Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 2 (2019/2020) 

 

Zápisnica disciplinárnej komisie SsZĽH č. 2 (2019/2020)

zo zasadnutia disciplinárnej komisie SsZĽH v Martine 10.10.2019

 

Na základe doručených informácií Disciplinárna komisia SsZĽH (ďalej len „DK“) sa

zaoberala rozhodnutiami, podnetmi zo Súťažnej komisie SsZĽH (ďalej len „SK“), podnetmi z elektronického systému – IS SZĽH, reporty zo zápasov a zároveň aj podnetmi, ktoré boli doručené poštou resp. elektronickým podaním na oficiálnu emailovú adresu po splnení všetkých náležitostí, vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam na svojich zasadnutiach DK prejednala a vydala nasledovné usmernenia a rozhodnutia v tomto poradí:

Usmernenia / zápisnice č. 02 / 2019/2020:

  1. Rozhodca, ktorý sa nemôže zúčastniť stretnutia na ktoré bol delegovaný, musí v prvom rade nájsť za seba náhradu na toto stretnutie a až následne danú vec konzultovať s predsedom komisie rozhodcov SsZĽH pánom Ing. Jakubcom.
  2. Nahadzovanie dokumentu „ostaršenie“ hráča, realizovať s dostatočným časovým odstupom pred začiatkom zápasu. Ako vhodné sa javí riešenie cez pracovné dni resp. po odsúhlasení zo strany SZĽH. Ide hlavne o zdravie hráčov.
  3. Zabezpečenie prítomnosti lekára resp. zdravotníckeho záchranára (za podmienok ustanovených) pred začiatkom stretnutia, počas stretnutia a po stretnutí.
  4. Evidovanie všetkých okolností v zápise o stretnutí, ktoré sa udiali pred, počas a po zápase. Evidovanie okolností, ktoré môžu mať podstatný význam pre rozhodovaciu činnosť komisií SsZĽH.
  5. Dodržiavať pravidlá ĽH (2018-2022), v prípade zavádzania inovatívnych nápadov, resp. snahy zmeniť pravidlá ĽH, kontaktovať DK SsZĽH, prostredníctvom emailovej adresy na hokej.sszlh@gmail.com, kde vaša žiadosť bude vyhodnotená resp. odoslaná na príslušné oddelenie SZĽH resp. IIHF.
  6. Disciplinárna komisia žiada aby kluby resp. majitelia zimných štadiónov zabezpečili všetky prístupy k priestorom kde sa pohybujú hráči alebo činovníci na ľade a mimo ľadu, avšak netreba zabúdať aby hlavný usporiadateľ vedel poskytnúť čo najvhodnejšie podmienky pre prípadný príchod záchrannej lekárskej služby resp. záchrannej zdravotnej služby v prípade potreby.

 

Začatie Disciplinárneho konania č. 01/02/2019/2020

Na základe doručeného reportu z Matriky SZĽH a zápisu o stretnutí zo stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok, trestá družstvo mladších žiakov HK ‘95 Považská Bystrica za porušenie ustanovenia čl. VII, ods. 7.2.1.3 SP SZĽH resp. čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020 hracími dôsledkami v zmysle čl. VI, ods. 6.13.2 SP SZĽH vyhlásením kontumačného výsledku stretnutia Ligy mladších žiakov 6. ročník č. 6327, zo dňa 5.10.2019, družstiev HK ‘95 Považská Bystrica – MHK Ružomberok stanovením výsledku 0 : 5 a priznaním 2 bodov v prospech družstva MHK Ružomberok z dôvodu neoprávneného štartu hráča HK ‘95 Považská Bystrica Martina Valla RP36182. Za štart hráča v stretnutí zodpovedá tréner družstva Ján Hrenák, v zmysle čl. V, ods. 5.4.2.5 SP SZĽH a čl. V, ods. 8. Smernice SZĽH pre MŽ 2019/2020.

Stav konania: Zisťovanie podkladov ku rozhodnutiu.

 

 

Pokračovanie po začatí Disciplinárneho konania č. 14/01/2019/2020

Zápas: č. 6401 – zo dňa 12.09.2019 – viaceré pochybenia.

 

 

Rozhodnutie č. 02/02/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania pod č. 11/01/2019/2020.

Popis situácie: Zápas: č. 6305 – zo dňa 14.09.2019 – nedostavenie sa na zápas – delegovaný rozhodca Matúš Jakub.

Po zabezpečení relevantných dokumentov, podkladov a informácií ako zo strany rozhodcu Matúša Jakuba, tak aj zo strany Komisie rozhodcov SsZĽH, sa pristúpilo k forme disciplinárnej sankcie a to konkrétne napomenutím.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov SsZĽH: – 10.10.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Rozhodca Matúš Jakub.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 03/02/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania č. 12/01/2019/2020.

Popis situácie –Zápas: č. 6303 – zo dňa 12.09.2019 – oneskorený začiatok stretnutia

Po zabezpečení relevantných dokumentov, podkladov a informácií ako zo strany MHA Martin resp. z iných zdrojov sa na zasadnutí disciplinárnej komisie pristúpilo k forme disciplinárnej sankcie a to konkrétne napomenutím.

Nahadzovanie dokumentu „ostaršenie“ hráča, realizovať s dostatočným časovým odstupom pred začiatkom zápasu. Ako vhodné sa javí riešenie cez pracovné dni resp. po odsúhlasení zo strany SZĽH. Ide najmä o zdravie hráčov.

Dané na vedomie SK: 10.10.2019

Sankcie DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHA Martin.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 04/02/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania č. 13/01/2019/2020.

Zápas: č. 8377 – zo dňa 12.09.2019 – nedostatky.

Začatie Disciplinárneho konania č. 15/01/2019/2020

Zápas: č. 5310 – nedostatky.

Popis situácie:

Nedostatky v zápise o stretnutí.

Po zabezpečení relevantných dokumentov, podkladov a informácií ako zo strany HC Lučenec resp. z iných zdrojov sa na zasadnutí disciplinárnej komisie pristúpilo k forme disciplinárnej sankcie a to konkrétne napomenutím.

Evidovanie všetkých okolností v zápise o stretnutí, ktoré sa udiali pred, počas a po zápase.

Dané na vedomie SK: 10.10.2019.

Sankcie DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: HC Lučenec.

Poučenie: Proti  rozhodnutiu  Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 05/02/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania č. 16/01/2019/2020.

Zápas: č. 5306 – nedostatky.

Popis situácie: Podnet na rozhodcov stretnutia (Lehotský Patrik, Majerčiak Matúš) č. 5306 na základe porušenia Pravidiel ĽH (2018-2022), konkrétne ustanovenia o hracom čase. Rozhodcovia počas stretnutia upravili hrací čas na „hrubý čas“. Takéto ustanovenie nemá oporu v Pravidlách Ľadového hokeja (2018-2022).

Dodržiavať pravidlá ĽH (2018-2022), v prípade zavádzania inovatívnych nápadov, resp. snahy zmeniť pravidlá ĽH, kontaktovať DK SsZĽH, prostredníctvom emailovej adresy na hokej.sszlh@gmail.com, kde vaša žiadosť bude vyhodnotená a odoslaná na príslušné oddelenie SZĽH resp. IIHF.

Dané na vedomie SK: – 10.10.2019.

Dané na vedomie Komisii rozhodcov: – 10.10.2019

Sankcie DK: Rozhodca Lehotský Patrik pokuta znížená o 3/4 vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 4,50 €. Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Rozhodca Majerčiak Matúš pokuta znížená o 3/4 vo výške paušálu za rozhodovanie stretnutia – 4,50,- € (slovom: deväť EUR). Úhradu poplatku je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351.

Ustanovenie disciplinárneho poriadku: Osobitná časť, Hlava I., Tresty pre fyzické osoby, II. druhy disciplinárnych previnení, článok 38 Porušenie súťažného poriadku rozhodcom a to tým spôsobom, že došlo k pochybeniu rozhodcov a nedodržanie pravidiel ľadového hokeja a súťažného poriadku SZĽH, vyššie popísaná situácia.

Úhrada: DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Lehotský Patrik v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 5,- € (slovom: päť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

DK SsZĽH ukladá rozhodcovi Majerčiak Matúš v zmysle čl. 51 Všeobecnej časti DP SZĽH uhradiť čiastku 5,- € (slovom: päť EUR) za prerokovanie a zápis trestu uvedeného v tomto rozhodnutí. Úhradu vyššie uvedenej čiastky je potrebné vykonať na účet SsZĽH: IBAN: SK20 0200 0000 0016 9767 5351. Splatnosť stanovenej sankcie je určená do 7 dní odo dňa doručenia. Doklad o uhradení pokuty a poplatku za prerokovanie a zápis disciplinárneho previnenia sa predloží disciplinárnemu orgánu elektronicky (hokej.sszlh@gmail.com) alebo v listinnej podobe najneskôr 7 dní od doručenia rozhodnutia previnilcovi. Ak je doklad o uhradení poplatku uhradený cez platobnú bránu, doklad o úhrade poplatku previnilec nezasiela. Poplatok za prerokovanie disciplinárneho previnenia, pokuta a iná platba sa považuje za uhradenú okamihom jeho pripísania na účet SsZĽH. Pri platbe je platiteľ povinný uviesť správny variabilný symbol. V prípade, že platba nebude správne identifikovateľná, bude sa považovať za neuhradenú. Nezaplatenie splatného poplatku, pokuty alebo inej povinnej platby sa považuje za disciplinárne previnenie.

Variabilný symbol: Lehotský Patrik – 15021920 – Sankcia spolu – 9,50 €.

Variabilný symbol: Majerčiak Matúš – 25021920 – Sankcia spolu – 9,50 €.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: Lehotský Patrik a Majerčiak Matúš.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

Rozhodnutie č. 06/02/2019/2020 (Podnety SK SsZĽH, IS SZĽH, Reporty zápasov)

Začatie Disciplinárneho konania č. 17/01/2019/2020.

Zápas: č. 8374 – Slovné napádanie rozhodcov po skončení stretnutia.

Popis situácie:

Po skončení uvedeného zápasu malo údajne dochádzať v priestoroch zimného štadióna ku slovnému napádaniu rozhodcov zo strany fanúšikov, na ceste rozhodcov do ich šatne.

Po zabezpečení relevantných dokumentov, podkladov a informácií ako zo strany MHK Dolný Kubín resp. z iných zdrojov sa na zasadnutí disciplinárnej komisie pristúpilo k forme disciplinárnej sankcie a to konkrétne napomenutím.

Disciplinárna komisia žiada aby kluby resp. majitelia zimných štadiónov zabezpečili všetkých prístupy k priestorom kde sa pohybujú hráči alebo činovníci na ľade a mimo ľadu, avšak netreba zabúdať aby hlavný usporiadateľ vedel poskytnúť čo najvhodnejšie podmienky pre prípadný príchod záchrannej lekárskej služby resp. záchrannej zdravotnej služby v prípade potreby.

Dané na vedomie SK: 10.10.2019.

Dané na vedomie KR: 10.10.2019.

Sankcie DK: Napomenutie.

Za výkon rozhodnutia zodpovedá: MHK Dolný Kubín.

Poučenie: Proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SsZĽH je možné sa odvolať v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 Proti  rozhodnutiam  Disciplinárnej komisie  SsZĽH je možné sa odvolať sa v zmysle Disciplinárneho poriadku SZĽH.

 

 

                 JUDr. Igor Hus                                                              Peter Matejka 
             predseda DK SsZĽH                                                               RŠR SsZĽH

 

               

Sledovanie: