Zápisnica disciplinárnej komisie č. 1 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 1 (2018/2019) 

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH  v Martine dňa  20. 12. 2018.

Rozhodnutie:

 1. Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) dostala podnet od súťažnej komisie SsZĽH, v ktorom upozorňuje na nasledovné nedostatky, ktoré vznikli pri odohraných majstrovských stretnutiach v pôsobnosti SsZĽH a to:
  1.1    Predzápasový zápis o stretnutí (ďalej len „zápis“) nie je podpísaný hlavným usporiadateľom;
  1.2    Nepodpísaný zápis po zápase hlavným usporiadateľom;
  1.3    Meno a priezvisko hlavného usporiadateľa nie je uvedené v predzápasovom zápise;
  1.4  Absencia mena a priezviska hlavného usporiadateľa v pred zápasovom a aj pozápasovom zápise;
  1.5    Predzápasový zápis nie je podpísaný lekárom;
  1.6    Meno a priezvisko lekára nie je uvedené v zápise;
  1.7    V zápise sa neuviedlo meno a priezvisko rozhodcu stretnutia;
  1.8    Podpis lekára na inom mieste v zápise;
  1.9    Absencia podpisu vedúceho družstva v zápise;
  1.10  Absencia podpisu trénera v predzápasovom zápise;
  1.11  Absencia štatistických listov pri zápise;
  1.12  Nepodpísané sumáre vyšších trestov vedúcimi družstva;
  1.13  Nepodpísané poznámky po zápase rozhodcami stretnutia;
  1.14  Nepodpísaný zápis po stretnutím hlavnými rozhodcami;
  1.15  Neuvedenie plus/mínus (+ – ) hodnotenia do zápisu;
  1.16  Udelenie trestu a následná zlá kvalifikácia pravidla do zápisu;
  1.17  V prípade prekročenia hranice 22 gólov nevyhotovenie druhého zápisu;
  1.18 V prípade uzavretia predzápasového zápisu, je potrebné uvádzať akékoľvek ďalšie skutočnosti do Poznámok, napr. nenastúpenie hráča na stretnutie, odohranie stretnutia ako priateľského a pod.;
  1.19  V zápise nie je uvedený čas účasti brankárov;
  1.20  Nesprávny predzápasový zápis;
  1.21  Pravidlo – Vrazenie na mantinel (VRAZ), sa ukladá MT+OT;
  1.22  Nesprávne časy trestov v zápise;
  1.23 Nedostavenie sa rozhodcu na stretnutie;DK SsZĽH upozorňuje kluby, rozhodcov, činovníkov mimo ľadu a všetky ďalšie zúčastnené osoby, ktoré sa podieľajú na vedení, organizácii, priebehu a spolupráci pri majstrovských stretnutiach ľadového hokeja, ktoré sú v pôsobnosti SsZĽH na dôsledné dodržiavanie smerníc, stanov a poriadkov SZĽH, pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a ostatných súvisiacich listín.

DK SsZĽH v spolupráci so SK SsZĽH, vydáva popis vyššie uvedených nedostatkov v bode 1.1 až 1.23.
DK SsZĽH berie na vedomie podnet zo zasadnutia SK SsZĽH, ktoré sa konalo dňa 20.12.2018. DK SsZĽH berie na vedomie skutočnosť, že omeškanie odovzdania poverovacích listín pre účely riadenia príslušných súťaží SsZĽH, malo za následok, že až dňa 05.12.2018 mohli byť podané stanovy SsZĽH na MV SR pre účely ich registrácie. Dňa 07.12.2018 boli zaregistrované stanovy SsZĽH, vzhľadom na uvedené skutočnosti mohli zasadať kompetentné orgány SsZĽH, čo sa tak udialo v nasledovných termínoch. Dňa 13.12.2018 sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru SsZĽH, dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo zasadnutie SK SsZĽH a dňa 20.12.2018 sa uskutočnilo zasadnutie DK SsZĽH.

DK SsZĽH doposiaľ nebol doručený výpis z informačného systému SZĽH, v prípade že sa vyskytnú potencionálne chyby, DK SsZĽH pristúpi individuálnemu riešeniu pochybení , ktoré sa vyskytli pri organizácii zápasov aj pred dátumom 31.12.2018.

DK SsZĽH, doteraz neboli doručené podklady, usmernenia resp. inštrukcie zo strany kompetentných orgánov SZĽH, ku niektorým situáciám (vyššie spomenutým v bode 1.1 až 1.23), ktoré sa vyskytli počas majstrovských stretnutí do dnešného dátumu.Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zabezpečenia regulárnosti a chodu súťaží v pôsobnosti SsZĽH pristúpila DK SsZĽH na všetky doterajšie previnenia, ktoré sa vyskytli pri organizácii majstrovských stretnutí ľadového hokeja v pôsobnosti SsZĽH tak, že uvedené previnenia a pochybenia rieši n a p o m e n u t í m. Zároveň upozorňuje na dôsledné dodržiavanie smerníc, stanov a poriadkov SZĽH, pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a taktiež na vyššie spomenuté ustanovenia, tejto listiny (Zápisnica disciplinárnej komisie č. 1 (2018/2019), ktoré sú popísané v bodoch 1.1 až 1.23.
Od termínu 01.01.2018 bude DK SsZĽH pristupovať aj k sankciám iného druhu v zmysle DP SZĽH. 

 

Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

V Martine, dňa 20.12.2018

 

 

                         JUDr. Igor Hus                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                         predseda DK SsZĽH                                                                                RRM SsZĽH

 

Sledovanie: