Informácie pre rozhodcov

AKTUALIZOVANÉ  18.11.2022  11:30

 

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne na email sszlhkr@gmail.com (inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované).
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci a to mailom na sszlhkr@gmail.com.
  .
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji.
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. septembra 2022:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:  6,40 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín:  9,60 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  14,50 eur 
 5. Aktuálne sadzby cestovného je 0,27€ / 1km platné od 15. septembra 2022. 

 


Formuláre (ekonomické) pre rozhodcov:

Rozhodcovia musia najneskôr do piateho dňa  v nasledujúcom mesiaci zaslať vyúčtovania za zápasy. V predpísanej forme a veľkosti podľa vzoru.
Spolu s vyúčtovaním je potrebné vyplniť aj výkaz o činnosti a zaslať ho spolu s vyúčtovaniami v stanovenom termíne.

 

 

V prípade nejasností kontaktujte KR SsZĽH 


Metodika a zverejnené informácie pre rozhodcov a FMĽ:

 


Smernice a usmernenia:

 


SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2021/2022 v pôvodnom anglickom znení.

Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2021/2022 niektoré pravidlá upravované, v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.