Rozhodnutie SK SsZĽH č. 4 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 4 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  20. 9. 2019.

 

  1.   Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7303, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo starších žiakov HKM RIMAVSKÁ SOBOTA za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7303, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA ponechaním výsledku 9 : 1 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ‘05 Banská Bystrica z dôvodu neoprávneného štartu hráča HKM RIMAVSKÁ SOBOTA Adama Budaia, narodeného 25.8.2006, RP30986. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Peter Filipiak st., v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020. 
    .
  2.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu HKM RIMAVSKÁ SOBOTA poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 04201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
    .
  3.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: