Rozhodnutie SK SsZĽH č. 7 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 7 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  26. 9. 2019.

 

  1.   Na základe doručeného zápisu o stretnutí a informácii z IS SZĽH zo stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5304, zo dňa 14.9.2019, družstiev HKM Zvolen – mládež – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., trestá družstvo mladších žiakov MŠHK-mládež Prievidza, n.o. za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.6.1.4 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5304, zo dňa 14.9.2019, družstiev HKM Zvolen – mládež – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. ponechaním výsledku 31 : 6 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Zvolen – mládež z dôvodu neoprávneného štartu hráčov družstva MŠHK-mládež Prievidza, n.o. Štart hráčov neoprávnil žiadny funkcionár družstva. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Róbert Karšay, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020. 
    .
  2.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu MŠHK-mládež Prievidza, n.o. poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 07201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
    .
  3.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH :
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: