Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 8 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 08 (2019/2020)

zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konalo dňa 06.02.2020

       Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 01/08/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Dňa 02.02.2020 začaté (06.02.2020 vydané) „Zač. kon. – rozhodnutie č. 01/08/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov), na základe tých skutočností, že dňa 02.02.2020 v zápase č. 6503 v čase 58:11 bol udelený trest v hre hráčovi č. 1 Paták Štefan (brankár), č. reg. 32510 (MŠHK-mládež Prievidza, n.o.), za „vykorčuloval brankár hostí č.1 do šarvátky a od zadu udrel domáceho hráča vyrážačkou do hlavy za čo mu bol udelený TH podľa P 219I“, tým sa dopustil a naplnil skutkovú podstatu disciplinárneho previnenia podľa II. DRUHY DISCIPLINÁRNYCH PREVINENÍ, „Článok 29a. Pästný súboj/brankár 29a.1 Disciplinárne obvinený brankár, ktorý použije svoju vyrážačku na údery do hlavy, krku alebo tváre protihráča, sa potrestá zastavením činnosti.

Po preskúmaní dôkaznej situácie, DK SsZĽH, rozhodla opatrením, prostredníctvom hlasovania per rollam, že hráčovi Štefán Paták, č. reg. 32510 povoľuje činnosť odo dňa 07.02.2020 na základe vyjadrenia DK SsZĽH.

Hráč Štefan Paták nenastúpil na stretnutie v pondelok 3.2.2020, naplnil ustanovenia vzťahujúce sa na uloženie Trestu v hre v zmysle Pravidiel ľadového hokeja, Disciplinárneho poriadku DK SsZĽH a ďalších súvisiacich predpisov.

Sankcia DK – Úhrada: Klub MŠHK-mládež Prievidza, n.o. uhradil poplatok, vzhľadom k tomu, že hráč Štefan Paták obdržal za trest v hre, nepodmienečný trest (odpykal dňa 03.02.2020), správny poplatok DK SsZĽH ponecháva v SsZĽH.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MŠHK-mládež Prievidza, n.o. a Štefan Paták (hráčov zákonný zástupca).

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Rozhodnutie č. 02/08/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Okolnosti zápasu č. 5455 v štádiu kontaktovania kompetentných osôb a zistenia informácií dôležitých pre ďalšie disciplinárne konanie.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r
                 predseda DK SsZĽH                                                              RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: