Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 1 (2019/2020) 

 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie č. 01 (2019/2020)

 

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch 12.09.2019, 26.09.2019, 03.10.2019

 

Podkladom pre rozhodnutia, pokyny a usmernenia bolo dosiahnutie zjednotenia postupu v rámci regionálnych Disciplinárnych komisií a Disciplinárnej komisie SZĽH. Vzhľadom k týmto skutočnostiam, bolo dňa 01.10.2019 doručené na Disciplinárnu komisiu SsZĽH (ďalej len „DK“) „Metodické usmernenie“, na základe, ktorého Disciplinárna komisia SsZĽH vydáva nasledovné usmernenia, pokyny a rozhodnutia.

 

            Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/01/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v pôsobnosti SsZĽH:

  • Podpisovanie zápisov prostredníctvom elektronického systému, všetky zúčastnené osoby. V prípade problémov so systémov, treba všetky okolnosti uviesť do zápisu o stretnutí.
  • Vybavenie šatní pre rozhodcov, tak aby spĺňali požiadavky noriem SZĽH, najmä vo veciach bezpečnosti a technických noriem.
  • Uvádzanie čísel trestaných hráčov, správne uvádzanie pomenovanie trestov ako napr. MT, VT, OT a pod.
  • Uvádzať presný začiatok zápasu a koniec zápasu v zápise o stretnutí.
  • Uvádzanie počtu divákov v stretnutiach.
  • Podpis lekára na inom mieste v zápise, resp. meno a priezvisko lekára neuvedené v kolónke hostia.

 

DK SsZĽH upozorňuje kluby, rozhodcov, činovníkov mimo ľadu a všetky ďalšie zúčastnené osoby, ktoré sa podieľajú na vedení, organizácii, priebehu a spolupráci pri majstrovských stretnutiach ľadového hokeja, ktoré sú v pôsobnosti SsZĽH na dôsledné dodržiavanie smerníc, stanov a poriadkov SZĽH, pravidiel ľadového hokeja 2018 – 2022 a ostatných súvisiacich listín.

 

Rozhodnutie č. 2/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 1 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8304, zo dňa 14.9.2019, družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – HC ‘05 Banská Bystrica, trestá družstvo starších žiakov MŠHK-mládež Prievidza, n.o. za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8304 zo dňa 14.9.2019 družstiev MŠHK-mládež Prievidza, n.o. – HC ‘05 Banská Bystrica ponechaním výsledku 2 : 9 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ‘05 Banská Bystrica z dôvodu neoprávneného štartu hráča MŠHK-mládež Prievidza Oliviera Drugdu, narodeného 20.8.2007, RP37986. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Dušan Žember, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Dušanovi Žemberovi, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Mgr. Radoslav Vrtiel ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o.) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 2011920 – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Mgr. Radoslav Vrtiel a MŠHK-mládež Prievidza, n.o.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 3/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 2 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8306, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC 07 Detva – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, trestá družstvo starších žiakov HC 07 Detva za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8306, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC 07 Detva – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš stanovením výsledku 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HT MHK 32 Liptovský Mikuláš z dôvodu neoprávneného štartu hráčov HC 07 Detva a to: Miroslava Móca, narodeného 13.10.2006, RP31166; Nicolasa Debnára, narodeného 27.10.2006, RP31168; Tima Zošiaka, narodeného 3.7.2007, RP31373 a Nicolasa Vidličku, narodeného 18.4.2007, RP31160. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Jurajovi Ostrolúckemu, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Jozef Výbošťok ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HC 07 Detva) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 3011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Jozef Výbošťok a HC 07 Detva.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 4/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 3 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6308, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC 07 Detva – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš, trestá družstvo mladších žiakov HC 07 Detva za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6308, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC 07 Detva – HT MHK 32 Liptovský Mikuláš ponechaním výsledku 4 : 13 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HT MHK 32 Liptovský Mikuláš z dôvodu neoprávneného štartu hráčov HC 07 Detva a to: Mareka Kminiaka, narodeného 22.9.2008, RP33252; Mareka Malčeka, narodeného 20.5.2009, RP33938; Maxima Moravíka, narodeného 13.9.2008, RP33989 a Františka Kamenského, narodeného 13.5.2009, RP37445. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Jurajovi Ostrolúckemu, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Mária Malčeková ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HC 07 Detva) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 4011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Mária Malčeková a HC 07 Detva.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 5/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 4 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7303, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo starších žiakov HKM RIMAVSKÁ SOBOTA za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7303, zo dňa 14.9.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA ponechaním výsledku 9 : 1 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ‘05 Banská Bystrica z dôvodu neoprávneného štartu hráča HKM RIMAVSKÁ SOBOTA Adama Budaia, narodeného 25.8.2006, RP30986. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Peter Filipiak st., v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Peter Filipiak st., DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Ján Budaj ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM RIMAVSKÁ SOBOTA) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 5011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ján Budaj a HKM RIMAVSKÁ SOBOTA.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 5 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6307, zo dňa 14.9.2019, družstiev HK Brezno – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA, trestá družstvo mladších žiakov HKM RIMAVSKÁ SOBOTA za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6307, zo dňa 14.9.2019, družstiev HK Brezno – HKM RIMAVSKÁ SOBOTA stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK Brezno z dôvodu neoprávneného štartu hráča HKM RIMAVSKÁ SOBOTA Radovana Putalu, narodeného 23.7.2007, RP30985. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Ján Slovák, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Ján Slovák., DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Ing. Miroslav Chromek ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM RIMAVSKÁ SOBOTA) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 6011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ing. Miroslav Chromek a HKM RIMAVSKÁ SOBOTA.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 7/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 6 – 2019/2020 zo dňa 20.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5302, zo dňa 14.9.2019, družstiev MŠK Púchov – MHA MARTIN, trestá družstvo mladších žiakov MHA MARTIN za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH resp. čl. V, Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5302, zo dňa 14.9.2019, družstiev MŠK Púchov – MHA MARTIN stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu neoprávneného štartu hráčov MHA MARTIN Olivera Pažického, narodeného 22.8.2008, RP33257 a Sebastiána Grígera, narodeného 6.8.2008, RP37693. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva František Mrukvia ml., v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7 Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva František Mrukvia ml., DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Štefan Rudinský ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MHA MARTIN) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 7011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Štefan Rudinský a MHA Martin.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 8/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 7 – 2019/2020 zo dňa 26.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného zápisu o stretnutí a informácii z IS SZĽH zo stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5304, zo dňa 14.9.2019, družstiev HKM Zvolen – mládež – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., trestá družstvo mladších žiakov MŠHK-mládež Prievidza, n.o. za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.6.1.1 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5304, zo dňa 14.9.2019, družstiev HKM Zvolen – mládež – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. ponechaním výsledku 31 : 6 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Zvolen – mládež z dôvodu neoprávneného štartu hráčov družstva MŠHK-mládež Prievidza, n.o. Štart hráčov neoprávnil žiadny funkcionár družstva. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Róbert Karšay, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Róbert Karšay, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Roman Peniaško ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o.) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 8011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Roman Peniaško a MŠHK-mládež Prievidza, n.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 9/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 8 – 2019/2020 zo dňa 26.09.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného zápisu o stretnutí a informácii z IS SZĽH zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6401, zo dňa 22.9.2019, družstiev HKM Rimavská Sobota – MŠHK-mládež Prievidza, n.o., trestá družstvo mladších žiakov MŠHK-mládež Prievidza, n.o. za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.6.1.1 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6401, zo dňa 22.9.2019, družstiev HKM Rimavská Sobota – MŠHK-mládež Prievidza, n.o. stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HKM Rimavská Sobota z dôvodu neoprávneného štartu hráčov družstva MŠHK-mládež Prievidza, n.o. Štart hráčov neoprávnil žiadny funkcionár družstva. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Dušan Žember, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Dušan Žember, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Štefan Paták ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o.) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 9011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Štefan Paták a MŠHK-mládež Prievidza, n.o..

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 10/01/2019/2020 (Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 9 – 2019/2020 zo dňa 03.10.2019)      

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7309, zo dňa 28.9.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – MHA Martin, trestá družstvo starších žiakov MHK Dolný Kubín za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7309, zo dňa 28.9.2019, družstiev MHK Dolný Kubín – MHA Martin stanovením výsledku 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHA Martin z dôvodu neoprávneného štartu hráča MHK Dolný Kubín Michala Prádela RP31212. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Tomáš Lupták, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 03.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Tomáš Lupták, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Marek Bošanský ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 07.10.2019 do 07.11.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MHK Dolný Kubín) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 10011920  – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Marek Bošanský a MHK Dolný Kubín.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 11/01/2019/2020

Zápas: č. 6305 – zo dňa 14.09.2019 – nedostavenie sa na zápas – delegovaný rozhodca Matúš Jakub.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci nedostavenia sa na zápas č. 6305.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 12/01/2019/2020

Zápas: č. 6303 – zo dňa 12.09.2019 – oneskorený začiatok stretnutia

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci oneskoreného začiatku stretnutia.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 13/01/2019/2020

Zápas: č. 8377 – zo dňa 12.09.2019 – viaceré pochybenia.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci viacerých pochybení.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 14/01/2019/2020

Zápas: č. 6401 – zo dňa 12.09.2019 – viaceré pochybenia.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci viacerých pochybení.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 15/01/2019/2020

Zápas: č. 5310 – viaceré pochybenia.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci viacerých pochybení.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 16/01/2019/2020

Zápas: č. 5306 – pochybenie.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci pochybenia.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 17/01/2019/2020

Zápas: č. 7309 – viaceré pochybenia.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu vo veci viacerých pochybení.

 

 Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

                 JUDr. Igor Hus                                                              Peter Matejka 
             predseda DK SsZĽH                                                               RŠR SsZĽH

 

                 

Sledovanie: