Informácie pre rozhodcov

AKTUALIZOVANÉ  17.10.2023

 

Oznamy komisie rozhodcov a vedenia SsZĽH:

 1. Z dôvodu administratívnych zmien Vám oznamujeme, že všetky zmeny týkajúce sa ospravedlnení, prosíme nahlasovať výlučne na emailovu adresu KR SsZĽH – sszlhkr@gmail.com, inak podané ospravedlnenia nebudú akceptované.
  .
 2. Rozhodcovia sú povinní sa ospravedlniť zo stretnutí na najbližší mesiac do 15-teho dňa v mesiaci a to emailom na sszlhkr@gmail.com.
  .
 3. Upozornenie pre kluby, rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu: Na webe SsZĽH v časti DOKUMENTY je uvedený sadzobník odmien rozhodcov a funkcionárov mimo ľadu a Smernica pre obsadzovanie zápasov v ľadovom hokeji.
  .
 4. Aktuálne sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. júna 2023 do 30. septembra 2023:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:   7,30 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín: 10,90 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  16,40 eur 
 5. Nové sadzby stravného podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platný od 1. októbra 2023:
                                   Pri trvaní cesty 5 – 12 hodín:   7,80 eur
                                   Pri trvaní cesty 12 – 18 hodín: 11,60 eur
                                   Pri trvaní cesty nad 18 hodín:  17,40 eur
  .
 6. Aktuálne sadzby cestovného pri použití osobného motorového vozidla je 0,27€ / 1km – platné od 15. septembra 2022. 

 


Formuláre (ekonomické) pre rozhodcov:

Rozhodcovia sú povinný najneskôr do piateho dňa  v nasledujúcom mesiaci zaslať vyúčtovania za zápasy. V zmysle inštrukcií od KR SsZĽH prostredníctvom IS SZLH.
K vyúčtovaniu odmeny za zápasy, cestovných a iných výdavkov sa výhradne používa elektronické spracovanie Elektronické služby pre rozhodcov

              *Vyúčtovanie zápasov prostredníctvom IS SZĽH je spustené
                                                                                                         – Elektronické služby pre rozhodcov

 

V prípade nejasností kontaktujte KR SsZĽH 


Metodika a zverejnené informácie pre rozhodcov a FMĽ:

 


Smernice a usmernenia:

 


 • IIHF Rulebook Interaktiv
  (Pravidlá ľadového hokeja pre sezónu 2023/2024 v anglickom jazyku)
  SZĽH publikuje verziu Pravidiel ľadového hokeja IIHF platných pre sezónu 2023/20224 v pôvodnom anglickom znení.
  Keďže zo strany IIHF môžu byť počas sezóny 2023/2024 niektoré pravidlá upravované,  v prípade nejasností ohľadom uplatnenia konkrétneho pravidla si SZĽH vyhradzuje právo poskytnúť prostredníctvom KR SZĽH v danej súvislosti odborný výklad.