Zápisnica disciplinárnej komisie č. 4 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 4 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 31.01.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/4/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 8 /18-19 zo dňa 23.01.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie, II. ligy mladších žiakov č. 12653, zo dňa 13.1.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HK ALTIS Orava, SK SsZĽH pri kontrole predzápasového zápisu o stretnutí dňa 17.1.2019 prišla na nedostatky zo strany trénerov a vedúcich obidvoch družstiev, zapisovateľa stretnutia, rozhodcov stretnutia v zmysle SP SZĽH. Následne zaslala zainteresovaným stranám na vyjadrenie sa do 22.1.2019. SK SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla 23.1.2019.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HC ‘05 Banská Bystrica pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HC ‘05 Banská Bystrica v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 14201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ‘05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/4/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 9 /18-19 zo dňa 23.01.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie, I. ligy mladších žiakov č. 5422, zo dňa 19.1.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo mladších žiakov MHK Dolný Kubín za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.1.2.5 SP SZĽH a ods. IV. Usmernenia SsZĽH č.3 – (2018/2019) hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5422 zo dňa 19.1.2019 družstiev MHK Dolný Kubín – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM RIMAVSKÁ SOBOTA z dôvodu, neoprávneného štartu hráča MHK Dolný Kubín Romana Herbsta, narodeného 30.11.2007, RP 32372.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: MHK Dolný Kubín pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €(slovom: desať EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, hráč Roman Herbst absentoval v predzápasovom zápise o stretnutí, čo má za následok nesúlad so spomenutými ustanoveniami tohto odseku a ustanovení SP SsZĽH.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MHK Dolný Kubín v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 24201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHK Dolný Kubín

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/4/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 10 /18-19 zo dňa 23.01.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12650, zo dňa 17.1.2019, družstiev HC 07 Detva s.r.o. – Podhale Nowy Targ a doručených vyjadrení, SK SsZĽH rozhodla že nedošlo k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku stretnutia č. 12650, zo dňa 17.1.2019, družstiev HC 07 Detva s.r.o. – Podhale Nowy Targ. Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala hráčov, ktorí štartovali v zápase č. 12650 mali platné RP a žiadny z hráčov neštartoval proti SP SZĽH s dôsledkami kontumácie stretnutia. Funkcionári obidvoch družstiev, zapisovateľ stretnutia a rozhodcovia stretnutia porušili SP SZĽH spolu s ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH. Hráči obidvoch družstiev nemôžu trpieť za pochybenia a nesplnenie si povinností zo strany funkcionárov družstiev, organizátora zápasu a rozhodcov stretnutia.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HC 07 Detva s.r.o. pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- €(slovom: desať EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis o stretnutí v súlade so spomenutými ustanoveniami tohto odseku.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HC 07 Detva s.r.o. v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 34201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 Detva s.r.o.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/4/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 11 /18-19 zo dňa 31.01.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12658, zo dňa 27.1.2019, družstiev MŠHK – mládež Prievidza, n. o. – MHK Dubnica nad Váhom, trestá družstvo mladších žiakov MHK Dubnica nad Váhom za porušenie ustanovenia čl. V, ods. 5.1.7 SP SZĽH a čl. I, ods. 2. Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH, vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12658, zo dňa 27.1.2019, družstiev MŠHK – mládež Prievidza, n. o. – MHK Dubnica nad Váhom, výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK – mládež Prievidza, n. o. z dôvodu neoprávneného štartu hráča MHK Dubnica nad Váhom Matúša Ivaniša, narodeného 27.08.2007, RP 31366. Hráč nastúpil na stretnutia dňa 22.1.2019 (č. 2371), dňa 25.1.2019 (č. 6135), dňa 26.1.2019 (č. 6128) a dňa 27.1.2019 (č. 12658) – prekročil maximálny počet zápasov za jeden týždeň (pondelok – nedeľa).

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Disciplinárne obvinený tréner družstva mladších žiakov Ludek Krejčí, za klub  MHK Dubnica nad Váhom sa uznáva vinným z toho, že 27.01.2019 v zápase stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12658, na základe rozhodnutia súťažnej komisie SsZĽH č. 11 /18-19 zo dňa 31.01.2019 ako zodpovedný zástupca družstva klubu MHK Dubnica nad Váhom, dopustil aby hráč družstva MHK Dubnica nad Váhom Matúša Ivaniša, narodeného 27.08.2007, RP 31366 nastúpil na zápas č. 12658 neoprávnene v rozpore s ustanoveniami čl. V, ods. 5.1.7 SP SZĽH a čl. I, ods. 2. Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019 a tým porušil Čl. 1 ods. 1.1.7 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa mu ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie trénera družstva či iného činovníka hokeja na 2 mesiace s účinnosťou od 31.01.2019.

Poznámka DK SsZĽH: Informačný systém SZĽH, upozornil v predzápasovom zápise o stretnutí na túto skutočnosť.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MHK Dubnica nad Váhom) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 44201819 – Sankcia – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ludek Krejčí a MHK Dubnica nad Váhom.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/4/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Wala Jiří) č. 11658 a 12658 medzi MŠHK-mládež Prievidza a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 27.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. zároveň jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: MŠHK – mládež Prievidza pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MŠHK – mládež Prievidza v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 54201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK – mládež Prievidza

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/4/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia Pacalaj Erik a Volna Peter zo zápasu č. 8430 medzi MHA Martin a MsHKM Žilina zo dňa 26.1.2019, na základe porušenia pravidiel ĽH (2018-2022), konkrétne č. 168 III. 3.(pravidla z tlačovej podoby) – udelenie OT hráčskej lavici hostí (viď zápis). Na základe komunikácie so štatistikom stretnutia a inštruktorom rozhodcov stretnutia, nedošlo k pochybeniu FMĽ. Pochybenie rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, nesprávne uložený trest a uvedený do zápisu o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 31.01.2019

Sankcie DK: Rozhodca Volna Peter pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Rozhodca Pacalaj Erik pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Osobitná časť, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom a to tým spôsobom, že došlo k pochybeniu rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, nesprávne uložený trest a uvedený do zápisu o stretnutí.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Volna Peter v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Pacalaj Erik v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Volna Peter – 61401819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Variabilný symbol: Pacalaj Erik – 62401819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Volna Peter a Pacalaj Erik

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/4/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Vrchovský Erik) č. 7413 a č. 7413 medzi MsHKM Žilina a HK Brezno zo dňa 12.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 8/4/2018/2019 (Podnet č. 4  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Bartošová Gabriela) č. 6430 a 5430 medzi MsHKM Žilina a MHA MARTIN zo dňa 27.1.2019,,na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí a zároveň jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí.  Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII. Opätovné pochybenie.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že opakovane nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 84201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 9/4/2018/2019 (Podnet č. 5  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Sochová Helena) stretnutia č. 7427 a stretnutia č 8427, medzi HC ’05 Banská Bystrica a HK Brezno zo dňa 26.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí (7427) a domácich (8427) v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí (7427) a domácich (8427) v pozápasovom zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ’05 Banská Bystrica

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 10/4/2018/2019 (Podnet č. 6  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 31.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Jazbec Lukáš) stretnutia č. 12660 medzi HC ’05 Banská Bystrica a Podhale Nowy Targ zo dňa 27.1.2019, na základe porušenia Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. VIII. ods. 2. porušenie nariadenia o definícii trestu (udelenie OT=5min, OT malo byť zapísane v zápise o stretnutí, namiesto toho bolo nesprávne VT=5min).

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že porušenie nariadenia o definícii trestu (udelenie OT=5min, OT malo byť zapísane v zápise o stretnutí, namiesto toho bolo nesprávne VT=5min).

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ’05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 11/4/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika resp. zapisovateľa stretnutia č. 5421 medzi HKM Zvolen – mládež a HK Brezno zo dňa 19.1.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VI. neuvedenie číslo hráča, ktorý dostal trest v zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je neuvedené číslo hráča, ktorý dostal trest v zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 12/4/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Bauerová Barbora) resp. zapisovateľa (Bošková Janka) stretnutia č. 8421 medzi HK Brezno a HKM Zvolen – mládež zo dňa 19.1.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VI. uvedenie trestu OT do kolónky druh trestu, avšak v poznámkach je uvedené podľa ktorého pravidla ĽH.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že  uvedený trest OT do kolónky druh trestu, avšak v poznámkach je uvedené podľa ktorého pravidla ĽH..

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Brezno.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 13/4/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Milan Polievka) stretnutia č. 7422 medzi HC Lučenec a MHK Dolný Kubín zo dňa 19.1.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. V. a VI. neuvedenie trestu do zápisu o stretnutí resp. uvedenie zlej situácie (PH1) do zápisu o stretnutí. Na základe štatistických listov doručených spolu so zápisom sa domnievame, že sa jedná o chybu zapisovateľa a to uvedenie zlej hernej situácie pri vstrelení gólu.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že  na základe štatistických listov doručených spolu so zápisom sa domnievame, že sa jedná o chybu zapisovateľa a to uvedenie zlej hernej situácie pri vstrelení gólu.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 14/4/2018/2019 (Podnet č. 4  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia č. 12657 medzi HC 07 Detva s.r.o. a HC’05 Banská Bystrica zo dňa 20.1.2019, na základe porušenia čl. VI, ods. 6.1.2.9 resp. 6.1.2.10 SP SZĽH porušenie povinnosti zapisovateľa stretnutia – uvádzanie náhradného brankára do zápisu o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. IV.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HC 07 Detva s.r.o. pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že opakovane nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HC 07 Detva s.r.o. v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 84201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 Detva s.r.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 15/4/2018/2019 (Podnet č. 5 zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na hráča MsHKM Žilina 11 Valáček Michal, narodeného 8.10.2006, RP 31905 zo stretnutia č. 7425 medzi MsHKM Žilina a HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 19.1.2019, na základe doručenia zápisu o stretnutí v ktorom bol v čase 33:56 udelený trest za filmovanie pádu (FILM).

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Disciplinárne obvinený hráč MsHKM Žilina Valáček Michal, narodený 8.10.2006, RP 31905,

sa uznáva vinným z toho, že dňa 19.1.2019, na základe doručenia zápisu o stretnutí v ktorom bol v čase 33:56 udelený trest za filmovanie pádu (FILM) a teda obdržal menší trest za predstieranie pádu a zranenia podľa pravidla č. 138 I Pravidiel ľadového hokeja. Tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 17.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH za to sa mu ukladá podľa ustanovenia 17.1.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH v spojitosti s článkom 2.2 Hlavy I. oddiel I. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Michal Valáček a MsHKM Žilina

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 16/4/2018/2019 (Podnet č. 6  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa stretnutia (Hôrečný Jozef) č. 7425 a č. 8425 medzi MsHKM Žilina a HK ‘95 Považská Bystrica zo dňa 19.1.2019, na základe porušenia čl. VI, ods. 6.1.2.9 resp. 6.1.2.10 SP SZĽH porušenie povinnosti zapisovateľa stretnutia – 7425 uvádzanie náhradného brankára do zápisu o stretnutí – 7425 nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí – 7425 a 8425 neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí – 8425 nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. IV.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že opakovane nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 164201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 17/4/2018/2019 (Podnet č. 7  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Vicenová Radoslava) stretnutia č. 6419 medzi MsHKM Žilina a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 16.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII a Podnet na zapisovateľa (Bartošová Gabriela) stretnutia č. 5419 medzi MsHKM Žilina a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 16.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII. Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta vo výške paušálov zapisovateľa – 2 x 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že opakovane nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 174201819 – Sankcia spolu – 34,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 18/4/2018/2019 (Podnet č. 8  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Blaho Milan) stretnutia č. 5411 medzi HKM Zvolen – Mládež a HT MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 12.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný lekár stretnutia (jedna osoba pre obidve družstvá) v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XIII. V stretnutí došlo k zraneniu hráča hostí.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HKM Zvolen – Mládež pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že opakovane nebol podpísaný lekár stretnutia, nesprávne vypísaný zápis o stretnutí vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 184201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 19/4/2018/2019 (Podnet č. 9 zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Szimanský Patrik) stretnutia č. 5424 medzi MHA Martin a MŠK Púchov zo dňa 19.1.2019, na základe porušenia Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. VIII. ods. 2. porušenie nariadenia o dĺžke trestov (MT=1min). (PS DK: 3x chybne uvedená výška trestu).

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že bola chybne uvedená výška trestu v zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHA Martin.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 20/4/2018/2019 (Podnet č. 10  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Turňová Gabriela) stretnutia č. 8417 medzi HK Brezno a HT MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 16.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – neuvedené meno a nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HK Brezno pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že neuvedené meno a nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí a vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Brezno v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 204201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Brezno.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 21/4/2018/2019 (Podnet č. 11 zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Pšenák Peter) stretnutia č. 11650 a č. 12650 medzi HC 07 DETVA s.r.o. a Podhale Nowy Targ zo dňa 17.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: Napomenutie

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že bola chybne uvedená výška trestu v zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 21/4/2018/2019 (Podnet č. 11  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 23.1.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Pšenák Peter) stretnutia č. 12657 medzi HC 07 DETVA s.r.o. a HC’05 Banská Bystrica zo dňa 20.1.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 31.01.2019.

Sankcie DK: HC 07 DETVA s.r.o. pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že neuvedené meno a nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí a vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HC 07 DETVA s.r.o. v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 214201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

 

 

Sledovanie: