Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 5 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 05 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

21.11.2019, 28.11.2019

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v pôsobnosti SsZĽH:

  1. V zápise o stretnutí neuvedenie čísla hráča resp. označenie HL pri udelenom treste;
  2. V zápise o stretnutí chybne uvedený druh trestu.
  3. Vo vlastnom záujme si skontrolovať uhradené poplatky za rozhodnutia SK resp. DK SsZĽH. Zároveň DK SsZĽH upozorňuje kluby, že po úhrade poplatku resp. pokuty je potrebne zaslať aj potvrdenie o úhrade na emailovú adresu hokej.sszlh@gmail.com. Nedodržanie pokynov v bode č. 5, bude mať za následok začatie ďalšieho disciplinárneho konania.

 

Rozhodnutie č. 01/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania – pod č. 02/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania.

Popis situácie:

Zápas č. 7361, 7337

Stav konania : Zastavenie konania voči subjektu Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš, o.z., Vec konzultovaná s kompetentnou osobou z oddelenia SZĽH. Vec nateraz vyriešená. Údaje zosúladené.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 02/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania – pod č. 05/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Zápas č. 8339.

Stav konania : Zastavenie konania voči MŠK Púchov. Situácia bola objasnená, sporná situácia bola opísaná v poznámkach a situácia tým pádom je v súlade s predpismi SZĽH.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

Rozhodnutie č. 03/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 06/04/2019/2020

Popis situácie:

HP 4 – nedostavenie sa na turnaj – MšHK Prievidza a MHK Dubnica nad Váhom.

Stav konania :

Vzhľadom k tomu, že ide o HP4 a HP3, DK SsZĽH pristúpila k riešeniu veci formou napomenutia, najmä z dôvodu, že v čase aktualizácie údajov družstvo Prievidze neobdržalo informáciu o termíne konania turnaja. Disciplinárny poriadok SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3, hovorí o možnej sankcie až do výšky 340,- Eur. V tomto prípade DK SsZĽH nepovažuje za adekvátne udeliť aj pokutu, vzhľadom k tomu, že neboli splnené všetky podmienky k danému ustanoveniu.

Na vedomie:  MšHK Prievidza a MHK Dubnica nad Váhom

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 04/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania pod č. rozhodnutia 04/04/2019/2020

Popis situácie: Okolnosti súvisiace so zápasom č. 8349.

Stav konania : Rozhodnutie formou napomenutia.

DK SsZĽH ukladá klubu HK Altis Orava, aby zabezpečili dôstojné podmienky pre rozhodcov stretnutia, zároveň aby šatňa rozhodcov spĺňala všetky náležitosti podľa smerníc, stanov, poriadkov a iných súvisiacich predpisov SZĽH resp. SsZĽH. Po vykonaní a zosúladení stavu rozhodcovskej šatne, žiadame zaslať do 15.01.2020 fotodokumentáciu z prijatých opatrení na zlepšenie šatne pre rozhodcov. Uvedenú fotodokumentáciu postačí na teraz zaslať mailom na hokej.sszlh@gmail.com.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH

 

 

Rozhodnutie č. 05/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Predtým ako rozhodnutie č. 08/04/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov).

Popis situácie: Požiadavka o presun stretnutia zo strany MHA Martin.

Disciplinárne rozhodnutie: Vo veci požiadania o presun stretnutia voči MHA Martin, DK SsZĽH v rámci inštitútu autoremedúry vydáva a ukladá druh disciplinárneho opatrenia pokutu vo výške 20,- €. Pôvodné rozhodnutie (uloženie napomenutia) ukladá, z dôvodu, že po prijatí uvedeného rozhodnutia ako č. 08/04/2019/2020, nastali ďalšie okolnosti. Klub MHA Martin bol o tomto kroku vyrozumený. Pokutu klub zobral na vedomie.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá klubu MHA Martin (v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 5051920 – Sankcia – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHA Martin.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 06/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného oznámenia od HKM Rimavská Sobota, dňa 15.11.2019, emailom. Vo veci neodohrania hokejového stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7340, zo dňa 16.11.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Rimavská Sobota. SK SsZĽH na základe doručených informácii, v spolupráci s KR SsZĽH, oboznámila všetkých činovníkov stretnutia, že sa stretnutie neodohrá a oznámila družstvu HKM Rimavská Sobota, aby dodali všetky potrebné administratívne dokumenty v zmysle SP SZĽH. SK SsZĽH do dnešného dňa neobdržala všetky potrebné dokumenty, resp. potvrdenia v zmysle čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH. Na základe nedodržania nariadení uvedených v SP SZĽH trestá družstvo starších žiakov HKM Rimavská Sobota, za porušenie ustanovenia čl. VI, ods. 6.2.1 SP SZĽH, resp. čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH. Vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 7. ročník č. 7340, zo dňa 16.11.2019, družstiev HC ‘05 Banská Bystrica – HKM Rimavská Sobota a stanovením výsledku 5 : 0. Priznaním 2 bodov v prospech družstva HC ‘05 Banská Bystrica a odpočítaním 2 bodov družstvu HKM Rimavská Sobota v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH.

Stav konania :

Vzhľadom k tomu, že ide o družstvo 7. ročníka, DK SsZĽH pristúpila k riešeniu veci formou napomenutia, najmä z dôvodu, že išlo o „PN“ hráčov HKM Rimavská Sobota.

DK SsZĽH upozorňuje na ustanovenie Disciplinárneho poriadku SZĽH, Hlava 2, II. Druhy disciplinárnych previnení, článok 3, bod 3.1.5.3, hovorí o možnej sankcii až do výšky 340,- Eur. V tomto prípade DK SsZĽH nepovažuje za adekvátne udeliť aj pokutu, vzhľadom k tomu, že neboli splnené všetky podmienky resp. nebola naplnená skutková podstata daného ustanovenia.

Na vedomie:  HKM Rimavská Sobota a Mgr. Michal Slovák.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 07/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 6378 (16.11.2019) za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – trénerovi družstva Juraj Ostrolucký, DK ukladá pokutu vo výške 15,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí. Potvrdil iba vedúci družstva HC 07 Detva.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HC 07 Detva) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 7051920 – Sankcia – 25,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Juraj Ostrolucký a HC 07 Detva.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 08/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 6378 (16.11.2019) sa previnil vedúci družstva hostí p. Ing. Dušan Krsek voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Kamil Mahdalík.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Ing. Dušan Krsek, DK ukladá pokutu vo výške 15,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 8051920 – Sankcia – 25,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež a Ing. Dušan Krsek.

 

Rozhodnutie č. 09/05/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa a štatistika (Jozef Horečný) č. 5355 medzi MsHKM Žilina a MHA Martin zo dňa 16.11.2019, na základe neuvedenia lekára domácich (iba v kolónke lekár hostia).

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta (znížená o ½ z výšky paušálu zapisovateľa) vo výške – 6,- € (slovom: šesť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 9051920 – Sankcia spolu – 16,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

              JUDr. Igor Hus, v. r.                                                          Peter Matejka, v. r.

              predseda DK SsZĽH                                                          RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: