Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 10 (2019/2020) 

 

Zápisnica Disciplinárnej komisie SsZĽH č. 10 (2019/2020)

zo zasadnutí Disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine, ktoré sa konali v dňoch

05.03.2020, 12.03.2020 (per rollam), 26.03.2020 (per rollam)

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

 

Rozhodnutie č. 01/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Podnet na rozhodcu stretnutia (Matúš Jakub) č. 8558 – nedostavenie sa na zápas dňa 29.02.2020.

Vzhľadom na to, že sa v minulosti rozhodca Matúš Jakub dopustil obdobného previnenia, konkrétne zápas: č. 6305 – zo dňa 14.09.2019 – nedostavenie sa na zápas – delegovaný rozhodca Matúš Jakub, pričom za uvedené konanie bol napomenutý.

Dané na vedomie SK: – 05.03.2020.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 05.03.2020.

Sankcie DK: Rozhodcovi Matúš Jakub sa v zmysle článku 38 (na strane 44 v disciplinárnom poriadku) konkrétne ustanovenie 38.2 Za porušenie súťažného poriadku rozhodcom sa považuje neospravedlnené nedostavenie sa na zápas, alebo meškanie po dobu dlhšiu než 30 minút od úradného začiatku stretnutia, za čo sa potrestá rozhodca zastavením funkcie na dva týždne. (Časť trestu sa presúva do sezóny 2020/2021).

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Matúš Jakub v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 10,- € (slovom: desať EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Matúš Jakub – 1101920 – Sankcia spolu – 10,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Matúš Jakub.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

 

Rozhodnutie č. 02/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH, informácii z IS SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8460, zo dňa 27.2.2020, družstiev MŠK Púchov – MsHKM Žilina, trestá družstvo starších žiakov MsHKM Žilina za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH, odvolávajúcim sa na dôsledky v zmysle čl. VII, ods. 7.1.2.6 SP SZĽH hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH. Vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy starších žiakov 8. ročník č. 8460, zo dňa 27.2.2020, družstiev MŠK Púchov – MsHKM Žilina, stanovením výsledku 5 : 0 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MŠK Púchov z dôvodu neoprávneného štartu hráča MsHKM Žilina, Jakuba Harváneka RP29754. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Igor Marták, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 7. Smernice SZĽH pre SŽ 2019/2020.

Sankcie DK a ustanovenie disciplinárneho poriadku:

Disciplinárne obvinený tréner družstva starších žiakov Igor Marták, za klub  MsHKM Žilina sa uznáva vinným z toho, že dňa 27.02.2020 dopustil aby hráč družstva Jakuba Harváneka RP29754, nastúpil na zápas č. 8460, čim konal v rozpore s ustanoveniami a tým porušil Čl. 1 ods. 1.1.7 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH – Neoprávnený štart. za to sa mu ukladá podľa ustanovenia 1.2.2.1 Hlavy I. Oddielu II. Osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH nepodmienečný trest zastavenia výkonu funkcie trénera družstva či iného činovníka hokeja na 2 mesiace. (Časť trestu sa presúva do sezóny 2020/2021).

Poznámka DK SsZĽH: Informačný systém SZĽH, upozornil v predzápasovom zápise o stretnutí na túto skutočnosť.

Úhrada: DK  SsZĽH ukladá menovanému športovému odborníkovi (klub MsHKM Žilina) v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 15,- € (slovom: pätnásť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: 2101920 – Sankcia – 15,- €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Igor Marták a MsHKM Žilina.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 03/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 8557. Na dverách šatne rozhodcov sa nenachádza potrebné zabezpečenie.

Sankcia DK: Napomenutie. DK ukladá HC Lučenec do nasledujúcej sezóny spraviť opatrenia, tak aby šatňa rozhodcov spĺňala kritéria požadované na základe Smerníc, stanov a iných súvisiacich predpisov SZĽH resp. SsZĽH.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Upozornenie č. 4/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 5463 neboli uvedené farby dresov a zároveň neuvedený počet divákov.

Sankcia DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC ‘05 Banská Bystrica.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH

 

 

Rozhodnutie č. 05/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 5460 odstúpenie hlavného rozhodcu stretnutia.

Sankcia DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Hlavný rozhodca zo stretnutia č. 5460.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH

 

 

Rozhodnutie č. 06/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 5512 odstúpenie hlavného rozhodcu stretnutia.

Sankcia DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Hlavný rozhodca zo stretnutia č. 5512.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH

 

 

Rozhodnutie č. 07/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 8562 – poznámky – chybne uvedené konce trestov. Na dverách šatne rozhodcov sa nenachádza potrebné zabezpečenie

Sankcia DK: Napomenutie. DK ukladá HC Lučenec do nasledujúcej sezóny spraviť opatrenia, tak aby šatňa rozhodcov spĺňala kritéria požadované na základe Smerníc, stanov a iných súvisiacich predpisov SZĽH resp. SsZĽH.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 08/10/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Popis situácie: V zápase č. 5514 – poznámky – Chybne uvedený začiatok stretnutia v systéme IS.

Sankcia DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHK Ružomberok a DUTKOVÁ, Alžbeta, Mgr.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Riadiace orgány súťaží SZĽH v súlade s oznámením Ústredného krízového štábu zo dňa 9.3.2020 vydávajú rozhodnutie, že zápasy v súťažiach Tipsportligy, Slovenskej hokejovej ligy, 2. ligy seniorov, Extraligy žien, Extraligy juniorov, Extraligy dorastu, 1. ligy juniorov, 1. ligy dorastu, Ligy kadetov, Ligy st. žiakov 8., 7., Ligy ml. žiakov 6., 5.; ďalej turnaje prípraviek HP 3. a HP 4., ako aj všetky naplánované priateľské zápasy v ľadovom hokeji na území SR v termíne od 10. do 23. marca 2020 vrátane, sa v tomto období nebudú hrať a odkladajú sa na neurčito.

 

Aktualizované: SZĽH a športové oddelenie na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom SR a na základe zákazu konania sa športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou ohľadne rizika prenosu koronavírusu (COVID-19) rozhodlo s okamžitou platnosťou o predčasnom ukončení všetkých súťaží organizovaných SZĽH a regionálnymi zväzmi ľadového hokeja na území SR.

Všetky naplánované priateľské zápasy a turnaje sa s okamžitou platnosťou rušia. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalšieho zasadnutia riadiacich orgánov SZĽH a všetkých zainteresovaných.

 

 

Proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus, v. r.                                                     Peter Matejka, v. r
                 predseda DK SsZĽH                                                              RŠR SsZĽH

 

Sledovanie: