Rozhodnutie SK SsZĽH č. 10 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 10 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  10. 10. 2019.

 

   1. HK ‘95 Považská Bystrica
   2. MHK Ružomberok
   3. DK SsZĽH

 

  1.   Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok, trestá družstvo mladších žiakov HK ‘95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok stanovením výsledku 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Ružomberok z dôvodu neoprávneného štartu hráča HK ‘95 Považská Bystrica Martina Valla RP36182. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Ján Hrenák, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020. 
    .
  2.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu HK ‘95 Považská Bystrica poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 10201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
    .
  3.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: