Rozhodnutie SK SsZĽH 25 / 2018-2019

 

Rozhodnutie  SK SsZĽH  25 / 18-19 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  20. 3. 2019.

Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie, II. ligy mladších žiakov č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica, SK SsZĽH pri kontrole predzápasového zápisu o stretnutí dňa 7.3.2019 prišla na nedostatky zo strany trénerov a vedúcich obidvoch družstiev, zapisovateľa stretnutia, rozhodcov stretnutia v zmysle SP SZĽH. Následne zaslala zainteresovaným stranám na vyjadrenie sa do 14.3.2019. SK SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla 20.3.2019.

 

 1.   Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie, II. ligy mladších žiakov č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica a doručených vyjadrení, SK SsZĽH rozhodla že nedošlo k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku stretnutia č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica.  . 
  .
  Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala hráčov, ktorí štartovali v zápase č. 12675 mali platné RP a žiadny z hráčov neštartoval proti SP SZĽH s dôsledkami kontumácie stretnutia. Funkcionári obidvoch družstiev, zapisovateľ stretnutia a rozhodcovia stretnutia, porušili SP SZĽH spolu s ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH . Hráči obidvoch družstiev nemôžu trpieť za pochybenia a nesplnenie si povinností zo strany funkcionárov družstiev, organizátora zápasu a rozhodcov stretnutia. 
  .
 2.   Tréner HC ‘05 Banská Bystrica, Pavol Babic, si nesplnil povinnosti trénera v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a previnil sa voči SP SZĽH v zmysle čl. VII, ods. 7.2.1.1 SP SZĽH – nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. 
  .
 3.   Vedúci družstva HC ‘05 Banská Bystrica, Peter Galik, si nesplnil povinnosti vedúceho družstva v zmysle čl V, ods. 5.5.2.1 SP SZĽH a previnil sa voči SP SZĽH v zmysle čl. VII, ods. 7.7.1.1 SP SZĽH – nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. 
  .
 4.   Tréner Podhale Nowy Targ, Peter Bohunicki, si nesplnil povinnosti trénera v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a previnil sa voči SP SZĽH v zmysle čl. VII, ods. 7.2.1.1 SP SZĽH – nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. 
  .
 5.   Vedúci družstva Podhale Nowy Targ, Tomasz Rusnak, si nesplnil povinnosti vedúceho družstva v zmysle čl V, ods. 5.5.2.1 SP SZĽH a previnil sa voči SP SZĽH v zmysle čl. VII, ods. 7.7.1.1 SP SZĽH – nevykoná kontrolu predzápasovej súpisky družstva pred začiatkom zápasu. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. 
  .
 6.   Zapisovateľ stretnutia, Olga Rakicka, si nesplnila povinnosti zapisovateľa v zmysle Manuálu pre činovníkov stretnutia – predzápasový zápis odošle zodpovedným osobám na podpis (Tréner, Hlavný usporiadateľ, Vedúci družstva) a previnila sa voči Usmerneniu pre rozhodcov, štatistikov, zapisovateľov a klubových funkcionárov po zavedení systému elektronickej matriky informačného systému SZĽH. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. 
  .
 7.   Rozhodcovia stretnutia, Miroslav Fleško a Milan Florek, si nesplnili povinnosti rozhodcov v zmysle čl. V, ods. 6.5.6.3 SP SZĽH a previnil sa voči SP SZĽH v zmysle čl. VII, ods. 7.3.1.1 SP SZĽH – nevykoná kontrolu súpisky družstiev najmenej 30 minút pred začiatkom zápasu. Tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH. Tento prípad dáva na vedomie KR SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle SP SZĽH.

 

 

                        Andrej Jakubec                                                               Ing. Ľuboš Jakubec
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RRM SsZĽH

 

Sledovanie: