Rozhodnutie SK SsZĽH 13 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  13 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  21. 2. 2019.

 

  1.   Na základe doručeného ospravedlnenia (emailom), klubu MŠHK-mládež Prievidza, n.o., ohľadom nenastúpenia na stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11667 a II. ligy mladších žiakov č. 12667 zo dňa 17.2.2019 z dôvodu chrípkovej epidémie. Ukladá Podhale Nowy Targ a MŠHK-mládež Prievidza, n.o. predložiť súťažnej komisii SsZĽH najneskôr do 28.2.2019 dohodu o odohratí dohrávky stretnutí II. ligy starších žiakov č. 11667 a II. ligy mladších žiakov č. 12667 zo dňa 17.2.2019. 

    Majstrovské stretnutia ukladá SK SsZĽH odohrať do 31.3.2019.SK SsZĽH upozorňuje na dodržanie ustanovenia čl. IV, ods. 4.2.8 SP SZĽH.

     
    .

 

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351 je  najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

 

Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

Sledovanie: