Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 4 (2019/2020) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 4 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

31.10.2019, 07.11.2019, 14.11.2019

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 1/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v pôsobnosti SsZĽH:

  1. V zápise o stretnutí neuvedenie čísla hráča resp. označenie HL pri udelenom treste;
  2. V zápise o stretnutí neuvedený počet divákov;
  3. V zápise o stretnutí v poznámkach uvedený neskorý začiatok avšak na prednej strane zápisu čas nezmenený;
  4. Chybne uvádzanie času, kedy bol koniec trestu, najmä v súvislosti s inkasovaným gólom;
  5. Vo vlastnom záujme si skontrolovať uhradené poplatky za rozhodnutia SK resp. DK SsZĽH. Zároveň DK SsZĽH upozorňuje kluby, že po úhrade poplatku resp. pokuty je potrebne zaslať aj potvrdenie o úhrade na emailovú adresu hokej.sszlh@gmail.com. Nedodržanie pokynov v bode č. 5, bude mať za následok začatie ďalšieho disciplinárneho konania.

 

Rozhodnutie č. 02/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

Zápas č. 7361, 6382, 6352, 7337

Stav konania : Čaká sa na vyjadrenia kompetentných osôb.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 03/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6350, zo dňa 26.10.2019, družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK ’95 Považská Bystrica, trestá družstvo mladších žiakov MHK Dubnica nad Váhom za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.1 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.3 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6350, zo dňa 26.10.2019, družstiev MHK Dubnica nad Váhom – HK ‘95 Považská Bystrica ponechaním výsledku 0 : 6 a priznaním 2 bodov v prospech družstva HK ‘95 Považská Bystrica z dôvodu neoprávneného štartu hráčov MHK Dubnica nad Váhom. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Oto Bača, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Dané na vedomie SK: 31.10.2019.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Mgr. Oto Bača, DK neukladá trest a zastavuje disciplinárne konanie.

V zmysle  čl. V, ods. 5.5.2.7 SP SZĽH „spoločne s trénerom zodpovedá za oprávnenosť štartu hokejistu v zápase a za doklady potrebné pre účasť hokejistu v zápase alebo družstva v súťaži.“, následne tým porušil Čl. 1 ods. 1.2 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa osobe Ľubomír Bečár ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie vedúceho družstva či iného činovníka hokeja na 1 mesiac s účinnosťou od 18.11.2019 do 18.12.2019.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MHK Dubnica nad Váhom) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 3041920 – Sankcia – 15,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK posúdila všetky skutočnosti, ktoré slúžili ako podklad rozhodnutiu, vzhľadom k prvému disciplinárnemu previneniu znížila trest o jednu polovicu na 1 mesiac nepodmienečne, ďalej DK zastavila disciplinárne konanie voči trénerovi vzhľadom ku zabezpečeniu rozvoja ľadového hokeja a tréningových činností, tak aby týmto rozhodnutím neboli postihnutí hráči v dôsledku administratívnych nedostatkov. DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Ľubomír Bečár a MHK Dubnica nad Váhom.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 04/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

Zápas č. 8349

Stav konania : Čaká sa na vyjadrenia kompetentných osôb.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH

 

Rozhodnutie č. 05/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

Zápas č. 8339.

Stav konania : Čaká sa na vyjadrenia kompetentných osôb.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 06/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

HP 4 – nedostavenie sa na turnaj – MšHK Prievidza a MHK Dubnica nad Váhom

Stav konania : Čaká sa na vyjadrenia kompetentných osôb.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 07/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

Zápas č. 6372 – nedostatky v zápise o stretnutí.

Stav konania : Čaká sa na vyjadrenia kompetentných osôb.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 08/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Požiadavka o presun stretnutia zo strany MHA Martin.

Disciplinárne rozhodnutie: Vo veci požiadania o presun stretnutia voči MHA Martin ukladá druh disciplinárneho opatrenia a to napomenutie. Vec bola náležite objasnená, klub MHA Martin doložil potrebné dokumenty a disciplinárne konanie považuje v tomto prípade DK SsZĽH za ukončené. MHA Martin bol o danej situácii poučený.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

                 JUDr. Igor Hus                                                                            Peter Matejka
                predseda DK SsZĽH                                                                          RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: