Zápisnica disciplinárnej komisie č. 10 (2018/2019) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie č. 10 (2018/2019)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 05.04.2019

 

Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami a podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“) na svojom zasadnutí. DK vydala nasledovné rozhodnutia v tomto poradí:

Rozhodnutie č. 1/10/2018/2019 (Podnet č. 1  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 05.04.2019)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa (Golianová Silvia) č. 12687 medzi HC 07 DETVA s.r.o.  a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 24.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení.

Podnet na rozhodcov stretnutia (Rajčan Miroslav, Píš Július) č. 12687 medzi HC 07 DETVA s.r.o.  a HC ’05 Banská Bystrica zo dňa 24.3.2019, na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 3 (2018/2019), konkrétne ods. XIII Lekár domácich a hostí stretnutia musí potvrdiť zápis o stretnutí po jeho skončení. (rozhodcovia zaslali nepodpísaný zápis lekárom – neboli zranenia)

Dané na vedomie SK: – 05.04.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 DETVA s.r.o., Rajčan Miroslav, Píš Július.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 2/10/2018/2019 (Podnet č. 2  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 05.04.2019)

Popis situácie: Podnet na štatistika (Marciňa Branislav) a zapisovateľa (Kubíková Katarína) č. 8478 medzi HK ’95 Považská Bystrica a HK Brezno zo dňa 30.3.2019. Upozornenie že pri udelení trestu MT, ML, OT,OK TH pp 116 sa skratka do zápisu píše HRACI (nie NESPH). Pri udelení trestu MT, ML, OT, OK, TH pp 168 sa skratka do zápisu píše NESPH. Pri udelení trestu pre HL ( funkcionárovi družstva) sa ako skratka uvádza FUNKC. Pri tejto evidencii v IS SZĽH, v zápise o stretnutí pri výbere trestu ukazuje aj čísla trestov. Po nahlásení pravidla zo strany rozhodcov je potrebné aby to v informačnom systéme opravili a aby bolo v súlade číslo trestu s názvom trestu.

Zároveň upozorňujeme na dôsledné vypĺňanie trestov a najmä osobných trestov do konca stretnutia s poukazom na nešportové správanie sa hráčov prípadne iných osôb zúčastnených na stretnutiach organizovaných SsZĽH.

Dané na vedomie SK: – 05.04.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK ’95 Považská Bystrica, rozhodcovia stretnutia Daniel Hodoň a Oliver Tamaši.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

  

Rozhodnutie č. 3/10/2018/2019 (Podnet č. 3  zo zasadnutia SK SsZĽH dňa 05.04.2019)

Popis situácie: Podnet na jedného z rozhodcov stretnutia (Vrbinský Patrik) č. 6477 medzi MŠK Púchov a HKM RIMANSKÁ SOBOTA zo dňa 26.3.2019. Rozhodca Patrik Vrbinský  v zaslanej obálke na SsZĽH nepriložil kontrolný predzápasový zápis o stretnutí. Na základe porušenia Usmernenia SsZĽH č. 2 (2018/2019), konkrétne ods. 9. Všetky zápisy zo stretnutí riadených SsZĽH je potrebné zapslať na SsZĽH.

Dané na vedomie SK: – 05.04.2019

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 31.01.2019

Sankcie DK: Rozhodca Vrbinský Patrik pokuta znížená o polovicu vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 9,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom bod 38.1. s poukazom na bod 38.1.1 za porušenie súťažného poriadku rozhodcom sa považuje nedostatočne a neúplne vyplnený zápis, príp. jeho oneskorené doručenie, oneskorené dostavenie sa na zápas nekompletné údaje, nedodržanie ustanovení Súťažného poriadku SZĽH o povinnostiach rozhodcov a pod.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Vrbinský Patrik v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného

v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia.

Variabilný symbol: Vrbinský Patrik – 31001819 – Sankcia spolu – 19,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Vrbinský Patrik.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

JUDr. Igor Hus, v. r.                                                            Ing. Ľuboš Jakubec, v. r.

predseda DK SsZĽH                                                                  RRM SsZĽH

 

Sledovanie: