Zápisnica disciplinárnej komisie č. 7 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 7 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 28.02.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/7/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Iva Hanousková) stretnutia č. 7449 medzi HC ’05 Banská bystrica a MHK Dolný Kubín zo dňa 23.2.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov. Podnet na hlavného štatistika (Iva Hanousková) stretnutia č. 7449 medzi HC ’05 Banská bystrica a MHK Dolný Kubín zo dňa 23.2.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VIII. Dôkladné vypĺňanie farby dresov družstiev.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedený počet divákov resp. dôkladné vypĺňanie farby dresov.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC´05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/7/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia (Sejna Milan, Lehotský Patrik) stretnutia č. 5449 medzi MHK Dolný Kubín a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 21.02.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Sejna Milan, Lehotský Patrik.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/7/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia (Volna Peter, Fleško Miroslav) stretnutia č. 7481 MHA Martin a HKM Zvolen – mládež zo dňa 28.02.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Volna Peter, Fleško Miroslav.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/7/2018/2019 (Podnet č. 4  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Marcin Groblicki) stretnutia č. 12656 medzi Podhale Nowy targ a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 24.2.2019, na základe porušenia čl. III. ods. 3.11.3.7 SP SZĽH resp. usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný sumár vyšších trestov oboch družstiev v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. II.

Podnet na zapisovateľa (Marcin Groblicki) stretnutia č. 12656 medzi Podhale Nowy targ a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 24.2.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/7/2018/2019 (Podnet č. 5  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Olga Rokicka) č. 11656 medzi Podhale Nowy targ a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 24.2.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára domácich v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XI.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/7/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 15 /18-19 zo dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež a doručeného vyjadrenia, SK SsZĽH rozhodla že došlo k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku stretnutia 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež.

Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala doručený zápis o stretnutí, ktorí bol pred zápasom riadne podpísaný trénerom a vedúcim družstva HK ’95 Považská Bystrica v stretnutí č. 7441 a zároveň v podpísanom predzápasovom zápise o stretnutí systém SZĽH vygeneroval poznámku: ,,Hráč prekročil maximálny povolený počet zápasov za 1 deň‘‘. Taktiež nie je možné skontrolovať štart hráča v zápase podľa štatistického listu (bobkáč), nakoľko ho družsto HK ’95 Považská Bystrica nevyhotovila. Vedúci družstva a tréner taktiež podpísali pozápasový zápis o stretnutí, kde je uvedený menovaný hráč.

Riešenie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441, zo dňa 16.2.2019, družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež a doručeného vyjadrenia, trestá družstvo starších žiakov HK ’95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia I. ligy starších žiakov č. 7441 zo dňa 16.2.2019 družstiev HK ’95 Považská Bystrica – HKM Zvolen – mládež výsledkom 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Zvolen – mládež z dôvodu, neoprávneného štartu hráča HK ’95 Považská Bystrica Marka Hrenáka, narodeného 23.11.2005, RP3068.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Tréner HK ’95 Považská Bystrica – napomenutie (prvý prípad).

Zapisovateľ HK ’95 Považská Bystrica – napomenutie (prvý prípad).

Klub HK ’95 Považská Bystrica – pokuta vo 30,- € (slovom: tridsať EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Poznámka DK SsZĽH: Informačný systém SZĽH, upozornil v predzápasovom zápise o stretnutí na túto skutočnosť.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019; Prvá hlava, Všeobecná časť, Článok 9; Osobitná časť Hlava 1, I. druhy trestov, Článok 1. Neoprávnený štart: 1.1.4;

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK ’95 Považská Bystrica v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 67201819 – Sankcia spolu – 40,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ’95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/7/2018/2019 (Podnet č. 6  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 28.02.2019)

Popis situácie: Na základe získaných informácii, dňa 24.02.2019 sa odohrali udalosti v rozpore so stanovami, smernicami SZĽH, na štadióne v Nowom Targu.

Dané na vedomie SK: – 28.02.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Klub HK Podhale Nowy Targ – pokuta vo 90,- € (slovom: deväťdesiat EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Zároveň ukladá povinnosť klubu HK Podhale Nowy Targ aby posilnil usporiadateľskú službu počas zápasov.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 2 Výtržnosti a fyzické napádanie, nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH).

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HK Podhale Nowy Targ v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 77201819 – Sankcia spolu – 100,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Podhale Nowy Targ.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Podnet č. 1/7/2018/2019

Popis situácie: Podľa dostupných informácii, sa mali udiať udalosti, ktoré sa odohrali dňa 23.02.2019 počas zápasu číslo 6446, na zimnom štadióne v Žiline, medzi MsHKM Žilina a HKM Zvolen – mládež. DK SsZĽH žiada oznamovateľa, aby splnil náležitosti podania sťažnosti.

Vyjadrenie: DK SsZĽH pozastavuje činnosť rozhodcu SsZĽH Štefana Ragulíka do prešetrenia prípadu.

 

 Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: