Rozhodnutie SK SsZĽH č. 15 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 15 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  12. 12. 2019.

 

   1. MŠHK – mládež Prievidza
   2. HC 07 DETVA
   3. KR SsZĽH

 

  1.   Na základe doručeného oznámenia od HC 07 DETVA, dňa 11.12.2019, emailom. Vo veci neodohrania hokejového stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 14.12.2019 družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 DETVA. SK SsZĽH na základe doručených informácii a dokumentov uznala, že boli dodržané všetky náležitosti čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH a rozhodla, že stretnutie Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 14.12.2019 družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 DETVA sa neodohrá v stanovenom termíne.
    SK SsZĽH v zmysle čl IV, ods. 4.2.5 SP SZĽH stanovuje: Kluby sú povinné najneskôr do 48 hodín, dohodnúť sa na novom termíne dohrávky a bezodkladne informovať SsZĽH. Návrh dáva klub, ktorý zapríčinil neodohranie alebo nedohranie zápasu. .
    .
  2.   Zároveň tento prípad zasiela na doriešenie KR SsZĽH. .

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: