Zápisnica disciplinárnej komisie č. 9 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 9 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 20.03.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

 

Oprava rozhodnutia č. 10/8/2018/2019 (Podnet č. 9  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019)

Rozhodnutie č. 10/8/2018/2019 (Podnet č. 9  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 07.03.2019) znie:

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia (Kurčík Martin, Farkaš Denis) č. 8455 medzi HC Lučenec a HC´05 Banská Bystrica zo dňa 2.3.2019, na základe porušenia Pravidiel ĽH (2018-2022), konkrétne č. 119 ods. I. – Za vrazenie na mantinel sa ukladá menší trest a osobný trest. nepodpísané poznámky v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 20.03.2019

Sankcie DK: Rozhodca Kurčík Martin pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Rozhodca Farkaš Denis pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Osobitná časť, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom a to tým spôsobom, že došlo k pochybeniu rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, vyššie popísaná situácia.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Kurčík Martin v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Farkaš Denis v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Kurčík Martin – 10811819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Variabilný symbol: Farkaš Denis – 10821819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Kurčík Martin a Farkaš Denis.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 1/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 20 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 16 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o.  nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o.  výsledkom 5 : 0 a priznaním 2  bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre HC MŠHK-mládež Prievidza, n.o. vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MŠHK-mládež Prievidza, n.o. uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 19201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK-mládež Prievidza, n.o.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 21 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania, uvedenom v rozhodnutí SK SsZĽH 16 / 18-19, zo zasadnutia súťažnej komisie Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja dňa 28.2.2019 a informácii z IS SZĽH trestá klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o. nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy mladších žiakov č. 12667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12667, zo dňa 16.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva Podhale Nowy Targ.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre HC MŠHK-mládež Prievidza, n.o. vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MŠHK-mládež Prievidza, n.o. uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 29201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK-mládež Prievidza, n.o.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

 

 

Rozhodnutie č. 3/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 22 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania a informácii z IS SZĽH trestá klub Podhale Nowy Targ nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11682, zo dňa 17.3.2019, družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – Podhale Nowy Targ, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11682, zo dňa 17.3.2019, družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – Podhale Nowy Targ výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK-mládež Prievidza, n.o..

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre Podhale Nowy Targ vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá Podhale Nowy Targ uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 39201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 23 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania a informácii z IS SZĽH trestá klub Podhale Nowy Targ nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy mladších žiakov č. 12682, zo dňa 17.3.2019, družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – Podhale Nowy Targ, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy mladších žiakov č. 12682, zo dňa 17.3.2019, družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – Podhale Nowy Targ výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK-mládež Prievidza, n.o..

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre Podhale Nowy Targ vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá Podhale Nowy Targ uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 49201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 24 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe nedostavenia sa na stretnutie v termíne konania a informácii z IS SZĽH trestá klub Podhale Nowy Targ nasledovne: V zmysle čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH – pre nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy starších žiakov č. 11680, zo dňa 10.3.2019, družstiev HC 07 DETVA s.r.o. – Podhale Nowy Targ, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.1 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia II. ligy starších žiakov č. 11680, zo dňa 10.3.2019, družstiev HC 07 DETVA s.r.o. – Podhale Nowy Targ výsledkom 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC 07 DETVA s.r.o..

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK:

Pokuta pre Podhale Nowy Targ vo výške 43,- €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351; najneskôr do 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3;

Úhrada: DK SsZĽH ukladá Podhale Nowy Targ uhradiť na účet SsZĽH poplatok 10,- € za   prerokovanie   prípadu   uloženia   disciplinárneho   previnenia  podľa článku 51 – DP SZĽH. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH:SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Doklad o uhradení poplatku za prerokovanie disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SZĽH. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 59201819 – Sankcia spolu – 53,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/9/2018/2019 (Rozhodnutie SK SsZĽH 25 /18-19 zo dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia, II. ligy mladších žiakov č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica, SK SsZĽH pri kontrole predzápasového zápisu o stretnutí dňa 7.3.2019 prišla na nedostatky zo strany trénerov a vedúcich obidvoch družstiev, zapisovateľa stretnutia, rozhodcov stretnutia v zmysle SP SZĽH. Následne zaslala zainteresovaným stranám na vyjadrenie sa do 14.3.2019. SK SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla 20.3.2019.

Na základe doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutie, II. ligy mladších žiakov č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica a doručených vyjadrení, SK SsZĽH rozhodla že nedošlo k porušenie SP SZĽH, ktoré má za následok kontumáciu alebo anulovanie výsledku stretnutia č. 12675, zo dňa 3.3.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – HC ‘05 Banská Bystrica.

Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala hráčov, ktorí štartovali v zápase č. 12675 mali platné RP a žiadny z hráčov neštartoval proti SP SZĽH s dôsledkami kontumácie stretnutia. Funkcionári obidvoch družstiev, zapisovateľ stretnutia a rozhodcovia stretnutia, porušili SP SZĽH spolu s ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH . Hráči obidvoch družstiev nemôžu trpieť za pochybenia a nesplnenie si povinností zo strany funkcionárov družstiev, organizátora zápasu a rozhodcov stretnutia.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Zúčastnené osoby

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/9/2018/2019  (Podnet zo dňa 19.03.2019)

Popis situácie: Na základe zistených skutočností a doručeného zápisu o stretnutí zo stretnutia 2. ligy starších žiakov 8.ročník + 7.ročník č. 11686, zo dňa 19.03.2019, družstiev Podhale Nowy Targ – MHK Dubnica nad Váhom, bol brankárovi Podhale Nowy Targ Zajac Kacper Józef č. 33, č. RP 30691, udelený trest v hre za úder „vyrážačkou“.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku SZĽH:

Disciplinárne obvinený hráč Zajac Kacper Józef (č. RP 30691, klub: Podhale Nowy Targ) sa uznáva vinným z toho, že dňa 19.03.2019 v stretnutí 2. liga starších žiakov 8.ročník + 7.ročník č. 11686 v čase 57:32 udrel protihráča a obdržal trest v hre (TH), tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa článku 50, Hlavy I. oddiel II. osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za to sa mu ukladá podľa ustanovenia čl. 8 všeobecnej časti disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia činnosti na 2 zápasy s účinnosťou od 19.03.2019.

Hlasovanie: Za – 4, Proti – 0, Zdržali sa – 0, Nehlasovali – 2.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá Podhale Nowy Targ v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 79201819 – Sankcia spolu – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 8/8/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Florková Zúzana) č. 11681 medzi HK ALTIS Orava a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 10.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VI.  – dôsledné vyplňovanie trestov v zápise o stretnutí, konkrétne aby bolo uvedené číslo potrestaného hráča resp. označenie hráčskej lavice.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ALTIS Orava.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 9/8/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na štatistika stretnutia (Vicenova Alžbeta) stretnutia č. 5470 medzi MsHKM Žilina HK ’95 Považská Bystrica a  zo dňa 16.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VII. – ak sa stretnutie začne s oneskorením, musí byť zmenený aj čas začiatku stretnutia na prednej strane zápisu o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 10/8/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Marko Milan) č. 6459 medzi HKM RIMAVSKÁ SOBOTA a HK ’95 Považská Bystrica zo dňa 6.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM RIMAVSKÁ SOBOTA.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 11/8/2018/2019 (Podnet č. 4  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Vrchovský Erik) č. 6458 medzi MsHKM Žilina a HK Brezno zo dňa 6.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení. Taktiež porušenie Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár musí mať uvedené meno, priezvisko, titul v pozápasovom zápise o stretnutí.

Podnet na zapisovateľa (Vrchovský Erik) č. 5458 medzi MsHKM Žilina a HK Brezno zo dňa 6.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. VI – Dôsledné vyplňovanie trestov v zápise o stretnutí, konkrétne aby bolo uvedené číslo potrestaného hráča resp. označenie hráčskej lavice (pri treste nie je uvedené číslo potrestaného hráča).

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 12/8/2018/2019 (Podnet č. 5  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Solin Peter) stretnutia č. 12673 medzi MHK Dubnica nad Váhom a MŠHK-mládež Prievidza, n.o.  zo dňa 3.3.2019, na základe porušenia Smernica SZĽH pre výkon pravidiel hry a výnimiek v zápasoch vekovej kategórie mladších žiakov – 5. a 6. triedy, pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. VIII. ods. 2. porušenie nadriadené o dĺžke trestov (MT=1min).

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 13/8/2018/2019 (Podnet č. 6  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Pšenák Peter) č. 12680 medzi HC 07 DETVA s.r.o. a Podhale Nowy Targ zo dňa 10.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Podhale Nowy Targ.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 14/8/2018/2019 (Podnet č. 7  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na hlavného štatistika (Debnár Marek) č. 6461 medzi HKM Zvolen – mládež a MHK Ružomberok zo dňa 8.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Podnet na hlavného štatistika (Debnár Marek) č. 8466 medzi HKM Zvolen – mládež a HK Brezno zo dňa 16.3.2019, na základe porušenia usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. IX. Dôkladné vypĺňanie návštevníkov na stretnutí resp. počtu divákov.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 15/8/2018/2019 (Podnet č. 8  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 20.03.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Kubíková Katarína) č. 54655 medzi HK ’95 Považská Bystrica a MŠK Púchov zo dňa 9.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení. Taktiež porušenie Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár musí mať uvedené meno, priezvisko, titul v pozápasovom zápise o stretnutí.

Dané na vedomie SK: – 20.03.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ’95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: