Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 3 (2019/2020) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 3 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

17.10.2019, 24.10.2019

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

 

Rozhodnutie č. 01/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 01/02/2019/2020.

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok, trestá družstvo mladších žiakov HK ‘95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok stanovením výsledku 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Ružomberok z dôvodu neoprávneného štartu hráča HK ‘95 Považská Bystrica Martina Valla RP36182. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Ján Hrenák, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 10.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Ján Hrenák, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Juraj Švec ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 04.11.2019 do 04.12.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HK ‘95 Považská Bystrica) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 1031920 – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Juraj Švec a HK ‘95 Považská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 02/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

1) SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil tréner domáceho družstva p. Jozef RAKOŠ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.4.2.5. SP SZĽH a čl. V, ods. 8 Smernice SZĽH pre súťaže MŽ 2019/2020, previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.2.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.

 

2) SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil vedúci domáceho družstva p. Peter GÁLIK voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.

 

3) SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil tréner hosťujúceho družstva p. Matej LIPNICKÝ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.4.2.5. SP SZĽH a čl. V, ods. 8 Smernice SZĽH pre súťaže MŽ 2019/2020, previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.2.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.

 

4) SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil vedúci hosťujúceho družstva p. Denisa DOBISOVÁ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnila sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.

 

5) SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil zapisovateľ, resp. štatistik stretnutia p. Iva HANOUSKOVÁ voči dodržaniu čl. VI, ods. 6.1.2. SP SZĽH v znení viacerých bodov a previnila sa v zmysle Manuálu pre činovníkov stretnutia, Usmernenia o činovníkoch stretnutia SZĽH a Usmernenie SsZĽH 2019/2020 vo viacerých bodoch. Na základe skutočností sa tým previnil aj organizátor zápasu HC ‘05 Banská Bystrica v zmysle č. VII, ods. 7.5.5. SP SZĽH.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Konanie ad 1 :

Voči osobe – trénerovi družstva Jozef Rakoš, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

Konanie ad 2 :

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Peter Gálik ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 04.11.2019 do 04.12.2019.

Konanie ad 3 :

Voči osobe – trénerovi družstva Matej Lipnický, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

Konanie ad 4:

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Denisa Dobisová ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 04.11.2019 do 04.12.2019.

Konanie ad 5:

HC‘05 Banská Bystrica pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že boli viaceré pochybenia v evidencii zápisu o stretnutí.

Úhrady ku konaniam ad 2 a ad 4: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HC ‘05 Banská Bystrica) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Úhrada ku konaniu ad 2, ad 4, ad 5: DK SsZĽH ukladá HC ‘05 Banská Bystrica v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Úhrada poplatkov:

HC ‘05 Banská Bystrica WHITE  – Peter Gálik – 15,- €

HC ‘05 Banská Bystrica RED  – Denisa Dobisová – 15,- €

HC‘05 Banská Bystrica – zapisovateľ 12,- €

HC‘05 Banská Bystrica – prerokovanie 10,- €

Sankcia spolu – 52,- €.

Variabilný symbol: 2031920

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ‘05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 03/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa a štatistika (Martina Smolková) č. 6335 medzi MsHKM Žilina a HK Altis Orava zo dňa 12.10.2019, na základe neuvedenia lekára hostí, (SP SZĽH, Usmernenie SsZĽH), pri vylúčení je uvedená dĺžka 2 min (avšak má byť 1 min – MŽ), nesprávne uvedené hodnoty + a -, nesprávne uvedený zápis v čase 59:07, čo nemá vplyv na výsledok stretnutia ale na administratívu spojenú so situáciou v čase 59:07).

Dané na vedomie SK: – 17.10.2019.

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 3031920 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

Rozhodnutie č. 04/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa a štatistika (Alexandra Pecníková) č. 6336 medzi MHK Ružomberok a MHK Dubnica nad Váhom zo dňa 12.10.2019, na základe neuvedenia lekára hostí, (SP SZĽH, Usmernenie SsZĽH), pri vylúčení je uvedená dĺžka 2 min (avšak má byť 1 min – MŽ), chybne uvedené začiatky a konce trestov (1x uvedený po skončení riadneho hracieho času).

Dané na vedomie SK: – 17.10.2019.

Sankcie DK: MHK Ružomberok pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MHK Ružomberok v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 4031920 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHK Ružomberok.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

Rozhodnutie č. 05/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa a štatistika (Bartovičová Mária, Katarína) č. 5330 medzi HC Lučenec a HT MHK 32 Liptovský Mikuláš zo dňa 12.10.2019, na základe chybne vypočítaných striel a zásahov (poznamenávam strely nerovná sa zásahy plus góly), trest za VELAH bol pridelený hráčovi nie HL (pravidlá ĽH), chybne uvedené góly brankárov, chybne uvedená situácia pri góle (správne má byť TS, uvedené bolo SN), uvedený neskorý začiatok ale nie je uvedený čas kedy a ani čas nie je v zápise zmenený.

Dané na vedomie SK: – 17.10.2019.

Sankcie DK: HC Lučenec pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HC Lučenec v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 5031920 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 06/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na organizátora stretnutia HKM Zvolen – mládež, zápas č. 7360 medzi HKM Zvolen – mládež a HK Brezno zo dňa 20.10.2019, na základe nepotvrdenia lekára domácich resp. lekára hostí. Zápis elektronicky nepotvrdil lekár.

Dané na vedomie SK: – 24.10.2019.

Sankcie DK: HKM Zvolen – mládež pokuta vo výške paušálu zapisovateľa – 12,- € (slovom: dvanásť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá HKM Zvolen – mládež v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 6031920 – Sankcia spolu – 22,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen Mládež.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 07/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8331 za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Ing. Igor Marták, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 24.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Ing. Igor Marták, DK sa ukladá pokutu vo výške 15,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí. Potvrdil iba vedúci družstva MsHKM Žilina.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MsHKM Žilina) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 7031920 – Sankcia – 25,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ing. Igor Marták a MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 08/03/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 6349 za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 24.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Juraj Ostrolucký, DK sa ukladá pokutu vo výške 15,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí. Potvrdil iba vedúci družstva HC 07 Detva.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HC 07 Detva) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 8031920 – Sankcia – 25,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Juraj Ostrolucký a HC 07 Detva.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

                 JUDr. Igor Hus                                                              Peter Matejka
                predseda DK SsZĽH                                                                          RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: