Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 6 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 06 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch 12.12.2019, 19.12.2019

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v pôsobnosti SsZĽH:

  1. V zápise o stretnutí chybne uvedená dĺžka udeleného trestu (2 min v zápise prićom v zmysle pravidiel má byť 1 min).
  2. Neuvedený počet divákov v zápise o stretnutí.
  3. Vo vlastnom záujme si skontrolovať uhradené poplatky za rozhodnutia SK resp. DK SsZĽH. Zároveň DK SsZĽH upozorňuje kluby, že po úhrade poplatku resp. pokuty je potrebne zaslať aj potvrdenie o úhrade na emailovú adresu hokej.sszlh@gmail.com. Nedodržanie pokynov v bode č. 5, bude mať za následok začatie ďalšieho disciplinárneho konania.

 

Rozhodnutie č. 01/06/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8369 (30.11.2019) sa previnil vedúci družstva domácich Lucia Feketová voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Viktor Kubenko.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Lucia Feketeová, DK ukladá pokutu vo výške 15,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 1061920 – Sankcia – 25,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež a Lucia Feketeová.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 02/06/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 8422 v štádiu kontaktovania kompetentných osôb a zistenia informácií dôležitých pre ďalšie disciplinárne konanie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 03/06/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 8353 v štádiu kontaktovania kompetentných osôb a zistenia informácií dôležitých pre ďalšie disciplinárne konanie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 04/06/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 7405 v štádiu kontaktovania kompetentných osôb a zistenia informácií dôležitých pre ďalšie disciplinárne konanie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r
                 predseda DK SsZĽH                                                              RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: