Informácie pre rozhodcov

AKTUALIZOVANÉ  7.3.2022  05:10

 

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne na email eurolifemartin@gmail.com (inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované).
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci a to mailom na eurolifemartin@gmail.com.
  .
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu (od 3.9.2021) a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji (od 19.9.2018).
  .A
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. júla 2019:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:  5,10 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín:  7,60 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  11,60 eur

 

Reštart súťaží 2021/2022

 1.  Sledujte delegačný list na sszlh.sk, kde sú najaktuálnejšie informácie 
 2.  V rámci funkcionárov  mimo ľadu a rozhodcov,  chcem upozorniť na zmenu v rámci Súťaží SsZĽH v prípade mladších žiakov (5. ročník a 6. ročník), kde sa ruší turnajový systém. Vzhľadom na tieto skutočnosti upozorňujem na znenie Smerníc pre Mladších žiakov čl. VI, ods. 6.6.1 – hrací čas 3×20 minút bez úpravy ľadu
ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁPASU MLADŠÍCH ŽIAKOV: 
T – 20 min.    časomerač spustí na svetelnej tabuli odpočítavanie 20 minút
T – 20 min.    úprava ľadovej plochy
T – 5 min.      rozcvička družstiev na ľade (pri turnajovom systéme – 3 min. bez pukov)
T – 2 min.      nástup rozhodcov na ľadovú plochu
T – 1 min.      nástup družstiev na modré čiary, pozdravenie sa kapitánov s rozhodcami
T ± 0 min.     začiatok zápasu
                     1. tretina
                     3-minútová prestávka
                     2. tretina
                     3-minútová prestávka
                     3. tretina
                     koniec zápasu

 

Rozhodcovia sú povinný dodržiavať všetky nariadenia týkajúce sa nariadení SZĽH a ÚVZ SR 

 • Opatrenia pri organizácii športovej činnosti v ľadovom hokeji COVID-19
  (Aktualizované VV SZĽH 1.10.2020)

 

 • Ostatné metodické listy boli zaslané rozhodcom SsZĽH mailom.


Formuláre (ekonomické) pre rozhodcov:

Rozhodcovia musia najneskôr do piateho dňa  v nasledujúcom mesiaci zaslať vyúčtovania za zápasy. V predpísanej forme a veľkosti podľa vzoru.
Spolu s vyúčtovaním je potrebné vyplniť aj výkaz o činnosti a zaslať ho spolu s vyúčtovaniami v stanovenom termíne.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte KR SsZĽH 

 


Smernice a usmernenia:

 


SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2021/2022 v pôvodnom anglickom znení.

Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2021/2022 niektoré pravidlá upravované, v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.