Zápisnica disciplinárnej komisie č. 5 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 5 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 07.02.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/5/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.02.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Vicenová Alžbeta) č. 8434 a 7343 medzi MsHKM Žilina a MHK Ružomberok zo dňa 2.2.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v po-zápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 07.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Usmernenie č. 2/5/2018/2019 (Podnet č.2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.02.2019)

Popis situácie: Informovať štatistika Bordiga zo Zvolena, na skutočnosť, že pri udelení trestu MT, ML, OT,OK TH pp 116 sa skratka do zápisu píše HRACI (nie NESPH). Pri udelení trestu MT, ML, OT, OK, TH pp 168 sa skratka do zápisu píše NESPH. Pri tejto evidencii v IS SZĽH, v zápise o stretnutí pri výbere trestu ukazuje aj čísla trestov. Po nahlásení pravidla zo strany rozhodcov je potrebné aby to v IS a zápise opravili aby bolo v súlade č. trestu s názvom trestu.

Vyjadrenie: Uvedenú vec zobrala na vedomie Disciplinárna komisia SsZĽH, vec riešila Súťažná komisia SsZĽH.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/5/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 12 /18-19 zo dňa 07.02.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5434, zo dňa 2.2.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – MsHKM Žilina, trestá družstvo mladších žiakov MHK Dolný Kubín za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.5 SP SZĽH  hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy mladších žiakov č. 5434 zo dňa 2.2.2019 družstiev MHK Dolný Kubín – MsHKM Žilina výsledkom 0 : 5 a priznaním 2  bodov v prospech družstva MsHKM Žilina z dôvodu, neoprávneného štartu hráča MHK Dolný Kubín Olivera Hoja, narodeného 24.7.2007, RP33007.

Dané na vedomie SK: – 07.02.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Tréner MHK Dolný Kubín – napomenutie (prvý prípad).

Klub MHK Dolný Kubín – pokuta vo 20,- € (slovom: dvadsať EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Poznámka DK SsZĽH: Informačný systém SZĽH, upozornil v predzápasovom zápise o stretnutí na túto skutočnosť.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019; Prvá hlava, Všeobecná časť, Článok 9; Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.6;  zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že hráč nastúpil v troch vekových kategóriách počas sezóny 2018/2019 a dopustil sa neoprávneného štartu ako hráč MHK Dolný Kubín, konkrétne hráč Olivera Hoja, narodený 24.7.2007, RP33007.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MHK Dolný Kubín v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 35201819 – Sankcia spolu – 30,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHK Dolný Kubín

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/5/2018/2019  (Podnet č.3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.02.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia 1. liga starších žiakov 8.ročník č. 8433, zo dňa 02.02.2019, družstiev HK Brezno – HK ‘95 Považská Bystrica, bol hráčovi HK Brezno Štefan Makuša, č. RP 31051, udelený trest v hre a za nešportové správanie hráča voči rozhodcom stretnutia.

Dané na vedomie SK: – 07.02.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH:

Disciplinárne obvinený hráč Štefan Makuša (č. RP 31051, klub: HK Brezno) sa uznáva vinným z toho, že dňa 02.02.2019 v stretnutí 1. ligy starších žiakov 8.ročník, stretnutia č. 8433 v čase 53:12 vulgárne napadol rozhodcu zápasu a obdržal trest v hre (TH) za NESPH, tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 6.2, Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za to sa mu ukladá podľa ustanovenia 6.2.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 6 zápasov s účinnosťou od 03.02.2019.

Hlasovanie: Za – 5, Proti – 0, Zdržali sa – 0, Neprítomný – 1.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Brezno v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 45201819 – Sankcia spolu – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Brezno.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: