Zápisnica disciplinárnej komisie č. 3 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 3 (2018/2019)

 

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 17.01.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH na svojom zasadnutí a to v nasledovnom poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/3/2018/2019  (Podnet č. 2 zo zasadnutia SK 10.01.2019)

Zápas: 01.12.2018 11:30       7338 – MHK Dolný Kubín vs. MŠK Púchov  0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

25914  33 – Adrián HUDÍK  Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.

Posúdenie situácie: Hráč Adrián Hudík nastúpil za Kadetov dňa 07.10.2018, vzhľadom k uvedeným skutočnostiam, nemohol nastúpiť na zápas dňa 01.12.2018.

Vyjadrenie: MŠK Púchov sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Adrián Hudík – napomenutie

Alex Brežný – napomenutie

Mgr. Stanislav Horanský – napomenutie

Pokuta pre MŠK Púchov vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.7, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MŠK Púchov uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/3/2018/2019 (Podnet č. 3 zo zasadnutia SK 10.01.2019)

Zápas: 01.12.2018 11:30  7381 – HC Lučenec vs. HKM Zvolen – mládež  0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

28807  96 – Šimon KLEIN Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň.

Posúdenie situácie: Hráč č. 28807 Klein Šimon údajne nastúpil v dvoch zápasoch a to v zápase 8381 a 7381.

Vyjadrenie: HKM Zvolen – mládež sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Šimon Klein – napomenutie

Jana Bibová – napomenutie

Viktor Kubemko – napomenutie

Pokuta pre HKM Zvolen – mládež vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.7, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/3/2018/2019 (Podnet č. 4 zo zasadnutia SK 10.01.2019)

Zápas: 01.12.2018 11:30 7381 – HC Lučenec vs. HKM Zvolen – mládež  0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

28808  10 – Richard IVANČO – Hráč nespĺňa požiadavku na vekovú kategóriu súťaže.

Posúdenie situácie: Hráč Richard Ivančo nastúpil dňa 14.10.2018 za kadetov a dňa 01.12.2018 nastúpil na zápas č. 7381, vzhľadom k uvedeným skutočnostiam už nemohol nastúpiť na stretnutie

Vyjadrenie: HKM Zvolen- mládež sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Richard Ivančo – napomenutie

Jana Bibová – napomenutie

Viktor Kubemko – napomenutie

Pokuta pre HKM Zvolen – mládež vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.7, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/3/2018/2019 (Podnet č. 5 zo zasadnutia SK 10.01.2019)

Zápas: 01.12.2018 09:00 6384 – HK ‘95 Považská Bystrica vs. HT MHK 32 Liptovský Mikuláš  10:6 (2:3, 7:3, 1:0)

33130  2 – Milan STAROŇ    Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň.

Posúdenie situácie: Hráč Milan Staroň figuruje v zápise o stretnutí č. 5384 a č. 6384, avšak v štatistickom liste č. 6384 figuruje hráč Majzlík

Vyjadrenie: HT MHK 32 Liptovský Mikuláš sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Milan Staroň – napomenutie

Vedúci družstva  HT MHK 32 Liptovský Mikuláš  – napomenutie

Tréner družstva  HT MHK 32 Liptovský Mikuláš – napomenutie

Pokuta pre HT MHK 32 Liptovský Mikuláš vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.4, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/3/2018/2019 (Podnet č. 7 zo zasadnutia SK 10.01.2019)

Zápas: 11.11.2018 11:30       12628 – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. vs. MHK Dubnica nad Váhom  13:6 (2:2, 5:3, 6:1)

Prekročený maximálny povolený počet brankárov z nižšej vekovej kategórie.

Popis situácie: Na stretnutie č. 12628 nastúpili brankári Bórový Samuel, nar. 21.03.2009 (4. trieda), Morávek Tomáš nar. 07.01.2009 (4. trieda).

Vyjadrenie: MHK Dubnica nad Váhom sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Samuel Borový – napomenutie

Tomáš Morávek – napomenutie

Vedúci družstva  MHK Dubnica nad Váhom  – napomenutie

Tréner družstva  MHK Dubnica nad Váhom – napomenutie

Pokuta pre MHK Dubnica nad Váhom vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.6, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22, Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019 V kategórii mladších žiakov (iba 5.ročník) môžu v jednom stretnutí nastúpiť v zmysle čl. 5.6.1 SP SZĽH najviac 8 korčuliari a 1 brankár, ostaršení z kategórie HP4 (4. ročník);

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MHK Dubnica nad Váhom uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/3/2018/2019 (Podnet č. 1 zo zasadnutia SK 28.11.2018)       

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8324 dňa 28.9.2018 družstiev HC Lučenec – HK ‘95 Považská Bystrica trestá družstvo starších žiakov HC Lučenec za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.1.2.5 SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8324 zo dňa 28.9.2019 družstiev HC Lučenec – HK ‘95 Považská Bystrica výsledkom 0 : 5 a priznaním 2  bodov v prospech družstva  HK ‘95 Považská Bystrica z dôvodu, neoprávneného štartu hráča HC Lučenec Jozefa Matúšku, narodeného 11.2.2005, RP 29556.

Vyjadrenie: HC Lučenec sa k danej veci vyjadril.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Jozef Matúška – napomenutie

Vedúci družstva  HC Lučenec – napomenutie

Tréner družstva  HC Lučenec – napomenutie

Pokuta pre HC Lučenec vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.7, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/3/2018/2019 (Podnet č. 1 zo zasadnutia SK 17.01.2019)       

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 5410 medzi HKM RIMAVSKÁ SOBOTA a HC’05 Banská Bystrica zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HKM RIMAVSKÁ SOBOTA Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HKM RIMAVSKÁ SOBOTA uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 8/3/2018/2019 (Podnet č. 2 zo zasadnutia SK 17.01.2019)       

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 6410 medzi HKM RIMAVSKÁ SOBOTA a HC’05 Banská Bystrica zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HKM RIMAVSKÁ SOBOTA Pokuta (znížená o polovicu) vo výške paušálu zapisovateľa – 6,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HKM RIMAVSKÁ SOBOTA uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať  v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 9/3/2018/2019 (Podnet č. 3 zo zasadnutia SK 17.01.2019)       

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 8406 medzi HKM Zvolen – mládež a MHA Martin zo dňa 5.1.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ a lekár stretnutia v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HKM Zvolen – mládež Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 10/3/2018/2019 (Podnet č. 4 zo zasadnutia SK 17.01.2019)     

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 7410 medzi HC’05 Banská Bystrica a HC Lučenec zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II. – ospravedlnenie zapisovateľky včas doručené. Akceptované.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 11/3/2018/2019 (Podnet č. 5 zo zasadnutia SK 17.01.2019)     

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 8410 medzi HC’05 Banská Bystrica a HC Lučenec zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II. – ospravedlnenie zapisovateľky včas doručené. Akceptované.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 12/3/2018/2019 (Podnet č. 6 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 7408 medzi HK ‘95 Považská Bystrica a MHK Dolný Kubín zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HK ‘95 Považská Bystrica Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK ‘95 Považská Bystrica uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 13/3/2018/2019 (Podnet č. 7 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 8408 medzi HK ‘95 Považská Bystrica a MHK RUŽOMBEROK zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HK ‘95 Považská Bystrica Pokuta (znížená o polovicu) vo výške paušálu zapisovateľa – 6,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK ‘95 Považská Bystrica uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 14/3/2018/2019 (Podnet č. 8 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 5408 medzi MHK Dolný Kubín a HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia čl. III. ods. 3.11.3.7 SP SZĽH resp. usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný sumár vyšších trestov oboch družstiev v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: MHK Dolný Kubín Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MHK Dolný Kubín uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 15/3/2018/2019 (Podnet č. 9 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 6406 medzi MHA Martin – HKM Zvolen – mládež zo dňa 5.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: MHA Martin Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MHA Martin uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 16/3/2018/2019 (Podnet č. 10 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 12649 medzi HC’05 Banská Bystrica a MŠHK-mládež Prievidza, n.o. zo dňa 6.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II. – ospravedlnenie zapisovateľky včas doručené. Akceptované.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 17/3/2018/2019 (Podnet č. 11 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 5454 medzi HK Brezno a MŠK Púchov zo dňa 7.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HK Brezno Pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 18/3/2018/2019 (Podnet č. 12 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 6413 medzi HK Brezno a MsHKM Žilina zo dňa 12.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HK Brezno Pokuta (znížená o polovicu) vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 19/3/2018/2019 (Podnet č. 13 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 5413 medzi HK Brezno a MsHKM Žilina zo dňa 12.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: HK Brezno Pokuta (znížená o polovicu) vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Brezno uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho previnenia podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 20/3/2018/2019 (Podnet č. 14 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 11652 medzi MŠHK-mládež Prievidza a Podhale Nowy Targ zo dňa 13.1.2018, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VII.  –  uviesť na prednú stranu zápisu správny začiatok stretnutia.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 21/3/2018/2019 (Podnet č. 15 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 12654 medzi MHK Dubnica nad Váhom a HC 07 DETVA s.r.o. zo dňa 13.1.2018, na základe porušenia Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. VIII. ods. 2. porušenie nadriadené o dĺžke trestov (OT=5min).

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Článok 22 Nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Poučenie: Proti rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 22/3/2018/2019 (Podnet č. 2 zo zasadnutia SK 28.11.2018)     

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie I. ligy starších žiakov č. 8336    zo dňa 13.10.2018 družstiev HKM Zvolen – mládež – HC Lučenec trestá družstvo starších žiakov HC Lučenec za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH, vyplývajúceho z čl.VI, ods. 6.1.2.4 SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 8336 zo dňa 13.10.2019 družstiev HKM Zvolen – mládež – HC Lučenec výsledkom 5 : 0 a priznaním 2  bodov v prospech družstva  HKM Zvolen – mládež z dôvodu, nenastúpenia družstva na stretnutie – nedodržanie najmenej 10 korčuliarov a 1 brankár.

Dané na vedomie SK: – 17.01.2018

Sankcie DK:

Pokuta pre HC Lučenec vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HC Lučenec uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 23/3/2018/2019 (Podnet č. 16 zo zasadnutia SK 17.01.2019)

Popis situácie:  Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie I. ligy mladších žiakov č. 6414 zo dňa 12.1.2019 družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo mladších žiakov HK ‘95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.1.2.5 SP SZĽH a ods. IV. Usmernenia SsZĽH č.3 – (2018/2019)  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 6414 zo dňa 12.1.2019 družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA výsledkom 0 : 5 a priznaním 2  bodov v prospech družstva  HKM RIMAVSKÁ SOBOTA z dôvodu, neoprávneného štartu hráča HK ‘95 Považská Bystrica Samuela Sadeckého, narodeného 21.3.2007, RP 32087.

Sankcie DK:

Samuel Sadecký – napomenutie

Vedúci družstva HK ‘95 Považská Bystrica – napomenutie

Tréner družstva HK ‘95 Považská Bystrica – napomenutie

Pokuta pre HK ‘95 Považská Bystrica vo výške 20,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Článok 9, Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.7, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 22;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HK ‘95 Považská Bystrica uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Podnet č. 1/3/2018/2019

Dňa 05.01.2019 sa na Zimnom štadióne vo Veľkom Krtíši odohral turnaj minihokeja. Vzhľadom k tomu, že bola vykonaná kontrola na dodržiavanie smerníc, stanov, poriadkov SZĽH, boli rozposlané na kluby (u ktorých boli zistené nedostatky), na vyjadrenie sa k nedostatkom, ktoré sa vyskytli dňa 05.01.2019 pri odohraní stretnutí minihokeja na Zimnom štadióne vo Veľkom Krtíši.

Vec v riešení – čaká sa na vyjadrenie klubov.

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: