/5                                                                         hokejdk@hkdk.sk

    026 01  Dolný Kubín                                                                                                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

predseda  VV   : Ing. Milan Rusina                            

riaditeľ              : Mgr. Miroslav Dráb                           0905 436488        hokejdk@hkdk.sk

ved. ZŠ            : Ing. Štefan Belvončík                       0915 847514                                       

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

137   MHK DUBNICA nad Váhom,  o.z.                                                                                

DUM Športovcov 1                                                         0907 552070                                         dubnicamhk@gmail.com

   018 41 Dubnica nad Váhom                                                                                               

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prezident          :        Igor  Valach                               0903 210063                                                   dubnicamhk@gmail.com

viceprezident    :       Juraj Jakubík         0907 552070                     dubnicamhk@gmail.com

ved. ZŠ            :        Igor  Valach                               0903 210063            dubnicamhk@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

152  Hokejové talenty MHK 32                                                       www.hokejovetalenty.sk

MHT LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ,   o.z. 

         Partizánov 14                                                                                office@hokejovetalenty.sk

    031 01  Liptovský  Mikuláš                0911 979356                                                           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   predseda              : Mgr. Silvia Čerstvík 0911 979356                   office@hokejovetalenty.sk

   podpredseda        :  Ing. Jozef Kasanický                            0907 841800                          kasanicky@jlarena.sk

         športový mládeže :  Mgr. Vladimír Bella    0903 131734                   mhk32oz@hokejovetalenty.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

058  HK  HC  LUČENEC,  o.z.                                                                 www.hclucenec.sk

LUC ZŠ HC Lučenec                                                                      hockeyclublc@gmail.com

    984 01 Lučenec                                                                                                                   

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prezident   :  Ing. Miroslav Barcaj          0905 556099                      mbarcaj38@gmail.com

viceprezid. :  Vladimír Lipiansky            0905 624852                        vlipiansky@gmail.com

člen VV      :   Mgr. Lukáš  Plešavský     0905 526942               lukas.plesavsky@gmail.com

člen VV      :   Katarína  Kuklová              0908 852756                katulka.kuklova@gmail.com

ved. ZŠ      :   Tomáš  Majoroš                0903 842849 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

143  MHA MARTIN,  o.z.                          043/4220865                             www.mhamartin.sk

MHA Gorkého 2                                                                                                                          kardosova@mhamartin.sk

    036 01 Martin                                                                                                                        

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

predseda      :  Mgr. Milan  Murček         0915 897660                  murcekmilan@gmail.com

podpred.        :  Mgr. Tomáš  Pšenka    0903 814454                             tomas@psenka.sk            

sekretárka :    : Ing. Jana Kardošová     0948 686070               kardosova@mhamartin.sk

ved. ZŠ          :  Mgr. Štefan Balošák      0918 926213                                                           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

135  HK ALTIS Námestovo, o.z.                                                                www.hkaltis.sk

ALN Oravská Priehrada 200                                                                      jan.jasko@hkaltis.sk

   029 01 Námestovo

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

   gener manažér. :  Ján Jaško                  0910 797079                           jan.jasko@hkaltis.sk

   riaditeľ               :  Michal  Dobre             0911 394741                            dobre@hotelaltis.sk                        

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

017  HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA,  o.z.                                                                             ww.hk95-panthers.com

PBY  Športovcov 2112                                                                           hk95pby@gmail.com

017 01 Považská Bystrica                                                               tel./fax : 042/4321622

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   prezident      : Ing. Miloš Kraus               042/4321622                         mlskrs56@gmail.com           

manažér       : Mgr. Ján Zlocha               0905 716306                          hk95pby@gmail.com

šeftréner ml. : Juraj Firit                          0903 940308                        hk95pby@gmail.com

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

 

127     MŠHK – mládež PRIEVIDZA,  n. o.                                  www.mshl-mladezpd.com     

 PRM  Bojnická cesta 32                                                                                                             mshkmladezpd@gmail.com

      971 01 Prievidza                                0911 927943                                                           

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––    

pred. Spr. rady   : Mgr. Radoslav Vrtiel                             0915 752937               radovrtiel@gmail.com

podpr. Spr. rady : Mgr.Juraj Gordan                                 0910 891033            jurajgordan@gmail.com

ved. ZŠ              : Slavomír  Mjartan    0915 496625

           ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 134     MŠK  PÚCHOV,  s.r.o.                                                               www.mskpuchov.sk

 PUM  Ul. 1. mája 834/29                                                       mskpuchov@mskpuchov.sk

020 01 Púchov                                                                                       tel. : 042/4632440                            

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

konateľ       :  Ing. Štefan  Ondrička    0907 746720              prokurista@mskpuchov.sk

šport. man. :  Ing. Peter  Žiačik           0905 475374                            ziacikp@gmail.com

ved. ZŠ       :  Ing. Štefan  Ondrička    0907 746720                                                           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

070     HKM RIMAVSKÁ SOBOTA,  o.z.                                        www.hkmrs.webnode.sk                  

RSO    ZŠ ul. Rimavská 1, P.O. BOX 190                                 hkrimavskasobota@gmail.com

      979 01 Rimavská Sobota                                                                                                

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

predseda      : Mgr. Michal Slovák      0911 097753          michal.slovak.mgr@gmail.com

tajomník      : Bc. Dušan Bálint            0948 180666                      balintdusan@gmail.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

059      MHK RUŽOMBEROK,  o.z.                                                            www.hokejrbk.sk

RUZ     Radlinského 10,                                                                                                               mhkruzomberok@centrum.sk

      034 01  Ružomberok                         0903 444153                                                           

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

            Predseda VV  : Mgr.Peter Žitník    0911 454557             mhkruzomberok@centrum.sk          

manager         : Peter Matejka              0903 444153             mhkruzomberok@centrum.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

170      HC  VEĽKÝ  KRTÍŠ, o.z.                                           

HVK    Lučenecká  402/69                                                                                                                       hcvelkykrtis@gmail.com

990  01  Veľký  Krtíš

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

predseda predst.  : Igor  Talpaš         0905 526366                         velkykrtis@gmail.com

podpred. predst.  :  Silvia  Kanja        0905 833591                      silvia.kanja@gmail.com

člen predst.          :  Vladimír  Suth      0915 133228                    suth.vladimir@gmail.com

ved. ZŠ                :  Marián  Vrško       0903 569005

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

012     HKm ZVOLEN - mládež, o.z.     0902 897003                           www.hkmzvolen.sk

ZVO    Pod Dráhami 2292/21                                                                 mladez@hkmzvolen.sk

      960 01 Zvolen                                                                                                                     

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

    prezident        : Róbert  Holloši           0905 605281                      mladez@hkmzvolen.sk

    šport. riaditeľ  : Viktor Kubenko          0902 897003                      mladez@hkmzvolen.sk

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

141      MsHKM ŽILINA, s.r.o.                 0911 660446                         www.mshkmzilina.sk

ZIM      Športová  5                                                                                 info@mshkmzilina.sk

      010 01 Žilina                                       041/5621676                                                           

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   konateľ        :  Ing. Daniel Rančák       0911 660901                         info@mshkmzilina.sk

   šport. man.  :  Bc. Róbert Rehák         0911 331007                     rehak@mshkmzilina.sk

 

 

ADRESÁR ROZHODCOV SsZĽH

 

 

                                                           tel. zam.                     tel. byt/mobil                  fax / e-mail       

  

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Balko  Lubor

    J. Gagarina 87                              0915 030960                                          balkooll@gmail.com

    960 01  Zvolen

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Betušťák  Adrián

    Poddielova  157/17                       0948 229970                                          ado2520@gmail.com     

    028 01  Trstená

    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

3. Černák  Patrik                                              

    Dobšinského 1631/1                    0917 203400                               1patrikcerrnak1@gmail.com

    036 01  Martin – Podháj

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   4. Farkaš  Denis

    Kirejevská 35                                 0944 465317                                               dendo-6@azet.sk                          

   979 01  Rimavská Sobota

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Fecko  Filip

    Sama  Chalupku  13                      0911 515404                                            filipfecko9gmail.com

    960 01  Zvolen

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-     

      6. Florek  Milan

      Oravská Jasenica  224               0905 481571                                      florekmilan@gmail.com

      029 64 Oravská Jasenica          

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

   7. Hrčka  Lukáš

   Nová 2946/4                                   0911 020089                                           lhrcka11@gmail.com

   962 21  Lieskovec

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  8. Hrivo  Patrik

      Stodolova  12                              0911 529090                                       patrik.hrivo@gmail.com

      010 15  Žilina

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  9. Chrapčiak  Samuel

                                                           Kollárova 2588/28     0948 460667                                           schrapciak@gmail.com

   031 01 Liptovský Mikuláš

    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Kováč  Matej

      Veľká na Ipľom  112                    0911 122401                                 matejkovac112@gmail.com

      985 32  Veľká nad Ipľom

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Kubala  Peter

      Dadanova  13                              0901 701355                                       petokubala@gmail.com

010 05  Žilina                                 

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

12. Lipták  Samuel

      Bystrická cesta  198/46               0915 666207                                      liptak2000@gmail.com

      034 01  Ružomberok

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13. Lupták  Peter

      Cikkerova 10                               0907 068842                                 peeetooohkm@yahoo.com

     962 31 Sliač

     ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14. Majerčiak Matúš                        

   Bellova 3472/8                                0915 096725                                          kruppky@gmail.com

   031 01 Liptovský Mikuláš                   

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

15. Masaryk  Martin

     Tuchyňa  89                                 0902 499858                                                masarykmartin18@gmail.com

      018 55 Tuchyňa

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16. Matúš  Jakub

      Bystrická cesta 24/32                  0907 379505                                          fokus909@gmail.com

      034 01  Ružomberok

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

17. Maxoň  Róbert                             

   Lipník 205                                       0905 212409                                       vanmax@mail.t-com.sk

   972 32  Chrenovec – Brusno       0907 020357

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

18. Pastierik  Richard

      Gaštanová  1018/10                    0950 493617                                pasteirikrichard@gmail.com

      014 01  Bytča

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. Puškár  Marián

   Družstevná  24                               0918 129933                        marian.puskar20@gmail.com

   962 31 Sliač

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20. Ragulík  Štefan                          

   Malolehotská 4                              0905 127711                                    raguliks@gmail.com

   971 01  Prievidza  

   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

21.  Remeň  Andrej

       Dražkovce  64                            0915 464989                                                  adio18@post.sk

       038 02  Martin

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

22.  Rybár  Marek

       Športová  25                               0915 078486                                 marek.rybar25@gmail.com

       985 59  Vidiná

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23. Sarvaš Patrik

   Rúbanisko II / 69                            0917 865751                                 patrik.sarvas.lc@gmail.com

   984 03  Lučenec

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

24. Schneider  Tibor

      Pažite  146/9                                0911 161672                                        tiborharry@centrum.sk

      010 09  Žilina

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

25. Slančík  Richard

       Pod holým brehom 4                 0903 403118                                        risoslancik@gmail.com

       960 01  Zvolen

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26. Slávik Michal

      Rúbanisko 2/13                           0944 695034                                    slavik.michal@hotmail.sk

      984 03  Lučenec

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

27. Slobodník  Adam

    ČSA  15                                          0907 441921                            adam.slobodnik24@gmail.com

    974 01  Banská Bystrica

      –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

28. Turčan  Leoš

      Severná 18                                    0948 528876                                      turcan.leos@post.sk

      974 01 Banská Bystrica

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

29. Vlček  Lukáš

   Záhradná 20                                   0911 020192                              vlceklukas.ing@gmail.com

   976 13 Slovenská Ľupča

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

30. Volna  Peter

      Medňanského 8                          0940 883486                                                 p.volna@atlas.sk

   036 01  Martin

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 31. Vrbinský  Patrik

       Hlinská  10                                 0910 125193                                 vrbinsky.patko@centrum.sk

       010 01  Žilina

       –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––