Rozhodnutie SK SsZĽH č. 11 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 11 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  24. 10. 2019.

 

   1. HC ‘05 Banská Bystrica (HC ‘05 Banská Bystrica WHITE, HC ‘05 Banská Bystrica RED, štatistik
       Iva Hanousková) 

   2. Rozhodcovia stretnutia (Leoš Turčan, Dávid Sprušanský) 
   3. DK SsZĽH

 

 Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, SK SsZĽH pri kontrole reportov, predzápasového zápisu o stretnutí a IS SZĽH dňa 10.10.2019 prišla na nedostatky zo strany trénerov a vedúcich obidvoch družstiev, štatistika stretnutia, rozhodcov stretnutia v zmysle SP SZĽH, Manuálu pre činovníkov stretnutia s Smerníc SZĽH. Následne SK SsZĽH zaslala zainteresovaným stranám na vyjadrenie sa do 17.10.2019. SK SsZĽH znovu prerokovala tento prípad a rozhodla dňa 17.10.2019. Následne SK SsZĽH požiadala o detailné nahliadnutie a kontrolu v IS SZĽH, zápisu o stretnutí a Matrikou SZĽH. SK SsZĽH na základe všetkých vyjadrení a doložených dokumentov, resp. informácii rozhodla dňa 24.10.2019 a to nasledovne:
.

 1.   Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, doručených vyjadrení a dokumentov, SK SsZĽH rozhodla že došlo k porušeniu SP SZĽH, iných smerníc a nariadení SZĽH, avšak nie v takom rozsahu, ktorý by mal za následok vyhlásenie kontumačného výsledku alebo anulovania výsledku v stretnutí č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED.
  Odôvodnenie: SK SsZĽH skontrolovala účastníkov stretnutia č. 6332, zo dňa 6.10.2019, ktorí na ňom štartovali. Funkcionári obidvoch družstiev a zapisovateľ, resp. štatistik stretnutia, porušili SP SZĽH spolu s ostatnými usmerneniami a nariadeniami SZĽH a SsZĽH. Hráči obidvoch družstiev avšak nemôžu trpieť za pochybenia a nesplnenie si povinností zo strany funkcionárov družstiev a organizátora zápasu. Z toho dôvodu SK SsZĽH rozhodla, že ponecháva výsledok stretnutia v platnosti.
  .
 2.   SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil tréner domáceho družstva p. Jozef RAKOŠ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.4.2.5. SP SZĽH a čl. V, ods. 8 Smernice SZĽH pre súťaže MŽ 2019/2020, previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.2.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.
  .
 3.   SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil vedúci domáceho družstva p. Peter GÁLIK voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.
  .
 4.   SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil tréner hosťujúceho družstva p. Matej LIPNICKÝ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.4.2.5. SP SZĽH a čl. V, ods. 8 Smernice SZĽH pre súťaže MŽ 2019/2020, previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.2.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva.
  .
 5.   SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil vedúci hosťujúceho družstva p. Denisa DOBISOVÁ voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnila sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. 
  .
 6.   SK SsZĽH rozhodla že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa rozhodcovia stretnutia p. Leoš TURČAN a p. David SPRUŠANSKÝ neprevinili voči SP SsZĽH alebo iným nariadeniam SZĽH a SsZĽH.
  .
 7.   SK SsZĽH rozhodla, že v stretnutí Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6332, zo dňa 6.10.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica WHITE – HC ‘05 Banská Bystrica RED, sa previnil zapisovateľ, reps. štatistik stretnutia p. Iva HANOUSKOVÁ voči dodržaniu čl. VI, ods. 6.1.2. SP SZĽH v znení viacerých bodov a previnila sa v zmysle Manuálu pre činovníkov stretnutia, Usmernenia o činovníkoch stretnutia SZĽH a Usmernenie SsZĽH 2019/2020 vo viacerých bodoch. Na základe skutočností sa tým previnil aj organizátor zápasu HC ‘05 Banská Bystrica v zmysle č. VII, ods. 7.5.5. SP SZĽH.
  .
 8.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu HC ‘05 Banská Bystrica (ako nadriadenému subjektu: HC ‘05 Banská Bystrica WHITE, HC ‘05 Banská Bystrica RED, štatistikovi resp. zapisovateľovi) poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 11201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
  .
 9.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.
  .
   

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: