Zápisnica disciplinárnej komisie č. 8 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 8 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 07.03.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/8/2018/2019  (Podnet zo dňa 02.03.2019)

Popis situácie: Na základe zistených skutočností a doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia 1. liga starších žiakov 8.ročník č. 8452, zo dňa 02.03.2019, družstiev MsHKM Žilina – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, bol hráčovi MsHKM Žilina Andrej Tomašec, č. 13, č. RP 30784, udelený trest v hre a za kopnutie protihráča.

Dané na vedomie SK: – 04.03.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH:

Disciplinárne obvinený hráč Andrej Tomašec (č. RP 30784, klub: MsHKM Žilina) sa uznáva vinným z toho, že dňa 02.03.2019 v stretnutí 1. ligy starších žiakov 8.ročník, stretnutia č. 8452 v čase 56:44 kopol protihráča a obdržal trest v hre (TH) za KOP, tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 24, Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za to sa mu ukladá podľa ustanovenia 24.1 Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia činnosti na zápasy s účinnosťou od 02.03.2019. Hráč vykoná svoj trest nenastúpením na stretnutia hrané dňa 03.03.2019 a 06.03.2019. Hráč Tomašec Andrej, pokiaľ splní vyššie uvedené podmienky trestu môže opäť nastúpiť na stretnutia od dátumu 07.03.2019.

Hlasovanie per rollam: Vzhľadom k časovému harmonogramu súťaží bolo vykonané dňa 04.03.2019 hlasovanie per rollam s nasledujúcim výsledkom: Za – 4, Proti – 0, Zdržali sa – 1, Nehlasoval – 1.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 18201819 – Sankcia spolu – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/8/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Gombová Petra) č. 5452 medzi HT MHK 32 Liptovský Mikuláš a MsHKM Žilina zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuály pre činovníkov stretnutia – nepodpísaný hlavný usporiadateľ stretnutia v kontrolnom predzápasovom zápise o stretnutí a v pozápasovom zápise o stretnutí. Taktiež uvedené v Usmernení SsZĽH č. 3 (2018/2019) ods. XII.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019.

Sankcie DK: HT MHK 32 Liptovský Mikuláš pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá HT MHK 32 Liptovský Mikuláš v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 28201819 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HT MHK 32 Liptovský Mikuláš.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 3/8/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Gombová Petra) č. 6452 medzi HT MHK 32 Liptovský Mikuláš a MsHKM Žilina zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HT MHK 32 Liptovský Mikuláš

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/8/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Marciňa Branislav) č. 5453 medzi HK ’95 Považská Bystrica a MHK Dolný Kubín zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ’95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/8/2018/2019 (Podnet č. 4  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Marciňa Branislav) č. 5453 medzi HK ’95 Považská Bystrica a MHK Dolný Kubín zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Podnet na hlavného štatistika (Marciňa Branislav) č. 6453 medzi HK ’95 Považská Bystrica a MHK Ružomberok zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIV Ak sa náhodou rozhodca nominovaný na stretnutie nenachádza v IS SZĽH alebo stretnutie rozhodujú iné osoby ako rozhodcovia podľa SP SZĽH, je potrebné aby táto skutočnosť spolu s menami funkcionárov bola uvedená v zápise o stretnutí v časti poznámky.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ’95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/8/2018/2019 (Podnet č. 5  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Polievka Milan) č. 7455 medzi HC Lučenec a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/8/2018/2019 (Podnet č. 6  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Hanouskova Iva) stretnutia č. 6455 medzi HC ’05 Banská Bystrica a HKM RIMAVSKÁ SOBOTA  zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. VIII. ods. 2. porušenie nadriadené o dĺžke trestov (MT=1min).

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ´05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 8/8/2018/2019 (Podnet č. 7  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Drblík Michal) č. 8459 medzi HK ’95 Považská Bystrica a HC Lučenec zo dňa 6.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII jeden lekár stretnutia vykonáva lekára pre obidve družstvá – neuvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nie je uvedené meno, priezvisko a titul lekára hostí v pozápasovom zápise o stretnutí

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ´95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 9/8/2018/2019 (Podnet č. 8  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na rozhodcu stretnutia (Chrapčiak Samuel) stretnutia č. 6452 a 5452 medzi HT MHK 32 Liptovský Mikuláš a MsHKM Žilina zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. I. porušenie povinnosti uvedených v manuáli pre činovníkov stretnutia – nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí. Pochybenie rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, nesprávne uložený trest a uvedený do zápisu o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 07.03.2019

Sankcie DK: Rozhodca Chrapčiak Samuel pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Osobitná časť, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom a to tým spôsobom, že došlo k pochybeniu rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, vyššie popísaná situácia.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Chrapčiak Samuel v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Chrapčiak Samuel – 98201819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Chrapčiak Samuel.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 10/8/2018/2019 (Podnet č. 9  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia (Kurčík Martin, Farkaš Denis) č. 8455 medzi HT MHK 32 Liptovský Mikuláš a MsHKM Žilina zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Pravidiel ĽH (2018-2022), konkrétne č. 119 ods. I. – Za vrazenie na mantinel sa ukladá menší trest a osobný trest. nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 07.03.2019

Sankcie DK: Rozhodca Kurčík Martin pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Rozhodca Farkaš Denis pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Osobitná časť, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom a to tým spôsobom, že došlo k pochybeniu rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, vyššie popísaná situácia.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Kurčík Martin v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Farkaš Denis v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Kurčík Martin – 10811819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Variabilný symbol: Farkaš Denis – 10821819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Kurčík Martin a Farkaš Denis.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 11/8/2018/2019 (Podnet č. 1/7/2018/2019 zo dňa 01.03.2019)

Popis situácie ku dňu 01.03.2019: Podľa dostupných informácii, sa mali udiať udalosti, ktoré sa odohrali dňa 23.02.2019 počas zápasu číslo 6446, na zimnom štadióne v Žiline, medzi MsHKM Žilina a HKM Zvolen – mládež. DK SsZĽH žiada oznamovateľa, aby splnil náležitosti podania sťažnosti.

Vyjadrenie ku dňu 01.03.2019: DK SsZĽH pozastavuje činnosť rozhodcu SsZĽH Štefana Ragulíka do prešetrenia prípadu.

Popis situácie: Podnet na rozhodcu stretnutia Štefana Ragulíka, ktorého správanie bolo vyhodnotené ako nešportové správanie a naplnil tým skutkovú podstatu DP SZĽH, konkrétne článku 50, s poukazom na potrestanie čl. 8 všeobecnej časti disciplinárneho poriadku SZĽH, konkrétne všeobecná časť DP SZĽH, Tretia hlava – disciplinárne sankcie, článok 8, bod 2., písm. b), písm. bb), sa rozhodcovi Štefan Ragulík ukladá nepodmienečný trest zastavenia výkonu športovej činnosti do 30.04.2019 (vrátane).

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 07.03.2019

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Štefan Ragulík v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Štefan Ragulík – 118201819 – Sankcia spolu – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ragulík Štefan.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 12/8/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 18 /18-19 zo dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 17 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub HC 07 DETVA s.r.o. nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o. výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre HC 07 DETVA s.r.o. vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HC 07 DETVA s.r.o. uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 128201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 13/8/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 19 /18-19 zo dňa 07.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 17 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub HC 07 DETVA s.r.o. nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11665, zo dňa 5.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC 07 DETVA s.r.o. výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ.

Dané na vedomie SK: – 07.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre HC 07 DETVA s.r.o. vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HC 07 DETVA s.r.o. uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 138201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: