Rozhodnutie SK SsZĽH 4 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  4 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  10. 1. 2019.

 

  1.   Na základe doručeného podnetu (emailom) zo Súťažného oddelenia SZĽH na stretnutie I. ligy starších žiakov č. 7381 zo dňa 1.12.2018 družstiev HC Lučenec – HKM Zvolen – mládež, trestá družstvo starších žiakov HKM Zvolen – mládež za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7381 zo dňa 1.12.2018 družstiev HC Lučenec – HKM Zvolen – mládež výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC Lučenec z dôvodu, neoprávneného štartu hráčov HKM Zvolen – mládež Šimona Kleina, narodeného 18.11.2004, RP 28807 a Richarda Ivanča, narodeného 1.10.2004, RP 28808. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

Sledovanie: