Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 9 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 09 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

13.02.2020, 20.02.2020, 27.02.2020

       Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

Upozornenie č. 1/09/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

a./ Nesprávne uvedené konce trestov;

b./ V prípade neuvedenia farby dresov, systém nahodí ako bielu farbu dresov;

c./ V zápase č. 7432, poznamená zlá kvalita čiar na ľadovej ploche, vyriešené napomenutím;

d./ Chybne uvedené začiatky a konce trestov;

e./ V zápase č. 5499 Chybne uvedené číslo potrestaného hráča, zároveň chybne uvedená dĺžka trestu;

f./ DK SsZĽH upozorňuje aby kluby sa zamerali na čistotu a poriadok najmä vzťahujúci sa pre šatňu hostí resp. šatňu rozhodcov;

g./ Neuvedený počet divákov;

 

Začatie Disciplinárneho konania pod R. č. 2/09/2019/2020

Okolnosti zápasu č. XYZX postúpené na DK SZĽH.

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r
                 predseda DK SsZĽH                                                              RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: