Zápisnica disciplinárnej komisie č. 6 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 6 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 21.02.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/6/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 14.02.2019)

Popis situácie: Podnet na štatistika (Pšenák Peter) č. 11661 a č. 12661 medzi HC 07 DETVA s.r.o. a MŠHK – mládež Prievidza, n. o. zo dňa 3.2..2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 21.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/6/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 21.02.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Debnár Marek) stretnutia č. 5421 medzi HKM Zvolen – mládež a HK ’95 Považská Bystrica zo dňa 16.2.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 21.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedený počet divákov v pozápasovom zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/6/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 21.02.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Drblík Michal) č. 8441 a 7441 medzi HK ‘95 Považská Bystrica a HKM Zvolen – mládež  zo dňa 16.2.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII.

Dané na vedomie SK: – 21.02.2019.

Sankcie DK: HK ‘95 Považská Bystrica pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK ‘95 Považská Bystrica v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 36201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ‘95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/6/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 21.02.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Pšenák Peter) stretnutia č. 11669 medzi HC 07 DETVA s.r.o. a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 17.02.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný lekár stretnutia (jedna osoba pre obidve družstvá) v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XIII. V stretnutí nedošlo k zraneniu hráčov obidvoch družstiev.

Dané na vedomie SK: – 21.02.2019.

Sankcie DK: HC 07 DETVA s.r.o. pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HC 07 DETVA s.r.o. v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 46201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/6/2018/2019  (Doručená 20.02.2019 – Žiadosť o zmenu zvyšku disciplinárnej sankcie na podmienečnú )

Popis situácie: HK Brezno doručilo žiadosť o zmenu zvyšku disciplinárnej sankcie na podmienečnú, kde žiada o zmenu sankcie na podmienečnú, v prípade (Rozhodnutie č. 4/5/2018/2019 (Podnet č.3 zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.02.2019)) za disciplinárne previnenie hráča HK Brezno, Štefana Makušu, v stretnutí 1. ligy starších žiakov 8. ročníkov, zo stretnutia HK Brezno – HK Považská Bystrica, zo dňa 02.02.2019. HK Brezno uviedlo zápasy, v ktorých hráč Štefan Makuša nenastúpi na majstrovské stretnutia. HK Brezno uhradilo poplatok za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie.

Uloženie sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH:

V zmysle všeobecnej časti, prvej hlavy, článku 30 bod 1. DP SZĽH – podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie – v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak správanie postihnutého dostatočne odôvodňuje záver, že disciplinárna sankcia splnila účel, môže disciplinárny orgán na základe písomnej žiadosti postihnutého po vykonaní polovice disciplinárnej sankcie podmienečne odloží výkon zvyšku disciplinárnej sankcie, ak sa podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie neprieči účelu uloženej disciplinárnej sankcie. K žiadosti musí priloží doklad o úhrade poplatku za žiadosť o podmienečné odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie, pričom musia byť uhradené aj poplatky a pokuty uložené v rozhodnutí príslušného disciplinárneho orgánu.

V zmysle všeobecnej časti, prvej hlavy, článku 30 bod 2. DP SZĽH – Pri podmienečnom odložení výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie podľa odseku 1, disciplinárny orgán zároveň určí skúšobnú dobu na 3 mesiace až 24 mesiacov.

Výrok: Disciplinárne obvinenému hráčovi Štefan Makuša (č. RP 31051, klub: HK Brezno) sa ukladá podmienečne odloženie výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (2 zápasy) v skúšobnej dobe 3 mesiace od dátumu 25.02.2019 (v prípade skončenia aktuálneho ročníka sa zvyšok lehoty podmienečného trestu prenáša do súťažného ročníka 2019/2020). Hráč Štefan Makuša môže opäť nastúpiť na majstrovské stretnutia v termíne od 25.02.2019.

Hlasovanie zo dňa 21.02.2019 : Za – 4, Proti – 0, Zdržali sa – 0, Neprítomní – 2.

Dané na vedomie SK: – 21.02.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Brezno.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: