Rozhodnutie SK SsZĽH č. 16 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 16 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  23. 1. 2020.

 

   1. MŠHK – mládež Prievidza
   2. HC 07 Detva
   3. DK SsZĽH

 

  1.   Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 4.1.2020, družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 Detva, trestá družstvo starších žiakov HC 07 Detva za porušenie ustanovenia čl. IV, ods. 4.2.8 SP SZĽH, odvolávajúcim sa na dôsledky v zmysle čl. VII, ods. 7.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 4.1.2020, družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 Detva stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK – mládež Prievidza a odpočítaním 2 bodov družstvu HC 07 Detva z dôvodu neoprávneného štartu hráča HC 07 Detva, Dominika Kalamára RP28987, ktorý štartoval 14.12.2019 v zápase č. 9631 a preto nemohol štartovať v termíne dohrávky na zápase č. 8501. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020. 
    .
  2.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu HC 07 Detva poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 16201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
    .
  3.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: