Rozhodnutie SK SsZĽH č. 20 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 20 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  7. 2. 2020.

 

   1. HK ‘95 Považská Bystrica
   2. MsHKM Žilina
   3. KR SsZĽH

 

  1.   Na základe doručeného oznámenia od HK ‘95 Považská Bystrica, dňa 6.2.2020, emailom. Vo veci neodohrania hokejového stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6448, zo dňa 8.2.2020 družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MsHKM Žilina. SK SsZĽH na základe doručených informácii a dokumentov uznala, že boli dodržané všetky náležitosti čl. IV, ods. 4.2.5.5 SP SZĽH a rozhodla, že stretnutie Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6448, zo dňa 8.2.2020 družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MsHKM Žilina sa neodohrá v stanovenom termíne.
    SK SsZĽH v zmysle čl IV, ods. 4.2.5 SP SZĽH stanovuje: Kluby sú povinné najneskôr do 48 hodín, dohodnúť sa na novom termíne dohrávky a bezodkladne informovať SsZĽH. Návrh dáva klub, ktorý zapríčinil neodohranie alebo nedohranie zápasu. 
    .
  2.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie KR SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: