Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 7 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 07 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

09.01.2020 (per rollam), 16.01.2020, 23.01.2020, 30.01.2020

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

DK SZĽH upozorňuje na uvedené nedostatky, ktoré sa vyskytli v súťažiach v pôsobnosti SsZĽH:

  1. Chybne zapísaný uložený trest.
  2. Nepodpisovanie elektronických zápisov všetkými zúčastnenými stranami.
  3. V IS SZĽH sú na jednu osobu priradené dve čísla. Nesprávne. V prípade, že družstvo nemá vedúceho družstva, tak sa kolonka vedúci družstva nevyplní. V prípade, že vedúci družstva nemá k dispozícii mobilný telefón, tak uvedená skutočnosť sa uvedie do zápisu o stretnutí.
  4. Neuvádzanie + – hodnotenia pri dosiahnutí gólov.
  5. Upozorňuje klub HKM Zvolen – mládež, na rozposielanie sms z IS systému, všetkým zúčastneným stranám, najmä vedúci družstva domácich resp. hostí.
  6. Pri vykonanom trestnom strieľaní zadaná účasť brankára.
  7. V prípade, že sa stretnutie začne neskôr, je potrebné aby sa táto skutočnosť poznamenala a uviedol sa dôvod. V konkrétnom prípade, nebol zmenený čas na prednej strane zápisu o stretnutí.
  8. Chybne uvedená dĺžka trestu v konkrétnych mládežníckych stretnutiach ako príklad pri MT má byť 2 min a konkrétnych mládežníckych stretnutiach má byť 1 min.
  9. Neuvádzanie počtu divákov.
  10. Dňa 30.10.2019 bola na jednotlivé kluby rozposlaná výzva na registráciu športových odborníkov. V prípade, že neregistrovaný športový odborník bude naďalej vykonávať činnosť, klub, ktorý ho na súťažné stretnutie nominoval, sa dopúšťa disciplinárneho previnenia nedodržania alebo porušenia Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH podľa čl. 22 II. hlavy II. oddielu osobitnej časti Disciplinárneho poriadku, za ktoré je možné klubu uložiť pokutu až do výšky 5000,- Eur.

 

Rozhodnutie č. 01/07/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8429 (06.01.2020) sa previnil vedúci družstva domácich Lucia Feketová voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Viktor Kubenko.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Lucia Feketeová, DK ukladá pokutu vo výške 10,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 1071920 – Sankcia – 20,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HKM Zvolen – mládež a Lucia Feketeová.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 02/07/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8429 (06.01.2020) sa previnil vedúci družstva hostí Juraj Gracák voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Michal Jurík.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Juraj Gracák, DK ukladá pokutu vo výške 10,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 2071920 – Sankcia – 20,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HK Altis Orava a Juraj Gracák.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 03/07/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8505 (18.12.2019) sa previnil vedúci družstva hostí Tomáš Goga voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Dušan Žember.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Goga Tomáš, DK ukladá pokutu vo výške 10,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 3071920 – Sankcia – 20,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK – mládež Prievidza a Goga Tomáš.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 04/07/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie:

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia č. 8505 (18.12.2019) sa previnil vedúci družstva domácich Jozef Výbošťok voči dodržaniu čl. V, ods. 5.5.2.7. SP SZĽH a previnil sa v zmysle č. VII, ods. 7.7.1.1. SP SZĽH – nevykonaním kontroly predzápasovej súpisky družstva. Potvrdil uvedenú zostavu len tréner Dušan Žember.

Výrok rozhodnutia, ustanovenie Disciplinárneho poriadku:

Voči osobe – vedúcemu družstva Jozef Výbošťok, DK ukladá pokutu vo výške 10,- € per analogiam ku článku 8 (strana 3 DP SZĽH) a článku 50 (strana 47), z dôvodu, že tréner nepotvrdil predzápasový zápis o stretnutí.

Sankcia DK – Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub HKM Zvolen – mládež) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 4071920 – Sankcia – 20,- €.

Odôvodnenie rozhodnutia: DK SsZĽH upozorňovala prostredníctvom svojich zápisníc a usmernení na problematiku potvrdzovania elektronických predzápasových zápisov.

DK upozorňuje, že v zmysle Súťažného poriadku SZĽH, zodpovedá za štart hráčov tréner aj vedúci družstva.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC 07 Detva a Jozef Výbošťok.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 05/07/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na zapisovateľa a štatistika (Vicen Radovan) č. 8436 medzi MsHKM Žilina a HC´05 Banská Bystrica zo dňa 18.01.2019, na základe neuvedenia lekára hostí (iba v kolónke lekár domáci).

Sankcie DK: MsHKM Žilina pokuta (znížená o ½ z výšky paušálu zapisovateľa resp. štatistika) vo výške – 6,- € (slovom: šesť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Hlava II., Tresty pre právnické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 22 nedodržanie alebo porušenie Stanov, poriadkov a smerníc SZĽH právnickou osobou (športovou organizáciou, klubom, členom SZĽH), následne nedodržanie usmernenia 3 – 2018/2019, zo dňa 03.01.2019 a to tým spôsobom, že nebol správne vyhotovený zápis vzhľadom k vyššie spomenutým ustanoveniam.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá MsHKM Žilina v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 9051920 – Sankcia spolu – 16,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 6/07/2019/2020 (Podnet  zo zasadnutia SK 23.01.2020)

Popis situácie: Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 4.1.2020, družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 Detva, trestá družstvo starších žiakov HC 07 Detva za porušenie ustanovenia čl. IV, ods. 4.2.8 SP SZĽH, odvolávajúcim sa na dôsledky v zmysle čl. VII, ods. 7.1.2.4 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8501, zo dňa 4.1.2020, družstiev MŠHK – mládež Prievidza – HC 07 Detva stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠHK – mládež Prievidza a odpočítaním 2 bodov družstvu HC 07 Detva z dôvodu neoprávneného štartu hráča HC 07 Detva, Dominika Kalamára RP28987, ktorý štartoval 14.12.2019 v zápase č. 9631 a preto nemohol štartovať v termíne dohrávky na zápase č. 8501. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Juraj Ostrolucký, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Hráč Detvy- Kalamár Dominik (RP 28987) odohral nasledovné zápasy:

č. zápasu 9631 (14.12.2020) RBK – DETVA

č. zápasu 8501 (4.1.2020) PD – DETVA – dohrávka zápasu zo 14.12.2019 , Detva nehrala

z dôvodu veľkého počtu chorých hráčov.

Hráč nastúpil na stretnutie, na ktoré nemal nastúpiť.

Dané na vedomie SK: – 23.01.2019

Sankcie DK:

Kalamár Dominik – napomenutie

Tréner družstva HC 07 Detva – Juraj Ostrolúcky – napomenutie

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r
                 predseda DK SsZĽH                                                              RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: