Rozhodnutie SK SsZĽH č. 26 – 2019/2020

Rozhodnutie  SK SsZĽH č. 26 – 2019/2020 

zo zasadnutia súťažnej komisie  Stredoslovenského zväzu ľadového hokeja

v Martine dňa  5. 3. 2020.

 

   1. MŠK Púchov
   2. MsHKM Žilina
   3. DK SsZĽH

 

  1.   Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH, informácii z IS SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8460, zo dňa 27.2.2020, družstiev MŠK Púchov – MsHKM Žilina, trestá družstvo starších žiakov MsHKM Žilina za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH, odvolávajúcim sa na dôsledky v zmysle čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH. Vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8460, zo dňa 27.2.2020, družstiev MŠK Púchov – MsHKM Žilina, stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu neoprávneného štartu hráča MsHKM Žilina, Jakuba Harváneka RP29754. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Igor Marták, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020. 
    .
  2.   V zmysle čl. II, ods. 2.1 Usmernenia o poplatkoch v súťažiach SsZĽH 2019-2020 stanovuje SK SsZĽH uhradiť klubu MsHKM Žilina poplatok za prerokovanie súťažno-technických otázok, vo výške 10,00€ (slovom: desať EUR) na účet SsZĽH s variabilným symbolom: 26201920, najneskôr do 15 dní od doručenia rozhodnutia. 
    .
  3.   Zároveň tento prípad odstupuje na doriešenie DK SsZĽH.

 

 

Poučenie :

            Zaslanie dokladu o zaplatení pokút a správnych poplatkov, uhradených na účet SsZĽH:
            SK20 0200 0000 0016 9767 5351, je najneskoršie do 15 dní od doručenia rozhodnutia.

            Proti rozhodnutiu Súťažnej komisie SsZĽH je možné odvolať sa na Výkonný výbor SsZĽH v zmysle
            SP SZĽH. 

 

 

                     Bc. Andrej Jakubec                                                              Peter Matejka 
                     predseda SK SsZĽH                                                                   RŠR SsZĽH

 

 

Sledovanie: