Rozhodnutie SK SsZĽH č. 19 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 19 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  6. 2. 2020.

 

   1. MHK Dolný Kubín
   2. MŠK Púchov
   3. DK SsZĽH

 

Na základe doručeného oznámenia od MHK Dolný Kubín, dňa 31.1.2020, emailom, vo veci neodohrania hokejového stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5446, zo dňa 1.2.2020 družstiev MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov. SK SsZĽH následne 31.1.2020 rozhodla, že stretnutie Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5446, zo dňa 1.2.2020, družstiev MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov sa neodohrá v stanovenom termíne, viď. Rozhodnutie SK SsZĽH č. 18 – 2019/2020.

  1.   SK SsZĽH spolu s RŠR SsZĽH začala na základe informácii z IS SZĽH a doručených dokumentov preverovanie doručených informácii a materiálov. Následne boli pri preverovaní zistené nedostatky zo strany doručených dokumentov od MHK Dolný Kubín. RŠR SsZĽH žiadal MHK Dolný Kubín o dodanie, resp. opravenie dokumentov v zmysle čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH.
  2.   SK SsZĽH, resp. RŠR SsZĽH do dnešného dňa neobdržala všetky potrebné dokumenty, resp. opravené potvrdenia v zmysle čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH. Na základe nedodržania nariadení uvedených v SP SZĽH, SK SsZĽH rozhodla o zrušení dohrávky uvedenej v Rozhodnutí SK SsZĽH č. 18 – 2019/2020 a následne trestá družstvo mladších žiakov MHK Dolný Kubín, za nedodržanie ustanovenia čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH, resp. čl. VII, ods. 7.6.1.2 SP SZĽH, hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH. Vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 5. ročník č. 5446, zo dňa 1.2.2020, družstiev MHK Dolný Kubín – MŠK Púchov a stanovením výsledku 0 : 5 ako aj priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov.
     
  3.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu MHK Dolný Kubín poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 19201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia.
    .
  4.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: